สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.50 9.05 / 6.15 10.92 1.67 350.20 2,976.69 6,519.41 332.58 14.91
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ม.ค. 2561 17:05   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท (แก้ไข template)
22 ธ.ค. 2560 17:47   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท
21 ธ.ค. 2560 13:18   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ SIS
20 ธ.ค. 2560 17:01   นำส่งแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
18 ธ.ค. 2560 18:35   แจ้งการแต่งตัง้ กรรมการ และประธานกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2020-3000
เบอร์โทรสาร 0-2020-3780
URL www.sisthai.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/06/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/06/2547
ราคา IPO (บาท) 4.15 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ลักษณะธุรกิจ
  ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น 3Com, Apple, APC, Acer, EMC, HP, IBM, Lenovo, Philips, Samsung, Sandisk, Toshiba, Western Digital เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2560 08 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.80% 1,127 26.72% 1,406
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.88% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.70% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.19 0.80 0.57
  20 วัน 6.25 -0.04 1.06
  60 วัน 3.66 3.08 -4.19
  120 วัน 14.09 12.49 -1.28
  YTD 6.25 3.94 2.30
  P/E (X) 10.92 29.85 19.76
  P/BV (X) 1.67 3.20 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.44 0.55

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. 165,616,595 47.29
  2. น.ส. พลอย สิทธิชัยศรีชาติ 19,923,796 5.69
  3. นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ 12,550,164 3.58
  4. นาย สมบัติ ปังศรีนนท์ 10,580,010 3.02
  5. นาย สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ 9,457,961 2.70
  6. นาง วรีพร สิทธิชัยศรีชาติ 9,421,780 2.69
  7. นาย ธนกร ปังศรีนนท์ 9,065,469 2.59
  8. นาย ชานน ปังศรีนนท์ 8,228,145 2.35
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,849,444 1.96
  10. นาง สุรณี ปังศรีนนท์ 6,500,000 1.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ลิม เคีย เม้ง ประธานกรรมการ
  2. นาย สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ฮวี ไฮ ลิม กรรมการ
  4. นาย เคีย ฮอง ลิม กรรมการ
  5. นาง ลิม ฮวีนอย กรรมการ
  6. นาย สมชาย ศิริวิชยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 350.20  350.20  350.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,976.69  2,801.59  2,276.29 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.50  8.00  6.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.09  5.09  4.71 
  P/BV (X) 1.67  1.57  1.38 
  P/E (X) 10.92  10.28  11.12 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.98  150.18  57.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.45  16.51  4.30 
  Beta 1.52  1.39  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.25  23.08  51.87 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.71  5.00  4.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.51  0.51  0.51 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.40 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.30 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.20 บาท 20 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 209.11 137.09 147.87 49.49 109.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,547.59 2,352.77 2,412.34 2,045.11 1,951.44
  สินค้าคงเหลือ 2,064.61 1,855.81 1,718.13 1,323.20 1,975.19
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,171.84 4,856.06 4,555.42 3,953.04 4,571.16
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 94.29 99.02 107.16 112.28 120.47
  รวมสินทรัพย์ 5,533.50 5,301.47 4,958.34 4,427.69 5,045.45
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,777.64 1,539.55 1,219.22 1,258.01 2,427.59
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,474.78 1,721.50 1,683.71 1,245.07 804.38
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,697.88 3,606.20 3,201.29 2,798.46 3,520.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 53.96 46.18 47.93 42.49 37.04
  รวมหนี้สิน 3,751.84 3,652.39 3,249.22 2,840.95 3,557.52
  ทุนจดทะเบียน 350.20 350.20 350.20 350.20 350.20
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 350.20 350.20 350.20 350.20 350.20
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 435.42 435.42 435.42 435.42 435.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 996.05 863.47 923.51 801.12 702.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,781.66 1,649.09 1,709.12 1,586.74 1,487.93
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 14,612.82 13,577.49 18,434.86 18,023.31 18,554.35
  รายได้อื่น 47.66 55.82 59.84 97.58 38.29
  รวมรายได้ 14,665.85 13,633.31 18,497.61 18,120.89 18,592.64
  ต้นทุนขาย 13,789.02 12,852.32 17,467.12 17,057.76 17,591.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 548.91 507.14 673.14 682.81 679.78
  รวมค่าใช้จ่าย 14,360.38 13,371.77 18,140.26 17,824.04 18,273.77
  EBITDA 332.58 289.73 394.40 335.96 353.36
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 27.11 28.20 37.05 39.11 34.49
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 305.47 261.53 357.35 296.84 318.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 212.62 167.41 227.44 168.85 184.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.48 0.65 0.48 0.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -336.10 -45.80 310.49 1,406.79 365.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 11.42 -3.90 -18.36 -151.00 -28.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 385.92 137.31 -193.75 -1,304.64 -301.41
  เงินสดสุทธิ 61.24 87.61 98.38 -59.68 35.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.40 1.35 1.42 1.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.89 12.80 13.80 10.98
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.41 6.36 7.61 6.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.11 2.21 1.90 1.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 3.61 3.50 3.94 3.83
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.64 5.34 5.25 5.36
  EBIT Margin (%) 2.08 1.92 1.93 1.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.45 1.23 1.23 0.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.63 -0.03 2.28 -2.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.29 -0.05 2.40 -3.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.57 -0.01 2.08 -2.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.39 -0.25 1.77 -2.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 27.01 27.28 34.70 -8.28

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.95 7.49 8.27 9.02
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.93 48.72 44.13 40.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.39 10.44 11.49 10.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38.88 34.95 31.78 35.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.52 9.86 11.93 16.65
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.70 37.01 30.60 21.93
  วงจรเงินสด (วัน) 53.11 46.65 45.30 53.83


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น