สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
7.00 9.20 / 5.50 - 0.70 4,191.41 3,127.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2564 17:33   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
09 ส.ค. 2564 17:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 ส.ค. 2564 17:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
09 ส.ค. 2564 17:31   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2564 13:02   แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/01/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/01/2562
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.382 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.519 : ใหม่ 9.382 @ 18/09/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์สเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึ่งคือวันที่ 18 มกราคม 2562

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.71% 754 79.93% 792
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.14% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.70 4.81 4.09
  20 วัน 16.67 13.93 14.21
  60 วัน 3.70 2.43 -2.55
  120 วัน -6.67 -9.44 -9.94
  YTD -20.45 -20.87 -29.60
  P/E (X) - N/A 20.92
  P/BV (X) 0.70 1.10 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.04 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 90,337,100 20.22
  2. สำนักงานประกันสังคม 41,742,900 9.34
  3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,010,100 6.94
  4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,763,300 4.87
  5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,361,000 4.11
  6. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,810,400 3.32
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.28
  8. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,193,500 3.18
  9. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 13,618,400 3.05
  10. มหาวิทยาลัยมหิดล 13,170,000 2.95

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 446.75  446.75  446.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,127.25  3,931.40  5,897.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.00  8.80  13.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.99  9.71  9.17 
  P/BV (X) 0.70  0.91  1.44 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.60  9.00  32.22 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.52  1.82  7.53 
  Beta 0.20  0.35  0.43 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 9.99  (ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.45  -33.33  32.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.57  3.59  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.131 บาท 06 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.131 บาท 10 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.16 บาท 22 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.16 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.174 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  17 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1419 บาท 10 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (17/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52.37 111.16 92.76 29.61
  เงินลงทุน 5,778.71 5,472.20 5,635.46 5,488.26
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 18.97 25.55 18.16 14.44
  รวมสินทรัพย์ 5,874.48 5,634.29 5,771.12 5,563.68
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26.44 21.24 32.66 21.67
  หนี้สินระยะยาว 1,249.95 - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
  รวมหนี้สิน 1,410.73 1,424.41 1,417.61 1,418.80
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,191.41 4,252.61 4,191.41 4,388.87
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 272.35 -42.73 162.10 -243.99
  สินทรัพย์สุทธิ 4,463.76 4,209.89 4,353.51 4,144.88
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 9.99 9.42 9.74 9.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (17/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 247.99 259.89 518.91 523.79
  รายได้อื่น 2.03 - - -
  รวมรายได้ 250.02 259.89 518.91 523.79
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.53 3.34 7.60 7.40
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4.05 3.92 7.97 7.94
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 16.07 16.07 32.19 34.03
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 52.90 70.26 141.87 123.87
  รวมค่าใช้จ่าย 103.12 122.05 245.22 235.27
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 146.90 137.84 273.70 288.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (17/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 109.86 239.98 374.73 -5,417.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -150.26 -158.43 -311.57 5,447.59
  เงินสดสุทธิ -40.40 81.55 63.15 29.61
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.59 0.53 0.53 0.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.24 0.25 0.25 0.26

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -0.96 1.08 -0.08 N/A
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 4.26 -5.31 3.73 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้