สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIRIP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.30 10.70 / 6.00 - 0.77 1,700.00 1,411.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 พ.ย. 2564 17:52   แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
12 พ.ย. 2564 19:41   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 2564 19:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 19:40   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 19:34   ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-1500
เบอร์โทรสาร 0-2949-1501
URL www.scbam.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/3/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/04/2557
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่ดิน อาคารสำนักงานสิริภิญโญ งานระบบและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องของอาคาร บนที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 41,758 ตร.ม. เป็นพื้นที่ให้เช่า 18,364 ตร.ม.

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.19 -1.38 -4.22
20 วัน -6.74 -3.99 -6.29
60 วัน -3.49 -0.73 -2.17
120 วัน 2.47 3.26 2.12
YTD -4.05 -2.96 -14.07
P/E (X) - N/A 20.21
P/BV (X) 0.77 1.08 1.74
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.03 1.27

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานประกันสังคม 46,820,800 27.54
2. บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด 42,700,000 25.12
3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 5.88
4. นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ 8,403,800 4.94
5. นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ 8,380,900 4.93
6. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 8,203,000 4.83
7. น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 8,150,000 4.79
8. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ 8,150,000 4.79
9. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,885,600 1.70
10. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 1,110,000 0.65

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
08 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 170.00  170.00  170.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,411.00  1,470.50  1,819.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.30  8.65  10.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.71  10.88  11.83 
P/BV (X) 0.77  0.79  0.90 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26  1.08  2.33 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.08  0.18 
Beta 0.19  0.15  0.01 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.72  (ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.05  -19.16  -6.14 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.81  7.92  5.54 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.0511 บาท 03 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.055 บาท 03 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.05 บาท 04 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.08 บาท 05 มี.ค. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.07 บาท 01 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.14 บาท 01 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.15 บาท 03 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.10 บาท 04 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 0.15 บาท 16 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1452 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
- 0.1382 บาท 01 มี.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.27 36.01 82.81 18.81 31.92
เงินลงทุน 1,794.22 1,874.56 1,804.86 1,957.37 1,942.81
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 0.87 1.20 0.93 1.71 2.36
รวมสินทรัพย์ 1,863.03 1,913.74 1,890.98 1,979.45 1,978.14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - -
หนี้สินระยะยาว - - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
รวมหนี้สิน 40.73 62.84 40.64 40.70 40.92
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 122.30 150.90 150.34 238.75 237.22
สินทรัพย์สุทธิ 1,822.30 1,850.90 1,850.34 1,938.75 1,937.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.72 10.89 10.88 11.40 11.40
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 54.83 71.99 90.70 158.41 163.29
รายได้อื่น 0.01 1.44 1.47 2.28 0.16
รวมรายได้ 54.84 73.43 92.17 160.69 163.44
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.51 3.11 3.95 5.14 5.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.29 0.29 0.38 0.41 0.42
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.47 3.32 4.17 7.45 7.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.20 0.86 1.15 2.21 2.73
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 20.56 20.43 25.88 45.51 42.43
รวมค่าใช้จ่าย 28.09 29.07 36.86 62.07 59.83
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 26.75 44.36 55.31 98.62 103.62
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14.90 66.50 125.21 77.57 108.08
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.45 -49.30 -61.20 -90.68 -103.70
เงินสดสุทธิ -16.55 17.20 64.01 -13.11 4.38
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.49 0.60 0.60 0.61
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.02 0.03 0.02 0.02

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -35.18 55.32 -0.15 -0.54
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -2.65 -6.76 -4.47 0.07


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้