สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
บริการ/บริการเฉพาะกิจ
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.65 11.10 / 5.50 51.52 4.48 470.00 8,131.00 8,965.40 228.76 27.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 13:00   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.2563
13 พ.ย. 2563 17:29   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:27   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ย. 2563 12:35   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2158-9072
เบอร์โทรสาร 0-2158-9091
URL http://www.sisb.ac.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/06/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/11/2561
ราคา IPO (บาท) 5.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 23/04/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / บริการเฉพาะกิจ

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มิ.ย. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  19.32% 3,132 20.98% 2,579
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 33.27% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.47% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.57 -0.69 0.56
  20 วัน -2.26 -0.05 -4.96
  60 วัน 6.79 -10.77 -12.62
  120 วัน -4.42 -3.39 -14.79
  YTD -2.81 -2.99 -7.27
  P/E (X) 51.52 151.95 30.34
  P/BV (X) 4.48 2.10 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.53 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. MR. YEW HOCK KOH 308,720,000 32.84
  2. น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร 270,517,000 28.78
  3. น.ส. นงค์นภา ทองมี 96,101,300 10.22
  4. นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ 81,989,000 8.72
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,706,301 1.35
  6. นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา 8,601,000 0.92
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,035,200 0.85
  8. นาย ไชยา อุปัติศฤงค์ 6,666,666 0.71
  9. นาย อรุณ วนิชสุวรรณ 6,050,000 0.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการ
  4. นาย มีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ
  5. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ประสิทธชัย กฤษณยรรยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 940.00  940.00  940.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,131.00  8,366.00  9,024.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.65  8.90  9.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.93  1.93  1.86 
  P/BV (X) 4.48  4.61  5.15 
  P/E (X) 51.52  53.01  48.29 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.97  86.24  130.80 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.94  29.14  35.92 
  Beta 1.01  1.02  1.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.81  -7.29  124.30 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.16  1.12  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.60  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 416.12 230.40 261.52 367.33 75.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 18.46 14.47 56.13 38.03 33.87
  สินค้าคงเหลือ 5.92 6.56 8.03 7.59 8.97
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,193.86 1,122.66 1,172.02 942.06 196.35
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,399.77 1,441.53 1,419.26 1,385.91 1,429.71
  รวมสินทรัพย์ 3,065.75 2,673.82 2,700.66 2,425.31 1,725.14
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 16.93 26.59 16.09 28.92 41.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9.33 3.48 3.02 3.38 250.65
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 588.68 603.19 571.10 523.70 848.83
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 661.83 317.71 310.67 303.59 689.21
  รวมหนี้สิน 1,250.52 920.91 881.77 827.29 1,538.04
  ทุนจดทะเบียน 470.00 470.00 470.00 470.00 250.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 470.00 470.00 470.00 470.00 250.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,128.02 1,128.02 1,128.02 1,177.31 1.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 217.22 154.90 220.88 -49.29 -63.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,815.24 1,752.92 1,818.89 1,598.02 187.10
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -0.00 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 759.93 805.71 1,095.22 932.46 738.04
  รายได้อื่น 21.42 25.01 33.98 14.90 8.31
  รวมรายได้ 782.20 832.56 1,132.64 947.35 746.35
  ต้นทุนขาย 452.68 467.86 633.73 567.18 491.35
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 203.43 205.52 272.15 238.67 196.63
  รวมค่าใช้จ่าย 671.36 673.63 906.57 808.48 697.90
  EBITDA 228.76 252.88 352.42 257.06 149.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 117.92 93.95 126.35 118.19 100.88
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 110.84 158.93 226.07 138.87 48.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 91.86 154.90 220.87 103.52 17.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.16 0.23 0.16 0.78
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 302.98 347.61 363.16 295.38 225.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -29.31 -487.54 -470.91 -531.00 -426.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -119.07 3.00 1.94 527.31 209.00
  เงินสดสุทธิ 154.60 -136.93 -105.80 291.69 7.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.03 1.86 2.05 1.80
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.85 18.58 12.93 11.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.20 8.69 8.82 6.69
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.53 0.48 0.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.48 0.44 0.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.43 41.93 42.14 39.17
  EBIT Margin (%) 14.17 19.09 19.96 14.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.74 18.60 19.50 10.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -5.68 N/A 17.46 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.25 N/A 11.73 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.05 N/A 19.56 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.34 N/A 12.13 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -40.70 N/A 113.37 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 63.73 92.07 23.26 25.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 5.73 3.96 15.69 14.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 99.17 94.49 81.15 68.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.68 3.86 4.50 5.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 28.42 35.13 28.16 16.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.84 10.39 12.96 22.61
  วงจรเงินสด (วัน) -3.43 -2.56 7.22 -3.22


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น