สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
60.00 70.00 / 55.50 15.36 0.91 571.89 34,313.44 44,238.25 1,402.14 16.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ก.ย. 2563 17:06   อนุมัติการลงนามในสัญญาว่าจ้างงานโครงการติดตั้งระบบตกตะกอนโดยใช้โพลิเมอร์ และระบบกำจัดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง กับ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 ส.ค. 2563 21:35   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 21:35   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 21:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 19:51   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2293-0030-9
เบอร์โทรสาร 0-2293-0040
URL www.spi.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/12/2520
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.ค. 2563 25 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
59.08% 832 58.73% 820
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.63% (ณ วันที่ 23/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.81% (ณ วันที่ 23/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.41 1.18 1.91
20 วัน - 2.55 2.79
60 วัน -4.76 -1.28 2.20
120 วัน - -21.23 -18.95
YTD -14.29 -4.92 7.13
P/E (X) 15.36 28.93 21.68
P/BV (X) 0.91 3.70 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.31 0.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 96,094,066 16.80
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 57,001,656 9.97
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 49,433,806 8.64
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 24,234,953 4.24
5. บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด 21,218,182 3.71
6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 20,060,122 3.51
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 19,343,482 3.38
9. บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด 14,380,310 2.51
10. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 10,459,727 1.83

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย สำเริง มนูญผล กรรมการ
5. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ
6. นาย พิภพ โชควัฒนา กรรมการ
7. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการ
8. นาย สุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการ
9. นาย บุญชัย โชควัฒนา กรรมการ
10. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ
11. นาย พิริยะ เข็มพล กรรมการ
12. นาย นพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 571.89  571.89  571.52 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 34,313.44  40,032.35  42,292.11 
ราคา (บาท/หุ้น) 60.00  70.00  74.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 66.20  53.16  51.14 
P/BV (X) 0.91  1.32  1.46 
P/E (X) 15.36  17.75  16.73 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.96  0.30  4.05 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.87  0.49  6.40 
Beta 0.12  0.22  0.50 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -14.29  -5.41  -1.33 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.17  1.00  0.76 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.18  0.18  0.15 
นโยบายเงินปันผล จ่ายขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.50 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.20 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.50 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.20 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
- 0.55 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
- 0.10 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สายฝน อินทร์แก้ว/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 4,342.53 56.07 251.44 211.55 98.76
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 175.63 201.20 194.53 193.96 253.47
สินค้าคงเหลือ 1.41 1.23 1.36 1.31 2.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,554.94 303.81 1,999.10 1,131.20 463.36
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,171.16 1,301.15 1,307.99 1,284.37 1,320.44
รวมสินทรัพย์ 52,124.00 24,051.48 41,575.47 38,788.45 35,129.85
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,110.00 - 2,160.00 - 4,080.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 232.52 295.09 296.47 329.82 330.37
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 991.75 1,980.00 1,980.00 980.00 -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,341.94 2,292.60 4,453.30 1,326.70 4,414.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,925.40 6,955.47 6,588.69 8,456.06 5,986.58
รวมหนี้สิน 14,267.34 9,248.06 11,041.99 9,782.76 10,400.82
ทุนจดทะเบียน 582.92 582.92 582.92 582.92 582.92
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 571.89 571.88 571.89 571.52 494.03
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,533.33 4,532.78 4,533.33 4,516.31 1,041.36
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6.15 - 6.15 6.15 6.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม 25,631.27 9,216.74 24,463.40 22,629.33 20,066.20
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 37,856.66 14,803.42 30,533.48 28,990.99 24,700.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - 14.69 28.45
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,313.28 1,298.33 2,522.20 2,127.50 2,727.23
รายได้อื่น 89.41 295.14 471.99 1,229.11 2,166.17
รวมรายได้ 2,556.24 2,776.66 5,326.06 5,683.51 6,732.97
ต้นทุนขาย 1,056.30 1,208.64 2,336.69 2,396.68 2,247.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 204.94 210.13 438.48 410.01 652.52
รวมค่าใช้จ่าย 1,261.24 1,418.77 2,839.80 2,868.68 3,132.84
EBITDA 1,402.14 1,460.79 2,689.43 3,018.46 3,794.33
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 107.13 102.90 203.17 203.63 194.21
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,295.00 1,357.88 2,486.26 2,814.83 3,600.13
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,215.11 1,252.09 2,270.72 2,595.28 3,164.96
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.12 2.19 3.97 4.87 6.41
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 6.98 -122.40 131.26 171.68 1,074.68
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,041.16 859.47 -643.64 -2,419.82 -8,682.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,042.94 -892.54 552.28 2,360.93 7,602.53
เงินสดสุทธิ 4,091.09 -155.47 39.90 112.79 -5.38
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.94 - 0.45 0.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.90 N/A 7.63 9.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.65 N/A 6.19 7.62
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 - 0.36 0.34
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.10 N/A 0.13 0.15
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.57 6.91 7.36 -12.65
EBIT Margin (%) 50.66 48.90 46.68 49.53
อัตรากำไรสุทธิ (%) 47.53 45.09 42.63 45.66

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.15 -0.58 18.55 -21.99
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.61 5.45 -2.50 6.61
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.94 2.33 -6.29 -15.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.10 0.80 -1.01 -8.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -2.95 5.51 -12.51 -18.00

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.45 N/A 12.98 9.51
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.27 - 28.11 38.38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,544.79 N/A 1,749.95 1,239.86
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.24 - 0.21 0.29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.39 N/A 7.46 7.26
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.85 - 48.91 50.27
วงจรเงินสด (วัน) -13.35 - -20.60 -11.60


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น