สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.60 26.25 / 11.10 - 1.04 9,208.06 11,970.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.ย. 2563 17:50   แจ้งเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
10 ก.ย. 2563 17:51   แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
21 ส.ค. 2563 12:34   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
13 ส.ค. 2563 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 17:27   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2305-9800
เบอร์โทรสาร 0-2305-9803-4
URL www.phatraasset.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/11/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/11/2549
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.6927 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.72 : ใหม่ 9.6927 @ 29/10/2553

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (leasehold) ในที่ดินที่เช่า ทางวิ่งและลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า โดยปัจจุบันได้ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 25/10/2550) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 28/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.56 -0.72 -0.62
20 วัน -6.67 -5.35 -2.21
60 วัน -10.00 -2.37 -5.20
120 วัน 2.44 -4.06 -10.80
YTD -45.45 -29.72 -31.77
P/E (X) - N/A 21.68
P/BV (X) 1.04 1.14 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.02 0.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 285,289,700 30.03
2. ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 94,997,176 10.00
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,339,200 4.67
4. สำนักงานประกันสังคม 35,256,300 3.71
5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 19,953,700 2.10
6. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 16,404,600 1.73
7. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 16,066,400 1.69
8. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 14,633,000 1.54
9. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 11,453,400 1.21
10. บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด 11,000,000 1.16

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
28 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 950.00  950.00  950.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 11,970.00  21,945.00  21,850.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 12.60  23.10  23.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.16  13.54  12.58 
P/BV (X) 1.04  1.71  1.83 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.58  8.05  13.13 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.49  7.51  11.86 
Beta 0.51  0.21  0.07 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 12.17  (ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -45.45  0.43  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.87  5.97  6.52 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ เก้าสิบ ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.14 บาท 18 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.30 บาท 19 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.335 บาท 20 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.35 บาท 16 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.385 บาท 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.31 บาท 05 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.31 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.35 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.41 บาท 12 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.345 บาท 06 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.40 บาท 07 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 11,466.90 12,862.86 12,703.41 11,922.15 11,824.06
เงินสด 23.10 19.43 3.16 10.62 -
ลูกหนี้ 116.70 102.07 114.84 116.41 178.80
รวมสินทรัพย์ 11,637.06 12,984.42 12,851.78 12,049.24 12,013.50
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
รวมหนี้สิน 79.18 68.33 85.31 123.36 77.14
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9,208.06 9,208.06 9,208.06 9,208.06 9,208.06
กำไร (ขาดทุน) สะสม 2,349.81 3,708.02 3,558.41 2,717.81 2,728.30
สินทรัพย์สุทธิ 11,557.88 12,916.08 12,766.47 11,925.87 11,936.37
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 12.17 13.60 13.44 12.55 12.56
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 475.69 722.78 1,399.20 1,486.34 1,504.22
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 475.69 722.78 1,399.20 1,486.34 1,504.22
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 17.26 17.99 36.55 33.59 33.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.17 2.27 4.60 4.23 4.22
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 35.35 45.32 89.64 212.54 45.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 440.34 677.47 1,309.56 1,273.79 1,458.63
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 589.94 669.06 1,303.54 1,344.41 1,418.14
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -570.00 -660.25 -1,311.00 -1,344.25 -1,420.25
เงินสดสุทธิ 19.94 8.81 -7.46 0.16 -2.11
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น