สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SO บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
บริการ/บริการเฉพาะกิจ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.80 7.95 / 5.50 18.21 - 310.00 2,418.00 - 231.18 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 18:56   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
11 พ.ย. 2563 08:51   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การเปลี่ยนแปลงสมาชิก กรรมการชุดย่อย
10 พ.ย. 2563 19:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 19:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 19:25   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 329 หมู่ 10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2363-9300
เบอร์โทรสาร 0-2363-9377
URL https://www.siamrajathanee.com/
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2563
ราคา IPO (บาท) 6.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค และบริการงานบันทึกข้อมูล (2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ เป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.01% 1,899
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.92% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.12% (ณ วันที่ 24/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 9.86 5.88 5.80
  20 วัน 32.20 19.16 14.47
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 18.21 142.79 27.22
  P/BV (X) - 1.97 1.57
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.82 0.74 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 158,100,000 51.00
  2. นาย ไกร วิมลเฉลา 33,450,000 10.79
  3. นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา 8,913,000 2.88
  4. นาย ณัฐพล วิมลเฉลา 8,363,000 2.70
  5. นาย วัชรพล วิมลเฉลา 8,362,000 2.70
  6. นาย พชรพล วิมลเฉลา 8,362,000 2.70
  7. กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 3,529,400 1.14
  8. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 3,107,300 1.00
  9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 30 2,842,800 0.92
  10. นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 2,500,000 0.81

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ไกร วิมลเฉลา กรรมการ
  4. นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการ
  5. นาง โสภา อรุณรัตนา กรรมการ
  6. นาง เนาวรัตน์ เชื้อรักษ์ กรรมการ
  7. น.ส. กัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการ
  8. นาย อุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ย. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 310.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,418.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 18.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 84.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 59.14 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 20.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.16 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 25.96 23.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 332.65 311.23
  สินค้าคงเหลือ - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 385.05 370.75
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 202.14 213.88
  รวมสินทรัพย์ 1,408.18 1,089.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 340.25 337.12
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 91.12 73.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 163.03 99.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 622.03 537.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 437.54 236.15
  รวมหนี้สิน 1,059.57 774.04
  ทุนจดทะเบียน 310.00 310.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 225.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 123.62 90.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 348.62 315.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 1,518.24 1,928.00
  รายได้อื่น 29.04 26.18
  รวมรายได้ 1,547.28 1,955.99
  ต้นทุนขาย 1,244.64 1,598.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 166.87 214.90
  รวมค่าใช้จ่าย 1,411.51 1,813.07
  EBITDA 231.18 245.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 95.41 102.20
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 135.77 142.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 100.73 109.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.48
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 185.18 153.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 48.68 43.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -231.33 -195.55
  เงินสดสุทธิ 2.52 1.16
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น