สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.50 11.70 / 3.82 N/A 0.91 30,004.44 23,847.46 43,179.30 -7,458.03 -3.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ก.ย. 2563 13:02   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
23 ก.ย. 2563 17:27   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
17 ก.ย. 2563 13:23   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 2563 12:34   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14 ส.ค. 2563 12:46   แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3869-9000
เบอร์โทรสาร 0-3869-9999
URL www.sprc.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/11/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/12/2558
ราคา IPO (บาท) 9.00 @พาร์6.92 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 6.92 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  โรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 02 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.37% 22,204 39.36% 12,333
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 70.51% (ณ วันที่ 29/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.83% (ณ วันที่ 29/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.85 0.82
  20 วัน -19.71 -11.88 -15.50
  60 วัน -16.67 -5.02 -11.87
  120 วัน 28.50 14.45 12.40
  YTD -48.60 -31.61 -35.41
  P/E (X) N/A 30.74 21.57
  P/BV (X) 0.91 1.33 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 0.23 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 2,625,888,656 60.56
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 178,316,054 4.11
  3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 90,720,900 2.09
  4. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 83,335,500 1.92
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 46,457,361 1.07
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 39,647,610 0.91
  7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 33,861,100 0.78
  8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 33,861,100 0.78
  9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,417,900 0.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย แบรนท์ โทมัส ฟิช ประธานกรรมการ
  2. นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสสึท กรรมการ
  5. นาง เค็ง ลิง ล๊ก กรรมการ
  6. นาย มนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,335.90  4,335.90  4,335.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,847.46  46,394.15  41,624.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.50  10.70  9.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.02  8.29  9.76 
  P/BV (X) 0.91  1.29  0.98 
  P/E (X) N/A  N/A  4.78 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 144.41  119.70  92.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 229.79  211.22  245.22 
  Beta 1.46  1.47  1.04 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -48.60  11.46  -43.86 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.32  5.54  11.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.63 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.0625 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1202 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.5928 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.6806 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 81.06 35.75 20.18 73.87 2,171.36
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8,192.05 11,843.10 7,191.50 12,540.56 12,253.11
  สินค้าคงเหลือ 6,960.29 15,593.93 17,856.49 12,820.02 14,244.42
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,012.60 27,921.66 25,524.04 25,521.43 28,764.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,083.27 26,516.60 26,685.91 28,698.11 30,791.31
  รวมสินทรัพย์ 45,495.72 55,217.31 54,294.08 55,010.64 59,797.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 435.42 3,210.14 6,818.90 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 6,236.77 10,722.75 13,566.59 12,125.59 10,024.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 467.19 - - - 2,354.05
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,941.04 17,142.90 21,334.12 15,704.24 16,848.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,471.85 509.47 483.93 777.87 848.09
  รวมหนี้สิน 19,412.89 17,652.38 21,818.05 16,482.12 17,696.16
  ทุนจดทะเบียน 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 977.71 977.71 977.71 977.71 977.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,762.23 13,588.50 9,167.80 12,510.96 15,769.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26,082.83 37,564.93 32,476.03 38,528.52 42,100.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 65,207.20 96,729.45 168,839.72 209,159.31 170,535.40
  รายได้อื่น 222.07 860.51 1,261.23 877.60 1,555.85
  รวมรายได้ 65,429.27 97,589.96 170,100.95 210,036.91 172,091.25
  ต้นทุนขาย 73,682.03 95,825.43 172,051.15 206,187.53 160,130.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 590.18 513.70 1,689.77 946.71 942.69
  รวมค่าใช้จ่าย 74,313.98 96,343.57 173,748.19 207,183.10 161,074.25
  EBITDA -7,458.03 2,560.29 -1,081.79 5,590.54 13,844.90
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,426.68 1,313.90 2,565.45 2,736.73 2,827.90
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -8,884.71 1,246.39 -3,647.25 2,853.81 11,017.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -7,134.57 1,090.82 -2,808.70 2,263.25 8,895.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.65 0.25 -0.65 0.52 2.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,544.84 -2,609.06 -3,726.26 6,482.54 10,860.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -212.01 -677.35 -2,598.99 -803.98 -503.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,825.48 3,247.22 6,207.10 -7,810.67 -8,413.02
  เงินสดสุทธิ 68.64 -39.19 -118.15 -2,132.11 1,944.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.46 1.63 1.20 1.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -34.67 -3.75 -7.91 5.61
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -27.36 -3.29 -6.67 4.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.47 0.67 0.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.74 3.37 3.11 3.66
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -13.00 0.93 -1.90 1.42
  EBIT Margin (%) -13.58 1.28 -2.14 1.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.90 1.12 -1.65 1.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -32.59 -5.58 -19.28 22.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -23.11 -0.30 -16.56 28.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -32.95 -5.01 -19.01 22.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.87 -0.30 -16.14 28.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -77.72 N/A -74.56

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.71 16.08 17.11 16.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.63 22.70 21.33 21.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.29 11.82 11.22 15.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.46 30.87 32.54 23.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 17.68 15.71 13.39 18.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 20.65 23.23 27.25 19.61
  วงจรเงินสด (วัน) 33.44 30.34 26.62 25.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น