สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SLM บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
NC 18 พ.ย. 2559
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.19 - - - 128.08 - - 5.79 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ก.ย. 2564 12:31   รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
02 ก.ย. 2564 08:41   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ SLM เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
16 ส.ค. 2564 20:28   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 20:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 20:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 165 เดอะแร็กเก็ตคลับ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2013-7137-8
เบอร์โทรสาร 0-2013-7137-8 #5
URL www.chuosenko.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/02/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/01/2545
ราคา IPO (บาท) 8.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยธนกิจ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 25.00 : ใหม่ 0.50 @ 06/10/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านการผลิตสื่อออนไลน์ รับจ้างผลิตสื่อ และบริหารจัดการสื่อออนไลน์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2564 15 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.29% 774 45.51% 920
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.59% (ณ วันที่ 18/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.77% (ณ วันที่ 18/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 34,997,912 24.77
  2. นาย ธันว์ วุฒิธรรม 31,147,256 22.04
  3. น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน 8,000,000 5.66
  4. นาย ชนน วังตาล 7,397,000 5.23
  5. น.ส. กมนต์ณัฐฐ์ แก้วสุรินทร์ 5,568,952 3.94
  6. นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล 4,200,000 2.97
  7. นาย อภิชัย หิรัญตระกูล 3,434,132 2.43
  8. BLOOM WELL CORPORATION LIMITED 3,145,955 2.23
  9. น.ส. ประภาพิมพ์ ลิปตพัลลภ 2,826,289 2.00
  10. นาง นุศรา ลิปตพัลลภ 2,826,287 2.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร กรรมการ
  5. นาง รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์ กรรมการ
  6. นาย ชำนาญ วังตาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สง่า ตันติอมรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 256.16  141.31  353.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.19  0.19  0.19 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.17  -0.12  -0.06 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  40.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.13 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  -94.25 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36.60 5.12 15.02 1.25 1.48
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 20.45 11.74 18.26 0.73 1.23
  สินค้าคงเหลือ - 0.46 2.52 - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 96.83 39.26 54.13 11.06 11.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 0.23 0.21 0.21 0.20 0.35
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8.86 8.44 8.39 5.54 5.45
  รวมสินทรัพย์ 105.69 47.70 62.52 16.60 17.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 38.67 30.20 57.81 21.66 28.49
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 11.76 11.76 11.76 11.76
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 62.00 55.74 80.31 43.05 50.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.70 0.70 0.56 0.26 0.36
  รวมหนี้สิน 62.70 56.44 80.86 43.31 51.01
  ทุนจดทะเบียน 141.31 3,532.86 70.66 3,532.86 1,113.74
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 128.08 3,532.86 70.66 1,766.43 1,112.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -3,104.76 - -1,373.66 -746.12
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -85.93 -438.62 -90.45 -421.69 -401.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.83 1.78 1.45 2.21 1.51
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42.98 -8.74 -18.34 -26.72 -33.63
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 86.05 30.58 96.25 9.00 5.00
  รายได้อื่น 1.15 1.54 6.29 1.34 2.94
  รวมรายได้ 87.19 32.12 102.55 12.25 9.61
  ต้นทุน 55.48 17.84 60.86 4.37 2.48
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 27.20 30.92 67.44 27.18 35.77
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 82.68 48.76 128.29 31.55 40.51
  EBITDA 5.79 -16.53 -23.95 -19.12 -30.58
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.28 0.11 1.79 0.19 0.32
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 4.52 -16.64 -25.74 -19.31 -30.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4.52 -16.79 -26.10 -19.98 -31.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.03 -0.19 -0.07 -0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -33.58 -30.93 -19.35 -26.09 -26.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.07 -0.28 -0.48 0.01 46.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 55.82 35.33 34.13 25.01 -19.64
  เงินสดสุทธิ 22.17 4.12 14.30 -1.07 0.49
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.56 0.70 0.67 0.26
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -27.98 N/A N/A N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.97 -85.03 -65.07 -113.64
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.06 1.16 2.59 0.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.52 41.65 36.77 51.46
  EBIT Margin (%) 5.18 -51.81 -25.10 -157.65
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.18 -52.27 -25.45 -163.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  14 มิ.ย. 2564 XR 114,841,056 256,155,401 0.50
  31 ม.ค. 2563 XR 353,285,722 706,571,725 5.00
  26 ก.ค. 2562 XR 130,738,394 353,286,003 5.00
  24 ส.ค. 2561 XR 20,049,332 222,547,609 5.00
  31 พ.ค. 2561 XR 134,998,851 202,498,277 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 181.39 409.65 969.46 80.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 210.93 486.17 1,292.99 75.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 171.45 315.93 737.42 27.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 69.55 190.93 306.60 -22.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.42 5.38 10.14 9.15
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.73 67.78 36.01 39.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 430.11 83.70 48.30 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.85 4.36 7.56 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.86 0.66 1.53 0.17
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 127.61 552.92 238.30 2,094.99
  วงจรเงินสด (วัน) -88.04 -480.78 -194.73 -2,055.10


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 พ.ค. 2561 -
  NP 14 มี.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้