สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.40 15.00 / 6.90 - 0.86 4,191.41 3,752.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ธ.ค. 2563 13:03   แจ้งการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ (เพิ่มเติม)
14 ธ.ค. 2563 12:47   แจ้งการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
12 พ.ย. 2563 20:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
12 พ.ย. 2563 19:14   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
12 พ.ย. 2563 19:14   แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/01/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/01/2562
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.382 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.519 : ใหม่ 9.382 @ 18/09/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย และพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์สเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึ่งคือวันที่ 18 มกราคม 2562

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2563 17 ม.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  79.93% 792 78.89% 859
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.13% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.44 1.54 3.10
  20 วัน -4.00 0.02 -5.68
  60 วัน 16.67 14.48 -6.84
  120 วัน -18.45 -7.57 -27.71
  YTD -4.55 -0.11 -8.55
  P/E (X) - N/A 30.19
  P/BV (X) 0.86 1.03 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 90,136,900 20.18
  2. สำนักงานประกันสังคม 41,742,900 9.34
  3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,088,100 6.73
  4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,763,300 4.87
  5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,361,000 4.11
  6. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,760,700 3.75
  7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 15,287,700 3.42
  8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.28
  9. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,415,400 3.23
  10. มหาวิทยาลัยมหิดล 12,200,000 2.73

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 446.75  446.75  446.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,752.70  3,931.40  5,897.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.40  8.80  13.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.71  9.71  9.17 
  P/BV (X) 0.86  0.91  1.44 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13  9.00  32.22 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.29  1.82  7.53 
  Beta 0.34  0.35  0.43 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.55  -33.33  32.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.76  3.59  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.16 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.174 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  17 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1419 บาท 10 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (17/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (17/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 5,602.97 5,388.51 5,488.26
  เงินสด 108.89 104.14 29.61
  ลูกหนี้ 17.78 24.94 14.44
  รวมสินทรัพย์ 5,754.97 5,524.55 5,563.68
  เจ้าหนี้ 20.89 16.31 21.67
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 101.22 113.00 103.09
  รวมหนี้สิน 1,414.82 1,427.39 1,418.80
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,191.41 4,467.50 4,388.87
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 148.74 -370.34 -243.99
  สินทรัพย์สุทธิ 4,340.15 4,097.16 4,144.88
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.71 9.17 9.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (17/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (17/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากเงินลงทุน 389.76 383.58 523.79
  รายได้อื่น - - -
  รวมรายได้ 389.76 383.58 523.79
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.07 5.55 7.40
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.93 5.93 7.94
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 24.67 24.97 34.03
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 90.33 89.54 123.87
  รวมค่าใช้จ่าย 167.67 171.66 235.27
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 222.09 211.92 288.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (17/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (17/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 309.25 -5,433.18 -5,417.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -229.97 5,537.33 5,447.59
  เงินสดสุทธิ 79.28 104.14 29.61
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น