สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.30 6.12 / 3.22 14.29 1.58 323.40 1,714.02 3,107.64 152.91 10.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2563 17:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 17:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 17:40   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
24 ก.ค. 2563 17:54   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 ก.ค. 2563 17:12   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SORKON
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-1010
เบอร์โทรสาร 0-2391-1792
URL http://www.sorkon.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/6/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/04/2536
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/07/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร ซึ่งจำแนกธุรกิจหลักออกเป็น 6 ประเภทธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจอาหารพื้นเมือง,2) ธุรกิจอาหารทะเล,3) อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสัตว์, 4)อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และ พร้อมปรุง, 5)ร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR) ภายใต้ตราสินค้า ?Zaap Express? และ ร้านข้าวขาหมู ภายใต้ตราสินค้า ?Yunnan? และ 6)ฟาร์มเลี้ยงสุกร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 พ.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.18% 598 42.58% 566
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.34% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.68% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.95 4.08 4.48
  20 วัน 4.95 12.00 10.94
  60 วัน 3.92 3.71 10.68
  120 วัน 23.26 -2.94 6.93
  YTD 4.95 10.38 33.18
  P/E (X) 14.29 21.01 21.34
  P/BV (X) 1.58 1.94 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.42 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ 9,898,186 30.61
  2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ 4,540,355 14.04
  3. นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 2,029,700 6.28
  4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 1,389,657 4.30
  5. น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 1,258,566 3.89
  6. นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 1,153,258 3.57
  7. นาย จรัสภล รุจิราโสภณ 1,133,358 3.50
  8. นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 1,121,266 3.47
  9. นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 1,097,008 3.39
  10. นาย สาธิต วิทยากร 801,030 2.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย จรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  5. นาง นิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ
  6. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ กรรมการ
  7. นาง ศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา กรรมการ
  8. นาย วรพล โลพันธ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เจริญพันธ์ พันธุมงคล กรรมการอิสระ
  12. น.ส. ปัญจมา วิภามาส กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 323.40  32.34  32.34 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,714.02  1,633.17  2,207.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.30  5.05  6.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.35  31.94  31.80 
  P/BV (X) 1.58  1.58  2.15 
  P/E (X) 14.29  18.32  11.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.22  1.83  1.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.26  0.15  0.18 
  Beta 0.34  0.15  0.10 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.95  -26.01  -16.51 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.77  4.95  3.22 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.91  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.00 บาท 29 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 2.50 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 2.20 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 121.07 93.04 152.25 78.31 80.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 436.89 432.36 469.54 450.91 418.20
  สินค้าคงเหลือ 225.69 170.22 250.92 174.26 160.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 873.70 796.42 971.51 800.11 720.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 937.64 917.09 919.88 922.53 930.18
  รวมสินทรัพย์ 2,598.67 2,391.76 2,566.13 2,405.71 2,475.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 477.34 508.33 514.49 443.55 646.67
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 301.60 296.44 296.97 324.74 286.32
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 92.84 95.62 96.78 95.01 94.70
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 913.26 931.60 946.74 899.93 1,056.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 599.72 428.12 533.83 447.62 481.14
  รวมหนี้สิน 1,512.98 1,359.72 1,480.57 1,347.55 1,538.07
  ทุนจดทะเบียน 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 50.28 50.28 50.28 50.28 50.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 37.55 37.55 199.16 37.55 199.16
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 511.18 457.73 511.35 483.90 363.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,083.98 1,030.48 1,083.98 1,056.74 936.64
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.71 1.56 1.58 1.42 1.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,413.55 1,407.91 2,836.99 2,869.75 2,733.84
  รายได้อื่น 7.35 16.30 27.98 82.41 42.83
  รวมรายได้ 1,420.90 1,424.20 2,864.96 2,952.16 2,776.66
  ต้นทุนขาย 1,040.20 1,039.07 2,099.71 1,958.52 1,895.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 285.75 301.67 585.01 714.69 665.65
  รวมค่าใช้จ่าย 1,326.24 1,340.74 2,694.74 2,673.22 2,560.80
  EBITDA 152.91 133.17 271.27 377.68 313.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 58.25 49.70 101.05 98.73 97.40
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 94.66 83.47 170.22 278.94 215.86
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 64.50 56.66 112.11 191.27 136.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 1.75 3.47 5.91 4.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 213.10 111.00 114.95 275.72 222.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.88 -26.47 -72.87 77.94 -125.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -180.58 -69.70 32.07 -356.00 -95.58
  เงินสดสุทธิ -31.36 14.83 74.15 -2.34 1.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 0.85 1.03 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.35 12.95 10.47 19.19
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.27 7.99 6.85 11.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.40 1.32 1.37 1.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.15 1.22 1.15 1.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.41 26.20 25.99 31.75
  EBIT Margin (%) 6.66 5.86 5.94 9.45
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.54 3.98 3.91 6.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.40 0.32 -1.14 4.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.11 9.33 7.21 3.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.23 -2.60 -2.95 6.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.08 3.86 0.81 4.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 13.85 -51.80 -41.39 40.23

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.54 6.77 6.16 6.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.81 53.95 59.21 55.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.61 12.81 9.88 11.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.39 28.48 36.96 31.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.03 6.73 6.75 6.41
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 51.95 54.21 54.04 56.94
  วงจรเงินสด (วัน) 38.25 28.22 42.13 29.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น