สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SKE บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.98 1.30 / 0.57 41.75 1.09 558.00 1,093.68 1,695.17 99.11 13.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ธ.ค. 2564 18:55   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
07 ธ.ค. 2564 18:53   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
22 พ.ย. 2564 17:00   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11 พ.ย. 2564 22:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 22:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2026-3451
เบอร์โทรสาร 0-2026-3452
URL www.sakolenergy.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/01/2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2560
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ประกอบธุรกิจทางด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักคือสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) จำนวน 2 สถานี และมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวัตต์ โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (?ปตท.?) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยมีลูกค้า คือ ปตท.ปัจจุบันสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท มี 2 สถานี คือ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดปทุมธานี และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดสระบุรี โดยมีการทำสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ พร้อมตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (?สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ?) กับ ปตท.

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 08 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.86% 2,719 26.61% 2,242
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.53% (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.03 -2.51 -2.07
  20 วัน -2.97 -2.56 -2.50
  60 วัน -7.55 -7.08 -6.29
  120 วัน -11.71 -9.84 -12.01
  YTD 58.40 53.09 41.86
  P/E (X) 41.75 15.44 20.21
  P/BV (X) 1.09 1.52 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.51 0.56 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา 294,114,803 31.63
  2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา 206,756,858 22.23
  3. นาย เชิดชัย ธารทองวงศ์ 8,750,000 0.94
  4. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 8,050,000 0.87
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,998,266 0.86
  6. น.ส. นภาภัช วิมลวัชรกร 7,113,195 0.76
  7. นาย ธีรพล สินไชย 7,000,000 0.75
  8. นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม 6,400,000 0.69
  9. นาย ภาดล แต่โสภาพงษ์ 6,000,000 0.65
  10. นาย ธนกฤต เวศน์ปฐม 5,300,000 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ
  5. นาย ธนาพณ สุเมธโชติเมธา กรรมการ
  6. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อัฐวุฒิ ปภังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,116.00  930.00  930.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,093.68  595.20  799.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.98  0.62  0.83 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.90  0.99  0.98 
  P/BV (X) 1.09  0.64  0.88 
  P/E (X) 41.75  15.33  22.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 695.87  57.68  62.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 34.04  1.36  2.61 
  Beta 1.43  1.04  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 58.40  -25.58  -16.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.28  3.91  6.98 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.60  1.59 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.015 บาท 12 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.025 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.06 บาท 07 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116.34 37.12 34.61 82.21 123.25
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 135.37 150.09 134.09 148.75 89.32
  สินค้าคงเหลือ 8.30 6.93 5.97 14.34 2.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 318.71 230.73 223.16 363.06 300.31
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 912.84 925.02 917.59 933.96 676.30
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,402.96 1,412.33 1,395.24 1,433.21 1,191.58
  รวมสินทรัพย์ 1,721.67 1,643.07 1,618.40 1,796.26 1,491.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 26.73 2.60 23.13 101.11 61.26
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 144.60 60.08 48.40 120.16 185.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 119.25 80.95 85.55 71.93 53.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 306.70 158.19 170.25 302.63 301.05
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 336.05 484.55 444.57 504.44 171.33
  รวมหนี้สิน 642.75 642.74 614.82 807.07 472.37
  ทุนจดทะเบียน 558.00 465.00 465.00 465.00 465.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 558.00 465.00 465.00 465.00 465.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 353.42 297.62 297.62 297.62 297.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 174.88 162.27 167.30 152.88 181.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -82.46 - - 0.08 0.90
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -82.46 - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,003.84 924.88 929.92 915.57 944.70
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 75.08 75.44 73.66 73.62 74.82
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 364.16 396.84 511.37 357.36 297.07
  รายได้อื่น 18.04 16.07 22.29 36.73 28.28
  รวมรายได้ 382.20 412.90 533.66 394.10 325.35
  ต้นทุน 245.48 278.27 362.23 247.20 186.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 93.24 76.34 104.31 100.44 76.29
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 338.72 354.61 466.54 347.64 263.22
  EBITDA 99.11 108.73 134.48 82.79 71.39
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 55.62 50.44 67.37 36.34 9.26
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 43.49 58.29 67.12 46.46 62.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21.53 32.62 37.29 27.61 58.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.04 0.04 0.03 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 105.28 123.25 166.07 30.42 28.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.64 11.29 -5.49 -394.55 -78.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 39.40 -179.64 -208.18 323.09 150.84
  เงินสดสุทธิ 81.05 -45.09 -47.60 -41.04 101.47
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04 1.46 1.31 1.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.72 4.23 4.04 2.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.11 4.31 3.93 2.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.64 0.61 0.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.33 0.31 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.59 29.88 29.17 30.83
  EBIT Margin (%) 11.38 14.12 12.58 11.79
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.84 8.34 6.99 6.37

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  31 พ.ค. 2564 XR 186,000,000 1,116,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.23 79.80 43.10 20.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.78 87.19 46.53 32.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.43 63.43 35.41 21.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.48 60.91 34.20 32.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -34.00 52.46 35.06 -53.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.35 3.53 3.62 3.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 108.83 103.30 100.94 121.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 43.26 29.12 35.67 29.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 8.44 12.53 10.23 12.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.39 4.04 4.30 1.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 57.16 90.27 84.92 225.72
  วงจรเงินสด (วัน) 60.11 25.56 26.25 -91.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 24 พ.ค. 2564 - 02 ก.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้