สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.00 6.50 / 4.92 11.82 1.18 530.00 2,650.00 2,927.03 161.75 8.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2562 09:03   แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
09 ส.ค. 2562 08:25   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 08:25   แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2562 08:24   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 08:24   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 42,48 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2295-1000-8, 0-2295-1901-9
เบอร์โทรสาร 0-2295-1009, 0-2295-1020
URL www.sahamit.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/06/1973 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/05/2548
ราคา IPO (บาท) 2.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มเหล็กแข็ง กลุ่มเครื่องจักรในการทำแม่พิมพ์ และเครื่องจักรอุปกรณ์อื่น ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ และใบมีดอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2562 23 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.25% 1,963 48.07% 1,538
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.76% (ณ วันที่ 23/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.49% (ณ วันที่ 23/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.40 1.89 -0.53
  20 วัน -5.66 7.05 -1.18
  60 วัน - 7.88 -2.24
  120 วัน -13.04 9.31 -12.38
  YTD -15.25 2.47 -19.52
  P/E (X) 11.82 N/A 18.73
  P/BV (X) 1.18 0.57 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.02 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย 43,499,346 8.21
  2. นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล 42,878,936 8.09
  3. น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ 34,000,000 6.42
  4. น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์ 29,965,200 5.65
  5. น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล 27,302,800 5.15
  6. น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล 25,458,900 4.80
  7. น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย 23,950,400 4.52
  8. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 19,350,000 3.65
  9. นาง สุวรรณา ศิวรักษ์ 17,825,572 3.36
  10. น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย 15,382,100 2.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ประธานกรรมการ
  2. นาย พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล กรรมการ
  4. นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมการ
  5. นาย พิชัย นิธิวาสิน กรรมการ
  6. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ
  7. นาย ชาญเดช แต้มศิริชัย กรรมการ
  8. น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย กรรมการ
  9. น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล กรรมการ
  10. น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ กรรมการ
  11. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ กรรมการอิสระ
  12. นาย ชยกร ลิมป์ศิริพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย การุณ กิตติสถาพร กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 530.00  530.00  530.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,650.00  3,127.00  3,047.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.00  5.90  5.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.25  4.18  4.00 
  P/BV (X) 1.18  1.41  1.44 
  P/E (X) 11.82  10.82  13.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.90  19.61  115.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.10  2.55  14.52 
  Beta 0.16  0.20  0.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.25  2.61  40.93 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.20  6.10  5.22 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.66  0.72 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองเพื่อการขยาย (ถ้ามี) ของบริษัทแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.12 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.22 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.14 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.22 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.14 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.18 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.12 บาท 14 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 22.63 25.43 31.46 21.50 16.06
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 532.49 546.16 465.15 522.91 436.62
  สินค้าคงเหลือ 994.21 949.45 1,099.29 984.19 784.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,724.34 1,712.00 1,782.89 1,751.20 1,580.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 768.02 748.64 768.01 753.20 765.25
  รวมสินทรัพย์ 2,552.59 2,520.99 2,611.14 2,564.76 2,405.94
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 1.73 2.56 17.80 0.39
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 192.92 198.05 209.51 229.50 200.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 235.36 256.20 301.04 331.93 250.20
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64.30 46.34 48.22 43.86 36.31
  รวมหนี้สิน 299.66 302.54 349.26 375.79 286.51
  ทุนจดทะเบียน 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 262.26 262.26 262.26 262.26 262.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 140.45 137.65 12.95 12.95 136.82
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,320.21 1,288.54 1,331.93 1,259.25 1,190.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,252.93 2,218.45 2,261.88 2,188.97 2,119.44
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,125.43 1,203.95 2,312.24 2,163.87 2,028.74
  รายได้อื่น 15.84 12.83 33.59 18.17 29.98
  รวมรายได้ 1,141.27 1,216.78 2,345.84 2,182.04 2,058.72
  ต้นทุนขาย 788.98 832.53 1,605.84 1,478.20 1,435.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 202.43 189.05 379.84 372.49 349.12
  รวมค่าใช้จ่าย 1,011.44 1,037.03 2,020.72 1,883.23 1,816.29
  EBITDA 161.75 212.60 390.06 368.82 314.96
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 31.91 32.85 64.94 70.00 72.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 129.83 179.75 325.12 298.82 242.43
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 106.53 145.89 263.48 242.45 196.85
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.28 0.50 0.46 0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 119.09 129.41 255.69 84.56 365.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8.76 7.19 -39.69 73.08 -229.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -119.16 -132.67 -206.04 -152.19 -144.90
  เงินสดสุทธิ -8.83 3.93 9.96 5.44 -9.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.33 6.68 5.92 5.28
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.02 12.80 11.84 11.25
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.85 13.86 12.56 12.02
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.14 0.15 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.89 0.96 0.91 0.88
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.90 30.85 30.55 31.69
  EBIT Margin (%) 11.38 14.77 13.86 13.69
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.33 11.99 11.23 11.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.52 20.16 6.86 6.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.23 22.53 8.63 2.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.21 20.36 7.51 5.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.47 18.42 7.30 3.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -26.98 32.70 8.68 23.17

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.14 4.71 4.68 4.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 88.13 77.43 77.99 80.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.61 1.78 1.54 1.67
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 227.05 204.73 236.78 218.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.99 8.69 7.32 6.88
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 45.67 42.02 49.89 53.08
  วงจรเงินสด (วัน) 269.51 240.14 264.88 246.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น