สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPVI บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.18 3.92 / 1.30 20.04 3.43 200.00 1,272.00 1,404.61 90.86 10.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ธ.ค. 2563 17:42   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
24 พ.ย. 2563 17:07   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2563 18:24   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 18:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 18:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2559-2901-10
เบอร์โทรสาร 0-2559-2488
URL http://www.spvi.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2556
ราคา IPO (บาท) 0.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม iCenter

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 01 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.14% 3,174 35.87% 1,832
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.91% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.61 3.66 2.07
  20 วัน 3.92 2.15 -1.91
  60 วัน -9.66 -7.64 -17.93
  120 วัน 17.78 23.39 0.48
  YTD 9.66 7.64 5.52
  P/E (X) 20.04 32.10 76.90
  P/BV (X) 3.43 3.19 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.50 1.59 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 116,000,000 29.00
  2. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 65,703,500 16.43
  3. นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 29,994,000 7.50
  4. นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล 26,024,116 6.51
  5. นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา 6,265,000 1.57
  6. น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล 6,172,200 1.54
  7. นาย วีระพันธ์ วรญาณโกศล 5,603,576 1.40
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,415,500 1.10
  9. นาย พีรภัทร วรญาณโกศล 4,046,602 1.01
  10. น.ส. ภัทรินดา วรญาณโกศล 4,041,146 1.01

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย นราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ
  5. นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ
  6. นาย โสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ
  7. นาย สุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง สุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 400.00  400.00  400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,272.00  1,160.00  1,216.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.18  2.90  3.04 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.93  0.93  0.87 
  P/BV (X) 3.43  3.13  3.49 
  P/E (X) 20.04  18.28  19.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.67  560.86  245.88 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.84  26.97  8.54 
  Beta 1.83  1.86  1.62 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.66  -4.61  176.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.14  3.45  1.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.63  0.63  0.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.06 บาท 22 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.04 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 114.45 20.14 36.90 45.27 33.34
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 39.24 43.81 55.92 59.27 32.29
  สินค้าคงเหลือ 166.81 231.98 391.51 295.49 217.21
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 325.38 431.56 620.71 492.32 392.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 60.54 40.50 42.18 42.98 40.73
  รวมสินทรัพย์ 617.63 535.83 728.70 601.66 492.91
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 39.47 162.76 317.17 253.43 177.86
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 42.17 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 86.28 166.49 326.63 258.13 180.62
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 160.79 20.80 23.10 14.80 10.81
  รวมหนี้สิน 247.06 187.29 349.73 272.94 191.43
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 39.81 39.81 39.81 39.81 39.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 130.75 108.73 139.16 88.91 61.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 370.56 348.54 378.97 328.72 301.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,122.03 2,283.67 3,567.83 2,560.51 2,077.31
  รายได้อื่น 28.46 30.58 42.09 30.95 18.88
  รวมรายได้ 2,150.49 2,314.25 3,609.91 2,591.46 2,096.19
  ต้นทุนขาย 1,879.68 2,009.91 3,167.26 2,236.03 1,809.95
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 227.80 249.43 347.90 298.87 248.18
  รวมค่าใช้จ่าย 2,107.48 2,259.34 3,515.17 2,534.90 2,058.14
  EBITDA 90.86 73.13 120.06 79.40 59.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 47.85 18.22 25.31 22.84 21.06
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 43.02 54.91 94.75 56.56 38.05
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 31.59 43.82 75.70 45.22 30.47
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.11 0.19 0.11 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 47.34 57.21 74.04 34.30 55.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 103.53 -58.34 -58.41 -6.38 -33.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -73.32 -24.01 -24.01 -15.99 -4.63
  เงินสดสุทธิ 77.55 -25.13 -8.37 11.93 17.27
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.77 2.59 1.90 1.91
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.65 19.00 21.39 14.35
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.37 15.55 14.24 10.34
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 0.54 0.92 0.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 5.98 6.15 5.43 4.74
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.42 11.99 11.23 12.67
  EBIT Margin (%) 2.00 2.37 2.62 2.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.47 1.89 2.10 1.74

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.08 28.69 39.34 23.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.48 30.00 41.65 23.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.08 28.90 39.30 23.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -6.72 28.18 38.67 23.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -27.91 66.64 67.39 48.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 82.03 74.62 61.95 55.93
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 4.45 4.89 5.89 6.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.23 12.97 9.22 8.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.96 28.14 39.59 41.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 30.04 17.23 11.10 10.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.15 21.18 32.88 35.20
  วงจรเงินสด (วัน) 16.26 11.85 12.60 13.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น