สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIRIP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.55 11.70 / 8.15 - 0.80 1,700.00 1,453.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 17:08   รายละเอียดทรัพย์สิน
14 ส.ค. 2563 12:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 12:51   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
14 ส.ค. 2563 12:49   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 12:46   ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-1500
เบอร์โทรสาร 0-2949-1501
URL www.scbam.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/3/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/04/2557
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่ดิน อาคารสำนักงานสิริภิญโญ งานระบบและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องของอาคาร บนที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 41,758 ตร.ม. เป็นพื้นที่ให้เช่า 18,364 ตร.ม.

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.59 1.99 2.93
20 วัน -4.47 -5.97 -1.81
60 วัน -12.31 -2.52 -5.90
120 วัน -10.94 -17.39 -27.82
YTD -20.09 2.60 -0.13
P/E (X) - N/A 21.68
P/BV (X) 0.80 1.15 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 0.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานประกันสังคม 46,820,800 27.54
2. บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด 42,700,000 25.12
3. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 5.88
4. นาง สุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ 8,320,300 4.89
5. นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ 8,157,300 4.80
6. น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 8,150,000 4.79
7. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 8,150,000 4.79
8. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ 8,150,000 4.79
9. บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,900,000 1.71
10. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 1,110,000 0.65

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 170.00  170.00  170.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,453.50  1,819.00  1,938.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.55  10.70  11.40 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.65  11.83  12.20 
P/BV (X) 0.80  0.90  0.93 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.87  2.33  0.57 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.09  0.18  0.04 
Beta 0.14  0.01  -0.07 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.66  (ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.09  -6.14  4.59 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.01  5.54  5.14 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.14 บาท 01 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.15 บาท 03 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.10 บาท 04 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 0.15 บาท 16 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.1452 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
- 0.1382 บาท 01 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.147 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.152 บาท 22 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.156 บาท 01 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.155 บาท 02 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.145 บาท 27 พ.ย. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 1,775.32 2,001.98 1,957.37 1,942.81 2,049.03
เงินสด 78.08 18.85 18.81 31.92 27.53
ลูกหนี้ 1.61 11.91 1.71 2.36 2.05
รวมสินทรัพย์ 1,856.07 2,038.55 1,979.45 1,978.14 2,079.07
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 38.16 34.35 35.92 35.33 34.75
รวมหนี้สิน 44.38 40.36 40.70 40.92 42.23
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 111.68 298.18 238.75 237.22 336.85
สินทรัพย์สุทธิ 1,811.68 1,998.18 1,938.75 1,937.22 2,036.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.66 11.75 11.40 11.40 11.98
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 55.18 81.26 158.41 163.29 159.05
รายได้อื่น 0.26 - 2.28 0.16 0.20
รวมรายได้ 55.45 81.26 160.69 163.44 159.25
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.28 2.54 5.14 5.30 5.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.19 0.20 0.41 0.42 0.42
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.59 3.75 7.45 7.61 6.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.31 0.68 2.21 2.73 3.22
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 15.58 26.02 45.51 42.43 39.07
รวมค่าใช้จ่าย 21.66 33.96 62.07 59.83 56.16
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 33.79 47.31 98.62 103.62 103.08
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 108.57 35.11 77.57 108.08 98.89
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -49.30 -48.18 -90.68 -103.70 -97.94
เงินสดสุทธิ 59.27 -13.07 -13.11 4.38 0.95
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น