สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SK บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.98 2.00 / 0.76 15.62 - 230.00 450.80 - 28.59 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 21:28   รายงานการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
16 พ.ย. 2563 08:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 08:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 08:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 08:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2035-7100-3
เบอร์โทรสาร 0-2035-7104-5
URL http://www.sirakorn.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/12/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/10/2563
ราคา IPO (บาท) 0.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แคปปิตอลวัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และรับเหมาก่อสร้างโยธา สายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.11% 1,746
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.05% (ณ วันที่ 18/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 13.95 12.27 11.49
  20 วัน 6.52 9.39 2.83
  60 วัน - -1.13 -10.48
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD 15.29 12.64 10.54
  P/E (X) 15.62 N/A 77.00
  P/BV (X) - 0.91 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.99 0.94 0.49

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาง อมรวรรณ์ ตั้งนุกูลกิจ 32,670,200 7.10
  2. นางสาว อนัญญา พุ่มเสนาะ 29,300,000 6.37
  3. นาย ภากร ตั้งนุกูลกิจ 17,000,000 3.70
  4. นาง จงศิริ ล้อกาญจนรัตน์ 16,378,800 3.56
  5. นางสาว คล้องขวัญ ตั้งนุกูลกิจ 16,000,000 3.48
  6. นางสาว นภัสชล ตั้งนุกูลกิจ 16,000,000 3.48
  7. นาง ศรีเพ็ญ อสิปัญญา 16,000,000 3.48
  8. นาง ดารณี ไชยพาณิชพันธุ์ 15,001,800 3.26
  9. นาย ศิระ ตั้งนุกูลกิจ 13,650,000 2.97
  10. นาง จุฬธิดา ตั้งนุกูลกิจ ปิ่นอ่อน 11,294,400 2.46

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย โกวิท หรรษ์หิรัญ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย จินต์ ตั้งนุกูลกิจ กรรมการ
  4. นาย ไพบูลย์ กิตติวรภัทร กรรมการ
  5. นาย ภากร ตั้งนุกูลกิจ กรรมการ
  6. นาย ธวัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุดเขต กุลสารภูษิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 460.00  460.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 450.80  391.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.98  0.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 15.62  13.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.47  207.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.75  23.44 
  Beta 1.53 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 15.29  6.25 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 19.39 85.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 78.40 41.66
  สินค้าคงเหลือ 84.46 62.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 235.67 246.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 124.82 146.21
  รวมสินทรัพย์ 417.34 422.40
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 26.98 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 43.69 48.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8.09 6.08
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 114.05 105.74
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 58.62 34.59
  รวมหนี้สิน 172.66 140.33
  ทุนจดทะเบียน 230.00 230.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 172.33 172.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11.16 11.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 61.18 98.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 244.67 282.07
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 415.23 674.03
  รายได้อื่น 1.94 3.05
  รวมรายได้ 417.17 677.07
  ต้นทุนขาย 331.35 506.55
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 68.16 106.34
  รวมค่าใช้จ่าย 399.51 612.89
  EBITDA 28.59 77.23
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.93 13.04
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 17.66 64.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 14.30 50.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -48.43 71.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6.41 -6.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -11.41 -44.67
  เงินสดสุทธิ -66.25 20.04
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น