สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SMK บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
36.75 40.25 / 21.90 9.38 1.13 200.00 7,350.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2563 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
09 ก.ค. 2563 12:46   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 มิ.ย. 2563 19:10   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2378-7000
เบอร์โทรสาร 0-2377-3322
URL http://www.smk.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/1/1951 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/06/2534
ราคา IPO (บาท) 69.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  รับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันภัยทางรถยนต์ 2) การประกันอัคคีภัย 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.89% 1,160 13.77% 1,251
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 24.98% (ณ วันที่ 23/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.01% (ณ วันที่ 23/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.68 -3.40 3.03
  20 วัน -0.68 -6.90 2.09
  60 วัน 9.70 3.54 17.72
  120 วัน 44.12 4.66 16.81
  YTD 23.53 18.90 54.39
  P/E (X) 9.38 17.37 21.68
  P/BV (X) 1.13 1.25 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.33 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด 50,037,760 25.02
  2. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 21,750,000 10.88
  3. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 21,749,990 10.88
  4. นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์ 17,166,365 8.58
  5. นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 14,976,578 7.49
  6. นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ 14,885,810 7.44
  7. นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์ 8,631,426 4.32
  8. นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์ 8,621,810 4.31
  9. นาง สุวิมล ชยวรประภา 8,316,549 4.16
  10. นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 4,025,910 2.01

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง สุวิมล ชยวรประภา กรรมการ
  4. นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
  5. น.ส. ถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ
  6. น.ส. องค์อร สมประสงค์ กรรมการ
  7. นาย ประหยัด ฐิตะธรรมกุล กรรมการ
  8. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สันทัด สงวนดีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 200.00  200.00  200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,350.00  5,950.00  7,900.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 36.75  29.75  39.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 32.62  32.89  30.62 
  P/BV (X) 1.13  0.90  1.29 
  P/E (X) 9.38  10.02  9.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.75  0.66  1.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.27  0.20  0.36 
  Beta 0.41  0.31  0.13 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 23.53  -24.68  -8.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.52  6.82  5.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.52  0.68  0.50 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.03 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 2.03 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 2.03 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,176.46 593.80 434.35 763.36 304.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 509.73 530.04 527.15 531.01 540.05
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 811.60 957.01 855.90 1,093.96 976.24
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 39.26 45.23 48.08 59.51 67.34
  รวมสินทรัพย์ 15,203.53 15,820.26 15,932.83 15,287.01 14,485.16
  สำรองเบี้ยประกันภัย - - - - -
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - - -
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - -
  รวมหนี้สิน 8,680.04 9,442.63 9,389.19 9,262.65 8,572.59
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 427.50 427.50 427.50 427.50 427.50
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,574.28 5,221.62 5,573.08 5,316.23 4,972.46
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,523.49 6,377.63 6,543.64 6,024.37 5,912.57
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 5,379.07 5,251.36 10,727.46 9,420.56 8,540.10
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 5,012.22 5,180.88 10,548.01 9,096.72 8,086.51
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 73.01 220.93 500.86 446.69 515.88
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 771.85 773.65 1,495.17 1,417.25 1,164.04
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 499.76 369.28 827.59 923.63 1,103.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 409.71 303.64 677.45 749.77 901.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.05 1.52 3.39 3.75 4.51
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,183.06 259.03 128.59 879.64 291.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -21.89 -22.59 -51.59 -14.60 -29.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -419.07 -406.00 -406.00 -406.00 -359.60
  เงินสดสุทธิ 742.10 -169.56 -329.00 459.04 -97.56
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.15 10.45 10.78 12.56
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.18 5.12 5.30 6.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.33 1.48 1.43 1.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.73 0.70 0.72 0.67
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.50 5.51 5.99 7.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 2.43 17.09 13.87 10.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -3.26 20.36 15.95 12.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -0.23 14.50 5.50 21.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 34.93 -27.63 -9.65 -16.85


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น