สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SNNP บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.00 13.40 / 10.30 30.85 - 480.00 10,560.00 - 407.99 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ส.ค. 2564 13:23   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
04 ส.ค. 2564 13:23   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
04 ส.ค. 2564 13:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
04 ส.ค. 2564 13:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
04 ส.ค. 2564 13:17   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 325/6-9 ซอยหลานหลวง 7 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2628-0408
เบอร์โทรสาร 0-2281-5161
URL https://www.snnp.co.th/
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/07/2564
ราคา IPO (บาท) 9.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน ภายใต้ตราสินค้าเจเล่ ปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น ภายใต้ตราสินค้าเบนโตะ และขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งภายใต้ตราสินค้าดอกบัว โลตัส เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 ก.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.50% 4,098
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 21.29% (ณ วันที่ 18/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.61% (ณ วันที่ 18/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.79 -0.85 -2.06
  20 วัน -9.84 -7.83 -10.84
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 30.85 32.23 21.01
  P/BV (X) - 2.16 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.40 0.87 1.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. Concord I. Capital Limited 198,000,000 20.63
  2. บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด 180,000,000 18.75
  3. นาย ฐากร ชัยสถาพร 100,000,000 10.42
  4. นาย วิเชียร ชัยสถาพร 72,000,000 7.50
  5. นาง กิตติยา ชัยสถาพร 25,500,000 2.66
  6. น.ส. ภัครดา ชัยสถาพร 18,400,000 1.92
  7. นาย วรากฤช ชัยสถาพร 18,300,000 1.91
  8. นาย วรกฤต ชัยสถาพร 13,300,000 1.39
  9. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 13,200,000 1.38
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,891,793 1.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ฐากร ชัยสถาพร กรรมการ
  5. นาย วิเชียร ชัยสถาพร กรรมการ
  6. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
  7. นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิระ จึงเจริญสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 960.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,560.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 30.85 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 210.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 398.08 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.28 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.10 บาท 02 ก.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167.49 173.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,058.83 1,030.65
  สินค้าคงเหลือ 382.51 418.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,611.59 1,624.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,591.31 1,664.29
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,171.30 2,351.39
  รวมสินทรัพย์ 3,782.89 3,976.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,278.21 1,280.12
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 810.03 967.50
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 403.30 402.29
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,530.58 2,721.84
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 522.83 793.97
  รวมหนี้สิน 3,053.41 3,515.81
  ทุนจดทะเบียน 480.00 450.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 360.00 360.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 415.14 160.45
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -279.11 -299.44
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -414.44 -414.44
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 496.03 221.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 233.45 239.42
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,170.38 4,392.91
  รายได้อื่น 12.95 42.76
  รวมรายได้ 2,183.33 4,435.67
  ต้นทุน 1,607.17 3,263.92
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 377.60 996.99
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,984.77 4,260.91
  EBITDA 407.99 380.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 90.41 206.19
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 317.58 174.75
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 254.69 93.82
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 251.51 498.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -60.16 -65.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -208.52 -494.27
  เงินสดสุทธิ -17.18 -61.94
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 0.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 60.85 42.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.72 4.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.19 7.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.17 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.95 25.70
  EBIT Margin (%) 14.55 3.94
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.27 1.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.14 4.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 88.26 85.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.49 7.80
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 42.98 46.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.01 3.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.03 108.19
  วงจรเงินสด (วัน) 40.22 24.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้