สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.56 3.58 / 0.70 11.68 1.52 300.00 768.00 1,478.50 119.23 9.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2564 17:08   การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SPACK-F
08 ธ.ค. 2563 13:03   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
08 ธ.ค. 2563 13:02   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
24 พ.ย. 2563 17:07   กรรมการลาออก
13 พ.ย. 2563 20:06   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7426-0602-9
เบอร์โทรสาร 0-7426-0600-1,0-7444-7128
URL www.spack.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/9/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/03/2547
ราคา IPO (บาท) 17.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ท กล่องลูกฟูก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.28% 1,039 24.28% 1,096
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 75.73% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.48% (ณ วันที่ 22/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.78 -1.64 0.63
  20 วัน 2.40 -6.52 -2.62
  60 วัน -12.93 -30.90 -29.45
  120 วัน 0.79 -18.55 -8.69
  YTD 4.92 -4.61 1.52
  P/E (X) 11.68 24.36 29.89
  P/BV (X) 1.52 5.30 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.68 0.38 1.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. OJI HOLDINGS CORPORATION 227,156,360 75.72
  2. บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จำกัด 7,000,000 2.33
  3. นาย สมิทธิ เนาถาวร 4,322,000 1.44
  4. นาย ดวงพหล ลิ้มธรรมมหิศร 4,000,000 1.33
  5. นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ 3,688,900 1.23
  6. นาย ประเสริฐ เนาถาวร 3,000,000 1.00
  7. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2,937,540 0.98
  8. บริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2,600,000 0.87
  9. นาย วิวัฒน์ เตพิมลรัตน์ 2,500,000 0.83
  10. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1,644,000 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ดีลัน ตัน ประธานกรรมการ
  2. นาย วุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย จุน โทมิตะ กรรมการ
  4. นาย เคนอิจิ คามิโมโต กรรมการ
  5. นาย เซอิจิ นิชิดะ กรรมการ
  6. นาย สุมิตร กาญจนัมพะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 768.00  732.00  336.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.56  2.44  1.12 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.69  1.69  1.47 
  P/BV (X) 1.52  1.45  0.76 
  P/E (X) 11.68  11.14  144.33 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.24  114.12  3.45 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.07  3.79  0.07 
  Beta -0.06  -0.05  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.92  117.86  -31.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.028 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 61.99 50.65 37.35 28.74 45.28
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 231.61 174.65 188.51 175.17 154.66
  สินค้าคงเหลือ 202.08 179.40 167.69 192.16 196.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 496.26 414.60 394.34 425.43 405.49
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 755.27 791.49 789.09 788.69 838.97
  รวมสินทรัพย์ 1,278.66 1,233.49 1,211.16 1,242.03 1,276.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 15.00 335.00 109.50 276.50 256.46
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 163.09 84.34 118.64 127.52 105.24
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 62.57 61.47 61.47 61.47 61.47
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 566.67 533.21 517.03 507.46 475.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 205.82 259.00 247.07 293.07 355.10
  รวมหนี้สิน 772.49 792.21 764.10 800.53 830.36
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 278.37 278.38 278.37 278.38 278.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -72.20 -137.09 -131.32 -136.87 -131.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 506.18 441.28 447.05 441.50 446.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 911.43 808.37 1,076.93 1,111.09 1,015.77
  รายได้อื่น 1.20 5.45 6.66 3.12 5.09
  รวมรายได้ 912.63 813.82 1,083.59 1,114.21 1,020.86
  ต้นทุนขาย 754.21 719.92 949.13 987.13 912.46
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 82.64 64.25 99.68 87.95 85.02
  รวมค่าใช้จ่าย 836.85 794.26 1,048.81 1,085.39 1,007.69
  EBITDA 119.23 64.10 94.38 88.26 73.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 43.45 44.54 59.60 59.44 60.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 75.78 19.56 34.77 28.82 13.17
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 56.63 -0.22 8.88 1.31 -17.54
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 -0.00 0.03 0.00 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 72.28 28.56 68.64 47.07 22.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6.15 -17.98 -30.49 -5.19 -13.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -41.48 11.32 -29.54 -58.43 17.97
  เงินสดสุทธิ 24.65 21.91 8.61 -16.55 27.59
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.88 0.78 0.76 0.84
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.88 0.53 2.00 0.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.24 2.38 2.83 2.29
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.53 1.80 1.71 1.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.94 0.88 0.88 0.88
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.25 10.94 11.87 11.16
  EBIT Margin (%) 8.30 2.40 3.21 2.59
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.21 -0.03 0.82 0.12

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 12.75 -2.87 -3.07 9.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.76 -3.13 -3.85 8.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 12.14 -2.51 -2.75 9.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.36 -2.67 -3.37 7.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 578.11 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.81 6.02 5.92 6.74
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.83 60.62 61.63 54.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.16 5.08 5.28 5.08
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.79 71.81 69.19 71.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.95 8.83 7.71 8.48
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 45.92 41.32 47.33 43.03
  วงจรเงินสด (วัน) 87.71 91.11 83.49 83.03


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น