สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.80 16.74 / 11.30 208.32 4.09 308.13 7,271.95 11,723.36 216.59 53.61
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2564 17:10   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
28 ธ.ค. 2563 18:55   แจ้งความคืบหน้าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2)
23 ธ.ค. 2563 18:03   แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
23 ธ.ค. 2563 18:02   แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2)
23 ธ.ค. 2563 18:00   การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2029-7888
เบอร์โทรสาร 0-2029-7879
URL www.skyict.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/5/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/09/2557
ราคา IPO (บาท) 1.25 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ?ผู้รับเหมาระบบไอซีที?

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2563 09 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.34% 1,198 59.76% 1,629
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.79% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.67 -2.55 -4.05
  20 วัน - -1.70 -5.61
  60 วัน -8.53 -6.48 -16.90
  120 วัน -24.26 -20.65 -35.39
  YTD -1.67 -3.47 -5.38
  P/E (X) 208.32 32.10 76.90
  P/BV (X) 4.09 3.19 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 1.59 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พิมาน เตียวตรานนท์ 50,355,700 9.03
  2. นาย วรพจน์ อำนวยพล 46,929,251 8.42
  3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 39,500,000 7.08
  4. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,250,000 3.45
  5. นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร 18,927,045 3.39
  6. นาย รีวิน เพทายบรรลือ 16,200,000 2.90
  7. นาย มารชัย กองบุญมา 16,154,700 2.90
  8. นาย ธนพล กองบุญมา 15,371,900 2.76
  9. น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์ 13,954,600 2.50
  10. นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 13,705,860 2.46

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สิริวัฒน์ โตวชิรกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สิทธิเดช มัยลาภ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม กรรมการ
  4. นาย รัช ตันตนันตา กรรมการ
  5. นาย ฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
  6. นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ
  7. นาย ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 616.27  616.27  537.68 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,271.95  7,395.20  7,796.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.80  12.00  14.03 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.19  3.19  2.90 
  P/BV (X) 4.09  4.16  5.00 
  P/E (X) 208.32  211.85  31.45 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.19  47.12  39.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.94  16.10  11.42 
  Beta 0.52  0.53  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.67  -14.48  16.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.03  0.03 
  นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 30.00 : 1.00 หุ้น 09 ต.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.00185 บาท 09 ต.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 43.38 116.11 261.01 273.35 245.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 671.62 2,440.11 1,121.99 378.82 257.57
  สินค้าคงเหลือ 234.64 391.55 460.39 1,574.89 14.98
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,132.63 3,136.45 3,157.48 2,419.14 607.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 349.32 99.28 226.16 20.40 28.42
  รวมสินทรัพย์ 6,272.54 4,577.13 4,764.92 3,185.29 862.46
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,479.39 1,626.84 2,018.88 116.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,327.98 1,153.93 715.66 1,911.40 145.85
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 48.55 38.96 41.87 18.81 17.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,326.42 2,833.47 3,038.11 2,054.82 166.62
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 145.17 173.89 243.81 54.97 55.86
  รวมหนี้สิน 4,471.59 3,007.36 3,281.92 2,109.79 222.48
  ทุนจดทะเบียน 308.14 277.75 277.75 252.75 201.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 278.84 268.84 268.84 241.89 138.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,075.24 882.45 829.35 668.11 293.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 423.67 406.69 368.94 154.75 45.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,777.75 1,557.98 1,467.13 1,064.75 637.09
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 23.20 11.78 15.87 10.75 2.88
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,466.15 3,452.44 3,960.63 966.33 539.16
  รายได้อื่น 4.76 12.61 11.24 29.92 3.13
  รวมรายได้ 2,513.15 3,587.71 4,102.70 1,070.42 542.28
  ต้นทุนขาย 2,055.02 3,072.77 3,509.37 788.04 462.59
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 288.19 193.98 284.14 156.22 71.32
  รวมค่าใช้จ่าย 2,363.78 3,266.75 3,795.53 944.26 533.91
  EBITDA 216.59 327.44 329.53 133.30 12.40
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 67.23 6.48 22.37 7.14 4.02
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 149.36 320.96 307.16 126.16 8.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 68.34 251.94 218.51 108.52 4.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.51 0.43 0.24 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 714.22 -1,491.49 -1,638.77 122.81 -205.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -443.23 -103.28 -230.79 -202.31 -43.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -519.65 1,408.99 1,857.21 106.86 459.41
  เงินสดสุทธิ -248.66 -185.78 -12.35 27.36 210.53
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72 1.11 1.04 1.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.09 18.88 17.26 12.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.50 9.85 7.73 6.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.52 1.93 2.24 1.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 1.17 1.03 0.53
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.67 11.00 11.39 18.45
  EBIT Margin (%) 5.94 8.95 7.49 11.79
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.72 7.02 5.33 10.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 ธ.ค. 2563 PP 6,300,000 616,266,575 0.50
  13 พ.ย. 2563 PP 5,000,000 609,966,575 0.50
  02 พ.ย. 2563 PP 2,700,000 604,966,575 0.50
  27 ต.ค. 2563 PP 4,000,000 602,266,575 0.50
  22 ต.ค. 2563 PP 7,500,000 598,266,575 0.50
  20 ต.ค. 2563 PP 2,500,000 590,766,575 0.50
  14 ต.ค. 2563 PP 12,000,000 588,266,575 0.50
  09 ต.ค. 2563 XD 18,585,259 576,266,575 0.50
  21 พ.ค. 2563 PP 20,000,000 557,681,316 0.50
  30 ก.ค. 2562 PP 45,000,000 537,681,316 0.50
  07 มี.ค. 2561 PP 91,500,000 483,785,886 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.57 326.55 309.86 79.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -33.12 366.25 345.33 70.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -29.95 305.31 283.28 97.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -27.64 332.03 301.96 76.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -72.88 123.75 101.35 2,106.18

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.91 2.13 5.28 3.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 190.93 171.60 69.16 120.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.96 13.49 3.45 0.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.87 27.06 105.84 368.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.43 3.67 2.67 0.77
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 255.03 99.35 136.62 476.43
  วงจรเงินสด (วัน) -18.24 99.30 38.38 11.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น