สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.55 6.90 / 4.26 43.78 3.32 999.66 13,095.60 15,123.77 637.76 19.07
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ธ.ค. 2563 13:08   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 08:55   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 08:41   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
12 พ.ย. 2563 07:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 07:56   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.sikarin.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/3/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/01/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 6.50 : ใหม่ 0.50 @ 30/04/2561

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 26/08/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การแพทย์

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลรัทรินทร์และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
48.88% 1,289 51.33% 1,333
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.39% (ณ วันที่ 21/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.91% (ณ วันที่ 21/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.76 -0.97 0.72
20 วัน -2.24 -7.64 -9.46
60 วัน 3.15 -12.83 -17.09
120 วัน 24.76 22.46 13.51
YTD 0.77 -3.14 -3.50
P/E (X) 43.78 47.96 30.22
P/BV (X) 3.32 3.92 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.36 1.44

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 292,900,000 14.65
2. นาง เพียงนภา จรูญศรี 229,000,000 11.45
3. นาย นพดล เขมะโยธิน 180,000,000 9.00
4. นาย อติรัชต์ จรูญศรี 166,128,877 8.31
5. น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 83,013,994 4.15
6. น.ส. มาลินี บุญรักษ์ 78,895,514 3.95
7. นาง กิตติธรา แสงทวีป 73,181,595 3.66
8. นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 64,629,891 3.23
9. นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี 63,283,721 3.17
10. นาย ประชุม มาลีนนท์ 59,700,000 2.99

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นาย สัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ
5. นาย อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
6. นาย เสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการ
7. นาย สุชีพ บุญวีระ กรรมการ
8. นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ
9. นาย ทิม นพรัมภา กรรมการ
10. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
11. นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ
12. นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย ประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย กษิดิศ อัชนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. พล.อ.อ. นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,999.33  1,999.33  1,999.33 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,095.60  12,995.64  10,096.61 
ราคา (บาท/หุ้น) 6.55  6.50  5.05 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.98  1.98  1.90 
P/BV (X) 3.32  3.29  2.66 
P/E (X) 43.78  43.44  38.59 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21  18.76  9.80 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.97  7.78  3.55 
Beta 0.17  0.18  0.25 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.77  28.71  27.53 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.07  1.08  1.39 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.47  0.53 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.65 บาท 10 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 132.25 205.73 198.14 141.34 66.88
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 353.52 332.74 324.78 267.77 230.20
สินค้าคงเหลือ 157.21 124.90 124.42 108.55 104.66
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 923.90 957.24 902.08 710.79 586.75
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,272.85 4,490.70 4,456.51 4,389.76 4,324.97
รวมสินทรัพย์ 6,110.14 5,890.42 5,853.22 5,532.26 5,349.69
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 377.75 237.20 235.67 100.24 115.09
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 352.73 165.19 163.26 148.62 148.50
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 326.00 280.29 283.42 255.50 263.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,073.88 977.46 950.63 779.42 733.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,037.66 1,066.17 1,016.52 971.48 1,060.12
รวมหนี้สิน 2,111.54 2,043.63 1,967.15 1,750.90 1,793.63
ทุนจดทะเบียน 1,033.69 1,033.69 1,033.69 1,033.69 981.56
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 999.66 999.66 999.66 999.66 981.56
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,413.51 1,413.51 1,413.51 1,413.51 1,350.15
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 375.88 381.19 379.86 385.15 396.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,156.15 1,002.37 1,042.01 935.76 761.75
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,949.73 3,798.87 3,837.77 3,734.44 3,490.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 48.88 47.91 48.29 46.92 65.67
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 2,839.09 2,755.62 3,703.42 3,440.69 3,153.08
รายได้อื่น 23.05 24.23 40.19 33.27 27.02
รวมรายได้ 2,862.13 2,779.86 3,743.61 3,473.96 3,180.10
ต้นทุนขาย 2,014.75 1,959.87 2,671.06 2,473.65 2,302.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 506.42 523.48 710.29 638.75 599.63
รวมค่าใช้จ่าย 2,521.17 2,483.34 3,381.35 3,112.40 2,901.98
EBITDA 637.76 548.42 703.66 688.54 589.12
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 296.79 251.91 341.40 326.98 311.00
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 340.96 296.51 362.26 361.56 278.12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 258.79 202.60 242.96 242.42 162.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.10 0.12 0.12 1.08
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 467.99 370.88 535.30 645.17 533.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -233.29 -349.56 -432.81 -310.09 -317.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -300.59 43.07 -45.69 -260.62 -205.30
เงินสดสุทธิ -65.89 64.39 56.80 74.46 10.02
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.86 0.98 0.95 0.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.72 7.02 6.42 6.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.78 6.78 6.36 6.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.54 0.51 0.47
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.64 0.65 0.66 0.64
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.04 28.88 27.88 28.11
EBIT Margin (%) 11.91 10.67 9.68 10.41
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.04 7.29 6.49 6.98

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
21 พ.ค. 2561 XR 36,206,254 1,999,328,649 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.03 8.58 7.64 9.12
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.80 7.64 7.98 7.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.96 8.41 7.76 9.24
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.52 8.37 8.64 7.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 27.74 10.49 0.22 48.99

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.04 12.08 12.50 13.82
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.07 30.22 29.20 26.41
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 19.33 23.08 22.93 23.20
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 18.89 15.82 15.92 15.73
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.53 16.52 17.13 16.65
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.67 22.10 21.31 21.92
วงจรเงินสด (วัน) 17.29 23.93 23.81 20.22


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น