สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.40 15.00 / 13.20 9.81 1.34 287.78 3,856.22 5,276.02 415.30 6.97
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ส.ค. 2562 22:27   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
05 ส.ค. 2562 22:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
05 ส.ค. 2562 22:26   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
05 ส.ค. 2562 22:26   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 พ.ค. 2562 20:55   การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บางส่วน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 0-2108-0360-6
เบอร์โทรสาร 0-2108-0367-8
URL http://www.sncformer.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/10/2547
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.27% 4,854 60.13% 5,576
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.54% (ณ วันที่ 19/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.82% (ณ วันที่ 19/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.29 -7.77 -3.50
  20 วัน -4.96 -16.00 0.71
  60 วัน -0.74 -17.23 -2.51
  120 วัน -5.63 -11.11 -5.72
  YTD -0.74 -12.82 -5.19
  P/E (X) 9.81 N/A 18.62
  P/BV (X) 1.34 3.81 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.05 0.97

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ก.พ. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
  2. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 13,020,000 4.52
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,366,154 4.30
  4. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล 12,060,522 4.19
  5. น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 8,373,700 2.91
  6. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 4,533,100 1.58
  7. นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.40
  8. DBS BANK LTD 2,964,300 1.03
  9. นาย สกล งามเลิศชัย 2,577,000 0.90
  10. นาย วินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมบุญ เกิดหลิน กรรมการ
  4. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาย วิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ กรรมการอิสระ
  6. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.ต. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 287.78  287.78  287.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,856.22  3,884.99  4,028.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.40  13.50  14.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.03  9.46  8.80 
  P/BV (X) 1.34  1.43  1.59 
  P/E (X) 9.81  8.14  11.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.87  82.57  160.51 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.11  14.68  29.82 
  Beta 0.36  0.52  0.63 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.74  -3.57  -6.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.46  6.67  6.43 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.73  0.60  0.72 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.50 บาท 30 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.50 บาท 31 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.50 บาท 30 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.40 บาท 31 ส.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.40 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,078.99 773.84 879.62 505.39 404.85
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,100.10 1,086.68 881.70 1,065.37 1,236.13
  สินค้าคงเหลือ 418.02 324.77 261.97 317.03 424.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,835.76 2,367.11 2,167.20 2,068.43 2,213.72
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,200.52 2,349.77 2,259.13 2,449.06 2,686.93
  รวมสินทรัพย์ 5,384.57 5,082.81 4,820.71 4,859.42 5,219.85
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 123.00 30.00 535.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,697.91 1,321.08 1,116.36 1,109.97 1,363.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 84.07 234.78 241.03 247.80 167.45
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,138.41 1,654.78 1,552.99 1,453.19 2,127.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 182.94 461.42 307.78 572.66 361.78
  รวมหนี้สิน 2,321.34 2,116.20 1,860.77 2,025.85 2,489.03
  ทุนจดทะเบียน 287.78 287.78 287.78 287.78 287.78
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 287.78 287.78 287.78 287.78 287.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,213.60 1,213.60 1,213.60 1,213.60 1,213.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,384.41 1,288.76 1,287.59 1,150.19 1,014.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,885.78 2,790.13 2,788.96 2,651.56 2,515.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 177.45 176.47 170.97 182.01 215.34
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 3,977.17 3,841.68 6,498.90 7,526.71 7,468.16
  รายได้อื่น 59.58 58.20 136.17 62.36 59.04
  รวมรายได้ 4,036.75 3,899.89 6,635.07 7,590.32 7,527.19
  ต้นทุนขาย 3,515.58 3,319.77 5,628.05 6,639.63 6,503.39
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 220.12 214.78 409.23 438.18 487.89
  รวมค่าใช้จ่าย 3,769.00 3,578.08 6,121.87 7,144.45 7,079.41
  EBITDA 415.30 476.90 818.94 779.32 755.62
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 147.55 155.10 305.74 333.45 307.83
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 267.75 321.81 513.20 445.87 447.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 244.78 282.46 430.70 401.31 401.65
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.85 0.98 1.50 1.38 1.40
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 583.15 659.54 1,116.13 753.19 417.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 193.80 -68.67 -229.94 -123.87 -765.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -577.59 -322.42 -511.95 -480.84 374.47
  เงินสดสุทธิ 199.37 268.46 374.24 100.53 26.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.33 1.43 1.40 1.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.85 17.49 15.83 15.53
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.77 9.98 10.60 8.85
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.76 0.67 0.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.29 1.30 1.37 1.51
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.61 13.59 13.40 11.79
  EBIT Margin (%) 6.63 8.25 7.73 5.87
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.06 7.24 6.49 5.29

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.53 -15.20 -13.66 0.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.90 -17.86 -15.24 2.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.51 -14.62 -12.59 0.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.34 -17.36 -14.31 0.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -13.34 31.90 7.32 -0.08

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.07 5.90 6.68 6.54
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.15 61.85 54.68 55.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.68 14.57 19.44 17.91
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.28 25.06 18.78 20.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.86 4.09 5.06 5.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 94.60 89.28 72.19 67.99
  วงจรเงินสด (วัน) -11.17 -2.38 1.26 8.19


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น