สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.60 22.30 / 16.90 6.99 1.17 1,055.79 18,581.90 26,024.22 1,976.68 6.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ต.ค. 2564 12:30   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13 ส.ค. 2564 12:31   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ "Fukuoka Miyako Mega Solar"ประเทศญี่ปุ่น (แก้ไข)
13 ส.ค. 2564 06:32   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564 06:32   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ "Fukuoka Miyako Mega Solar"ประเทศญี่ปุ่น
13 ส.ค. 2564 06:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2011-8100-10
เบอร์โทรสาร 0-2011-8112
URL www.spcg.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/8/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/12/2548
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 10/05/2555
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (?Engineering, Procurement and Construction: EPC?) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (?Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M?)(2) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)(3) ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี(4) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.00% 13,961 34.62% 8,871
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.39% (ณ วันที่ 25/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.02% (ณ วันที่ 25/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.62 0.25
  20 วัน 1.15 -0.22 0.96
  60 วัน 0.57 -7.75 -4.91
  120 วัน -6.88 -12.05 -11.47
  YTD -12.44 -18.30 -22.34
  P/E (X) 6.99 17.12 20.87
  P/BV (X) 1.17 1.63 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.49 1.29

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. วันดี กุญชรยาคง 298,950,000 28.32
  2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 95,200,050 9.02
  3. น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย 69,530,000 6.59
  4. Kyocera Corporation 63,500,000 6.01
  5. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED 52,835,526 5.00
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,903,878 4.06
  7. น.ส. วรชา กุญชรยาคง 35,378,200 3.35
  8. น.ส. สมปอง กุญชรยาคง 22,250,237 2.11
  9. นาย วิทูร มโนมัยกุล 19,290,000 1.83
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,236,580 1.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ
  3. นาย จิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
  4. นาย วิทูร มโนมัยกุล กรรมการ
  5. นาง นรินพร มาลาศรี กรรมการ
  6. พล.ต.ต. วันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระ
  7. นาย วันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,055.79  973.99  973.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 18,581.90  19,577.20  19,090.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.60  20.10  19.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.07  14.98  13.42 
  P/BV (X) 1.17  1.34  1.46 
  P/E (X) 6.99  6.88  7.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 39.10  43.61  39.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 38.49  33.70  30.96 
  Beta 0.41  0.80  0.67 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.44  2.55  8.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.58  6.07  6.12 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.43  0.42 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.25 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.65 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.55 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.72 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.50 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.65 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104.24 161.66 735.47 460.07 129.15
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 840.57 922.56 1,028.76 1,025.06 1,226.71
  สินค้าคงเหลือ 485.04 631.83 537.40 762.58 906.26
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,979.68 4,713.75 4,178.60 5,014.59 4,257.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 17,248.33 15,567.09 15,263.51 15,800.32 16,458.44
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,479.67 17,913.62 17,539.60 16,888.71 18,540.36
  รวมสินทรัพย์ 23,459.35 22,627.38 21,718.19 21,903.30 22,797.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,000.00 7.00 3.00 30.63 99.02
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 181.88 262.21 202.93 367.98 544.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,697.96 2,196.65 2,197.35 1,696.19 2,369.37
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,007.12 2,571.98 2,523.93 2,180.33 3,109.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,003.76 3,781.12 2,038.52 4,118.81 5,807.53
  รวมหนี้สิน 5,010.88 6,353.11 4,562.45 6,299.14 8,916.97
  ทุนจดทะเบียน 1,153.19 1,016.39 1,016.39 1,016.39 1,016.39
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,055.79 973.99 973.99 973.99 973.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,673.72 3,955.92 3,955.92 3,955.92 3,955.92
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,853.16 9,418.62 10,202.27 8,770.16 7,220.80
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1,669.88 89.00 89.00 116.77 85.04
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -1,669.88 89.00 89.00 116.77 85.04
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15,912.80 14,437.53 15,221.18 13,816.85 12,235.75
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,535.68 1,836.73 1,934.56 1,787.32 1,644.90
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,360.57 2,629.17 4,920.15 5,246.54 5,928.17
  รายได้อื่น 56.27 45.74 127.16 76.03 118.32
  รวมรายได้ 2,416.84 2,674.91 5,047.31 5,322.57 6,046.49
  ต้นทุน 620.89 755.48 1,351.60 1,620.57 2,222.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 149.65 160.18 282.17 293.90 335.72
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 770.54 915.65 1,633.77 1,914.46 2,558.28
  EBITDA 1,976.68 2,097.16 4,088.79 4,076.45 4,177.56
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 330.38 341.18 677.25 668.37 689.41
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,646.30 1,755.98 3,411.54 3,408.08 3,488.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,337.14 1,412.28 2,731.62 2,669.42 2,613.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.30 1.45 2.80 2.74 2.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,118.39 2,211.62 4,102.12 4,210.44 3,683.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,947.00 -1,517.12 -338.35 241.76 -802.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 197.38 -992.91 -3,488.37 -4,121.29 -3,098.23
  เงินสดสุทธิ -631.23 -298.41 275.40 330.92 -216.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.32 1.83 1.66 2.30
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.51 19.95 18.81 20.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.33 15.14 15.64 15.25
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.39 0.27 0.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.24 0.23 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 73.70 71.27 72.53 69.11
  EBIT Margin (%) 68.12 65.65 67.59 64.03
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 61.39 59.23 60.67 56.58

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 ก.พ. 2564 PP 81,800,000 1,055,790,000 1.00
  15 ก.พ. 2561 PP 50,000,000 973,990,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -10.22 0.86 -6.22 -11.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.81 -4.36 -16.60 -27.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.65 1.10 -5.17 -11.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.85 -0.19 -14.66 -25.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.32 4.79 2.33 2.14

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.28 5.37 4.79 4.66
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 69.17 67.98 76.18 78.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.18 2.24 2.08 1.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 167.48 163.22 175.53 187.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.48 4.82 4.73 3.55
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 66.59 75.70 77.09 102.81
  วงจรเงินสด (วัน) 170.06 155.50 174.62 163.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้