สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.60 11.50 / 7.75 11.09 1.26 30,004.44 41,624.66 63,265.50 5,821.30 8.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2564 18:12   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 พ.ย. 2564 12:49   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เกี่ยวกับการลาออก การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
12 พ.ย. 2564 12:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 12:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 12:38   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3869-9000
เบอร์โทรสาร 0-3869-9999
URL www.sprc.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/11/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/12/2558
ราคา IPO (บาท) 9.00 @พาร์6.92 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 6.92 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  โรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2564 28 ส.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.38% 17,173 39.38% 21,235
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 68.16% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.35% (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.67 2.93 3.39
  20 วัน -8.57 -8.19 -8.13
  60 วัน 6.08 6.61 7.53
  120 วัน -4.95 -2.94 -5.27
  YTD 19.25 15.25 6.80
  P/E (X) 11.09 15.44 20.21
  P/BV (X) 1.26 1.52 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.54 0.56 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 2,625,888,656 60.56
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 272,432,333 6.28
  3. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 78,900,500 1.82
  4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 75,216,300 1.73
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 53,220,560 1.23
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 44,117,601 1.02
  7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 32,158,000 0.74
  8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 23,163,600 0.53
  9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 21,123,100 0.49
  10. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20,748,900 0.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย แบรนท์ โทมัส ฟิช ประธานกรรมการ
  2. นาย ปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ไบรอัน โมนาโค ซัททัน กรรมการ
  5. นาย รังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี กรรมการ
  6. นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,335.90  4,335.90  4,335.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 41,624.66  34,904.01  46,394.15 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.60  8.05  10.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.61  6.21  8.29 
  P/BV (X) 1.26  1.30  1.29 
  P/E (X) 11.09  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 135.75  184.99  119.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 244.82  223.67  211.22 
  Beta 1.29  1.49  1.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.25  -24.77  11.46 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  2.27  5.54 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.0625 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1202 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,436.11 48.29 1,634.87 20.18 73.87
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 10,086.69 7,990.30 8,514.60 7,191.50 12,540.56
  สินค้าคงเหลือ 17,027.02 8,988.30 9,051.70 17,856.49 12,820.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,696.40 17,202.72 19,322.66 25,524.04 25,521.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 25,161.06 26,114.64 24,156.23 26,685.91 28,698.11
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,378.58 29,483.44 27,218.42 28,770.04 29,489.21
  รวมสินทรัพย์ 56,074.98 46,686.15 46,541.08 54,294.08 55,010.64
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 1,521.27 - 6,818.90 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 10,979.13 7,482.10 7,820.85 13,566.59 12,125.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,539.20 965.64 1,379.65 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,341.36 11,516.23 10,739.89 21,334.12 15,704.24
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,735.58 8,242.25 9,374.10 483.93 777.87
  รวมหนี้สิน 23,076.95 19,758.49 20,113.99 21,818.05 16,482.12
  ทุนจดทะเบียน 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44 30,004.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 977.71 977.71 977.71 977.71 977.71
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,741.45 2,029.77 2,891.96 9,167.80 12,510.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -3,725.57 -6,084.26 -7,447.03 -7,673.92 -4,964.59
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32,998.03 26,927.67 26,427.09 32,476.03 38,528.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 119,681.79 97,455.07 130,163.40 168,839.72 209,159.31
  รายได้อื่น 42.17 33.24 70.79 35.83 84.28
  รวมรายได้ 119,723.96 97,488.31 130,234.19 168,875.55 209,243.59
  ต้นทุน 114,921.48 105,469.33 137,168.95 172,051.15 206,187.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 725.05 790.32 910.80 1,689.77 946.71
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 115,646.53 106,259.65 138,079.75 173,740.92 207,134.25
  EBITDA 5,821.30 -6,368.66 -4,550.64 -1,081.79 5,590.54
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,016.92 2,132.52 2,831.91 2,565.45 2,736.73
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,804.38 -8,501.18 -7,382.54 -3,647.25 2,853.81
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,891.94 -6,867.03 -6,004.84 -2,808.70 2,263.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.67 -1.58 -1.38 -0.65 0.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 239.75 -2,607.60 -1,447.52 -3,726.26 6,482.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -47.09 -306.46 -349.57 -2,598.99 -803.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -741.92 2,896.73 3,346.02 6,207.10 -7,810.67
  เงินสดสุทธิ -549.26 -17.33 1,548.92 -118.15 -2,132.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.00 1.49 1.80 1.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.53 -31.30 -20.39 -7.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.58 -25.08 -14.64 -6.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 0.73 0.76 0.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.97 2.57 2.58 3.09
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 3.98 -8.22 -5.38 -1.90
  EBIT Margin (%) 3.18 -8.72 -5.67 -2.16
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.42 -7.04 -4.61 -1.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.81 -30.90 -22.91 -19.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.96 -25.36 -20.27 -16.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.81 -30.89 -22.88 -19.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.83 -25.19 -20.53 -16.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.86 13.60 16.57 17.11
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 21.65 26.83 22.02 21.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.27 12.60 10.20 11.22
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32.38 28.98 35.80 32.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.88 16.23 12.83 13.39
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 22.98 22.49 28.46 27.25
  วงจรเงินสด (วัน) 31.05 33.32 29.37 26.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้