สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.50 13.50 / 3.88 13.47 3.24 535.51 6,693.83 7,580.21 443.34 11.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2563 17:07   ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20 ส.ค. 2563 17:11   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัท
10 ส.ค. 2563 17:28   สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
10 ส.ค. 2563 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 17:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2895-4139-58, 0-2416-5568-9
เบอร์โทรสาร 0-2416-5534, 0-2895-4163
URL www.smpcplc.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/2/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/12/2534
ราคา IPO (บาท) 60.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/04/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 11/11/2556
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2563 26 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.26% 2,718 40.62% 3,101
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.10% (ณ วันที่ 29/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.89% (ณ วันที่ 29/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.57 -4.26 -0.77
  20 วัน 1.63 2.71 6.96
  60 วัน 51.52 20.38 60.24
  120 วัน 201.93 63.71 164.09
  YTD 96.85 47.91 147.34
  P/E (X) 13.47 13.87 21.57
  P/BV (X) 3.24 1.41 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.23 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ปัทมา เล้าวงษ์ 104,978,301 19.60
  2. นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ 54,337,281 10.15
  3. นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ 44,194,664 8.25
  4. นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 37,785,000 7.06
  5. นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ 25,469,911 4.76
  6. นาย บพิธ ภัทรรังรอง 23,326,600 4.36
  7. นาย ทัยดี วิศวเวช 19,631,953 3.67
  8. นาง อุบล เอกะหิตานนท์ 17,395,915 3.25
  9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15,200,516 2.84
  10. นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย 15,102,252 2.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง อุบล เอกะหิตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย สุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ
  5. นาง สุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ
  6. นาย ทัยดี วิศวเวช กรรมการ
  7. นาย ธนฑิต เจริญจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 535.51  535.51  535.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,693.83  3,400.47  6,693.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.50  6.35  12.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.85  3.27  3.09 
  P/BV (X) 3.24  1.94  4.04 
  P/E (X) 13.47  8.45  11.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 44.20  18.69  14.11 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.11  3.50  4.24 
  Beta 0.82  0.62  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 96.85  -49.20  -12.59 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.36  9.92  4.77 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.59  0.76  0.57 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.37 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.18 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.24 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.33 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.30 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 14.04 384.41 12.68 79.11 118.92
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 612.93 284.24 456.56 431.72 555.48
  สินค้าคงเหลือ 726.03 687.79 633.34 880.37 701.26
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,731.63 1,498.15 1,293.10 1,522.59 1,414.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,122.60 1,081.54 1,070.82 1,076.54 933.14
  รวมสินทรัพย์ 2,963.88 2,688.78 2,472.88 2,704.84 2,447.94
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 451.80 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 219.84 228.41 312.48 148.48 370.37
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.81 3.80 3.30 1.37 1.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 838.79 840.21 586.77 900.20 876.12
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 61.63 56.57 54.35 42.85 42.83
  รวมหนี้สิน 900.42 896.78 641.12 943.04 918.95
  ทุนจดทะเบียน 535.51 535.51 535.51 536.40 536.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 535.51 535.51 535.51 535.51 531.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 55.09 55.09 55.09 55.09 34.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,472.86 1,201.40 1,241.17 1,171.20 959.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,063.46 1,792.00 1,831.76 1,761.80 1,528.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,038.17 1,683.06 3,255.96 4,450.57 4,326.80
  รายได้อื่น 112.43 100.19 175.64 246.31 184.82
  รวมรายได้ 2,150.60 1,783.26 3,431.60 4,696.88 4,511.62
  ต้นทุนขาย 1,539.95 1,345.79 2,588.87 3,508.99 3,352.51
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 198.38 173.72 364.30 477.96 493.87
  รวมค่าใช้จ่าย 1,738.75 1,519.51 2,954.16 3,987.18 3,846.38
  EBITDA 443.34 293.50 537.63 766.65 717.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 31.50 29.76 60.20 56.94 52.03
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 411.85 263.74 477.43 709.70 665.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 328.51 206.91 375.20 558.42 531.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.39 0.70 1.05 1.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 42.18 613.17 761.37 325.50 433.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -242.14 -58.05 -120.64 -291.19 -108.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 201.32 -249.82 -707.16 -74.12 -301.45
  เงินสดสุทธิ 1.36 305.30 -66.43 -39.81 24.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.06 1.78 2.20 1.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.77 28.22 20.88 33.94
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.13 22.03 18.44 27.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.50 0.35 0.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.34 1.40 1.33 1.82
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.44 20.04 20.49 21.16
  EBIT Margin (%) 19.15 14.79 13.91 15.11
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.28 11.60 10.93 11.89

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 21.10 -30.94 -26.84 2.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 14.43 -30.35 -26.22 4.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 20.60 -30.17 -26.94 4.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 14.43 -30.86 -25.91 3.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 58.77 -26.22 -32.81 5.02

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.05 7.42 7.33 9.02
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.34 49.16 49.79 40.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.94 3.89 3.42 4.44
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 92.71 93.71 106.71 82.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.42 9.22 11.23 13.53
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 29.39 39.60 32.50 26.99
  วงจรเงินสด (วัน) 108.66 103.27 124.00 95.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น