สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
74.50 85.25 / 28.25 12.41 1.49 494.03 36,805.56 47,042.86 3,221.06 13.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 มี.ค. 2561 18:32   จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM#47 วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงและที่ออกตามวาระ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
05 มี.ค. 2561 08:47   แจ้งกรรมการบริษัทเสียชีวิต
15 ก.พ. 2561 08:52   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 4 (F45-3) (แก้ไข)
14 ก.พ. 2561 22:20   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 4 (F45-3)
14 ก.พ. 2561 22:12   งบการเงินไตรมาสที่ 4/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2293-0030-9
เบอร์โทรสาร 0-2293-0040
URL www.spi.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/12/2520
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนรูปของเงินปันผล (2) ธุรกิจการให้เช่าและบริการที่หลากหลาย เช่น ให้เช่าที่ดินอาคาร บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ (3) ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
45.04% 862 49.63% 822
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.72% (ณ วันที่ 16/03/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.88% (ณ วันที่ 16/03/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 12.03 8.12 9.78
20 วัน -0.67 -6.45 -0.99
60 วัน 13.74 1.17 7.83
120 วัน 43.96 12.78 31.94
YTD -0.67 -8.11 -3.85
P/E (X) 12.41 36.26 18.65
P/BV (X) 1.49 5.62 2.11
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 0.36 0.53

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 81,562,322 16.51
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 49,241,856 9.97
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 38,159,873 7.72
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 4.09
5. บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด 20,195,960 4.09
6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 18,835,100 3.81
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.57
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 16,546,216 3.35
9. บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด 13,740,310 2.78
10. LION CORPORATION 10,000,000 2.02

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นาย วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย สำเริง มนูญผล กรรมการ
5. นาย มนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
6. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ
7. นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
8. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการ
9. นาย สุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการ
10. นาย บุญชัย โชควัฒนา กรรมการ
11. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ
12. นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล กรรมการอิสระ
13. นาย นพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย สมพงษ์ สังข์รังสรรค์ กรรมการอิสระ
16. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ
17. น.ส. นฤมล สอาดโฉม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 มี.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 494.03  494.03  494.03 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 36,805.56  37,052.57  16,303.13 
ราคา (บาท/หุ้น) 74.50  75.00  33.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 49.99  49.99  44.76 
P/BV (X) 1.49  1.50  0.74 
P/E (X) 12.41  12.50  8.96 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.17  3.93  6.87 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.17  4.29  3.16 
Beta 0.38  0.01  0.77 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.67  127.27  36.36 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.87  0.60  0.70 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.11  0.07  0.06 
นโยบายเงินปันผล จ่ายขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.10 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
- 0.35 บาท 22 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.10 บาท 09 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
- 0.23 บาท 23 พ.ค. 2559 เงินปันผล
31 ธ.ค. 2557 0.23 บาท 25 พ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สายฝน อินทร์แก้ว/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 107.72 138.24 104.14 337.53 81.20
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 213.69 344.87 199.11 194.29 252.73
สินค้าคงเหลือ 2.55 2.51 2.43 2.22 1.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 427.29 485.62 305.67 534.03 365.84
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,244.16 1,236.06 1,232.18 1,178.61 1,203.53
รวมสินทรัพย์ 35,042.38 24,676.76 25,015.70 23,087.82 21,854.25
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,970.00 350.00 560.00 - 213.40
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 347.97 291.06 252.72 335.45 253.19
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 1,300.00 300.00 300.00 366.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,323.95 1,941.06 1,112.72 635.45 833.27
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,999.39 621.36 1,525.40 2,095.12 1,667.34
รวมหนี้สิน 10,323.34 2,562.43 2,638.12 2,730.57 2,500.61
ทุนจดทะเบียน 582.92 800.00 800.00 800.00 800.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 494.03 494.03 494.03 494.03 494.03
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,041.36 1,041.36 1,041.36 1,041.36 1,041.36
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6.15 6.15 6.15 6.15 20.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม 19,546.17 16,802.65 17,042.58 15,537.78 14,283.65
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,697.35 22,114.34 22,377.58 20,357.25 19,353.64
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 21.69 - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 1,882.47 2,354.11 2,697.07 2,591.86 3,051.73
รายได้อื่น 2,126.51 56.78 416.27 354.80 29.44
รวมรายได้ 5,328.15 3,546.37 4,557.37 4,210.73 4,209.14
ต้นทุนขาย 1,662.13 1,674.66 2,236.59 2,189.62 2,423.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 447.83 360.47 490.86 489.63 379.57
รวมค่าใช้จ่าย 2,251.07 2,113.13 2,820.05 2,855.58 3,006.75
EBITDA 3,221.06 1,565.58 1,917.05 1,527.83 1,353.22
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 143.98 132.34 179.72 172.68 150.84
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,077.08 1,433.24 1,737.33 1,355.16 1,202.39
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,677.33 1,394.30 1,682.27 1,317.09 1,150.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.42 2.82 3.41 2.67 2.33
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 921.53 821.85 971.64 851.45 746.85
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,459.88 -757.51 -1,002.00 -734.78 -502.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7,541.94 -263.63 -203.03 139.65 -230.89
เงินสดสุทธิ 3.58 -199.28 -233.39 256.32 13.59
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.10 0.25 0.27 0.84
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.67 8.66 7.87 6.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.32 8.01 7.22 6.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.42 0.12 0.12 0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.20 0.19 0.19
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.70 28.86 17.07 15.52
EBIT Margin (%) 57.75 40.41 38.12 32.18
อัตรากำไรสุทธิ (%) 50.25 39.32 36.91 31.28

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -20.03 28.72 4.06 -15.07
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.75 2.50 2.15 -9.65
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 50.24 16.78 8.23 0.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.53 -1.27 -1.24 -5.03
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 92.02 56.32 27.73 14.52

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.97 9.40 13.71 11.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.81 38.81 26.62 31.48
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 879.01 968.63 961.88 1,062.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.42 0.38 0.38 0.34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.96 6.70 7.61 7.44
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 52.44 54.47 47.99 49.06
วงจรเงินสด (วัน) -6.22 -15.28 -20.99 -17.24


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น