สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SMART บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.64 1.65 / 0.80 16.47 1.47 460.00 754.40 874.36 92.22 9.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 มี.ค. 2564 12:31   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564 07:40   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) / การจ่ายปันผลประจำปี 2563 / การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน / การกำหนดวัน Record Date และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขมติ ข้อ 2 และข้อ 6)
25 ก.พ. 2564 07:32   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขไฟล์แนบ-งบการเงิน-กำไรสะสม-จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย)
18 ก.พ. 2564 17:37   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) / การจ่ายปันผลประจำปี 2563 / การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน (ลดทุนและเพิ่มทุน) / การกำหนดวัน Record Date และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
18 ก.พ. 2564 17:36   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
เบอร์โทรศัพท์ 0-3844-2500
เบอร์โทรสาร 0-3844-2521
URL www.smartblock.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/1/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/10/2557
ราคา IPO (บาท) 1.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังภายในอาคาร ภายใต้ชื่อ "SMART บล็อคเย็น"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 พ.ค. 2563 05 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  19.21% 1,861 20.25% 2,032
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.42% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.61 5.52 5.74
  20 วัน 25.19 12.05 13.28
  60 วัน 60.78 25.27 24.26
  120 วัน 42.61 13.30 2.92
  YTD 56.19 19.57 16.95
  P/E (X) 16.47 N/A 90.10
  P/BV (X) 1.47 1.13 2.27
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.77 0.63 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 43.44
  2. บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 28.76
  3. บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด 15,898,953 3.46
  4. บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 2.80
  5. นาย สุวรรณ พรมีไชย 12,000,000 2.61
  6. นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม 6,750,855 1.47
  7. น.ส. พัทยา นันทานนท์ 3,374,300 0.73
  8. นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 2,933,000 0.64
  9. นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร 2,876,500 0.63
  10. นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม 2,858,423 0.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย รังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการจัดการ / กรรมการ
  3. นาย สุรพล เติมอริยบุตร กรรมการ
  4. นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
  5. น.ส. จารณี จังสมบัติศิริ กรรมการ
  6. นาง ธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. ร.ต. สมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 460.00  460.00  460.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 754.40  483.00  432.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.64  1.05  0.94 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.12  1.09  1.03 
  P/BV (X) 1.47  0.97  0.91 
  P/E (X) 16.47  9.47  21.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 30.84  37.96  43.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.78  0.76  1.00 
  Beta 0.70  0.69  0.38 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 56.19  11.70  -1.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.27  4.76  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.45 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท) ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.62 5.62 6.11 6.33
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - 72.26 58.68 48.16
  สินค้าคงเหลือ 34.23 20.54 17.64 20.37
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 112.91 101.46 84.96 75.71
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 456.28 496.41 529.26 557.34
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 523.66 511.14 538.23 566.25
  รวมสินทรัพย์ 636.57 612.59 623.19 641.95
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 9.50 17.50 33.30 36.88
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 59.32 57.75 65.47 74.96
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 23.45 58.11 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 72.47 111.86 168.52 165.02
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 50.11 8.38 5.31 4.88
  รวมหนี้สิน 122.58 120.24 173.83 169.90
  ทุนจดทะเบียน 552.00 552.00 644.00 644.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 460.00 460.00 460.00 460.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - 57.02 57.02
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 53.99 32.36 -67.66 -44.97
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 513.99 492.36 449.36 472.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 416.69 465.52 365.07 307.26
  รายได้อื่น 2.48 1.28 0.91 1.20
  รวมรายได้ 419.17 466.82 366.00 308.48
  ต้นทุน 320.76 377.64 344.19 321.98
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 51.61 46.39 40.03 34.58
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 372.37 424.03 384.22 378.21
  EBITDA 92.22 87.97 23.84 -27.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 45.42 45.18 41.75 42.00
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 46.80 42.79 -17.91 -69.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 45.81 44.24 -22.93 -74.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.10 -0.05 -0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 76.66 69.24 15.68 8.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -20.71 -15.04 -15.65 -7.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -58.95 -54.69 -0.26 -1.73
  เงินสดสุทธิ -3.00 -0.49 -0.22 0.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.56 0.91 0.50
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.10 9.39 -4.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.49 6.93 -2.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.24 0.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.76 0.58
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.02 18.88 5.72
  EBIT Margin (%) 11.16 9.17 -4.89
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.93 9.48 -6.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -10.49 27.51 18.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -15.06 9.72 6.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.21 27.55 18.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.18 10.36 1.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.55 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.62 7.11 6.99
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.96 51.33 52.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.71 19.78 18.11
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.16 18.45 20.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.48 6.13 4.90
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 66.61 59.55 74.46
  วงจรเงินสด (วัน) 29.52 10.24 -2.06


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SMART-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น