สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SO บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
บริการ/บริการเฉพาะกิจ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.10 10.90 / 4.58 26.92 4.32 372.00 3,131.00 3,612.72 315.11 11.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 พ.ค. 2564 17:28   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
07 พ.ค. 2564 12:54   แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
28 เม.ย. 2564 19:44   การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
28 เม.ย. 2564 19:43   มติคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
23 เม.ย. 2564 13:05   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 329 หมู่ 10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2363-9300
เบอร์โทรสาร 0-2363-9377
URL https://www.siamrajathanee.com/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2563
ราคา IPO (บาท) 6.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค และบริการงานบันทึกข้อมูล (2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ เป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.01% 1,899
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.97% (ณ วันที่ 11/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.62% (ณ วันที่ 11/05/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.88 -3.39 -2.63
  20 วัน 11.20 8.07 10.31
  60 วัน 15.43 -7.09 10.27
  120 วัน 97.08 39.81 67.92
  YTD 17.67 -5.26 8.02
  P/E (X) 26.92 247.00 40.44
  P/BV (X) 4.32 2.31 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 2.92 1.70

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 158,100,000 51.00
  2. นาย ไกร วิมลเฉลา 33,450,000 10.79
  3. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 11,168,000 3.60
  4. นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์ 10,048,600 3.24
  5. นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา 8,913,000 2.88
  6. นาย ณัฐพล วิมลเฉลา 8,363,000 2.70
  7. นาย พชรพล วิมลเฉลา 8,362,000 2.70
  8. นาย วัชรพล วิมลเฉลา 8,362,000 2.70
  9. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 3,500,000 1.13
  10. นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ 3,451,800 1.11

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ไกร วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการ
  5. นาง โสภา อรุณรัตนา กรรมการ
  6. น.ส. กัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการ
  7. นาย ณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการ
  8. นาย อุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 พ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 310.00  310.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,131.00  3,193.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.10  8.58 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.34  N/A 
  P/BV (X) 4.32 
  P/E (X) 26.92  24.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.77  100.96 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.85  42.82 
  Beta 0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.67  32.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.50  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 5.00 : 1.00 หุ้น 07 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.02222 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.16 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 183.75 23.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 327.95 311.23
  สินค้าคงเหลือ - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 529.19 370.75
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 197.26 213.88
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,005.46 719.17
  รวมสินทรัพย์ 1,534.65 1,089.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 337.12
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 61.43 73.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 255.31 537.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 410.17 236.15
  รวมหนี้สิน 665.47 774.04
  ทุนจดทะเบียน 310.00 310.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 310.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 450.12 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 109.05 90.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 869.18 315.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,035.76 1,928.00
  รายได้อื่น 7.16 6.03
  รวมรายได้ 2,043.24 1,934.03
  ต้นทุน 1,663.31 1,598.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 219.95 214.90
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,883.26 1,813.07
  EBITDA 315.11 245.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 130.79 102.20
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 184.32 142.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 139.55 109.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.57 0.48
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 250.25 153.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 40.95 43.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -130.90 -195.55
  เงินสดสุทธิ 160.31 1.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.07 0.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.55 34.52
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.05 13.11
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 2.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.56 1.77
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.30 17.11
  EBIT Margin (%) 9.02 7.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.83 5.64

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 พ.ค. 2564 XD 61,999,971 371,999,971 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.59 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.08 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.65 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.87 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 27.96 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.37 6.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.30 58.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 24.63 21.71
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 14.82 16.82
  วงจรเงินสด (วัน) 42.48 42.11


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้