สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.90 15.90 / 3.62 28.57 2.82 407.98 6,078.91 9,277.32 235.19 18.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ก.ค. 2563 07:58   หุ้นเพิ่มทุนของ SINGER เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
01 ก.ค. 2563 18:27   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SINGER-W1 และ SINGER-W2 (F53-5)
26 มิ.ย. 2563 17:51   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17 มิ.ย. 2563 07:37   มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
05 มิ.ย. 2563 17:57   กำหนดการใช้สิทธิของ SINGER-W1
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2352-4777
เบอร์โทรสาร 0-2352-4799
URL www.singerthai.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/11/1969 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/06/2527
ราคา IPO (บาท) 5.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/07/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ซิงเกอร์? เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
69.00% 3,312 69.22% 3,471
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.83% (ณ วันที่ 15/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  4.65% (ณ วันที่ 15/07/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 9.56 10.39 10.22
20 วัน 36.70 35.76 35.45
60 วัน 200.40 169.46 174.18
120 วัน 178.50 202.35 225.13
YTD 173.39 192.74 218.92
P/E (X) 28.57 26.20 19.22
P/BV (X) 2.82 3.67 1.51
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.77 0.39 0.86

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 121,499,820 30.26
2. น.ส. กุลิสรา การะ 19,973,200 4.97
3. นาย จิตติพร จันทรัช 17,000,000 4.23
4. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 17,000,000 4.23
5. นาย เชาว์ การะ 15,120,000 3.77
6. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 12,053,700 3.00
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,359,760 2.58
8. นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล 7,800,000 1.94
9. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 6,763,100 1.68
10. นาย ดิเรก ตาครู 5,837,940 1.45

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ
2. นาย กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. นาง นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการ
4. นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ
5. นาย วรยศ ทองตัน กรรมการ
6. นาย พิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย ปรีชา ประกอบกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ชาญ อิทธิถาวร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ก.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 407.98  401.51  270.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,078.91  2,188.20  1,728.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 14.90  5.45  6.04 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.38  5.73  5.48 
P/BV (X) 2.82  0.95  1.17 
P/E (X) 28.57  15.39  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 122.93  198.06  33.47 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 35.71  20.79  4.10 
Beta 1.15  2.30  0.87 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 173.39  -9.76  -52.94 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.66  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 471.87 302.40 552.10 289.26 277.10
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5.84 11.84 3.99 12.73 13.40
สินค้าคงเหลือ 723.89 658.44 686.24 640.45 311.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,848.30 2,470.20 3,279.11 2,529.13 2,286.15
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 428.89 438.16 425.77 429.81 438.95
รวมสินทรัพย์ 5,829.19 5,022.68 5,906.57 5,092.54 3,500.51
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 220.07 - 364.00 86.15
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 347.05 366.12 269.42 348.07 134.90
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,379.75 800.00 400.00 800.00 -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,921.00 1,895.14 884.09 2,021.34 477.79
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,749.27 1,553.14 2,678.94 1,547.44 1,445.04
รวมหนี้สิน 3,670.27 3,448.27 3,563.03 3,568.77 1,922.83
ทุนจดทะเบียน 702.00 270.00 702.00 270.00 270.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 401.50 270.00 401.51 270.00 270.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 735.02 225.00 735.02 225.00 225.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 795.36 849.04 977.42 808.30 859.03
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,158.91 1,574.41 2,343.54 1,523.76 1,577.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 531.57 359.34 1,607.06 1,975.01 1,581.65
รายได้อื่น 271.51 244.02 1,003.30 913.01 781.76
รวมรายได้ 803.08 603.36 2,610.37 2,888.02 2,363.41
ต้นทุนขาย 303.95 192.98 884.25 1,219.22 1,009.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 284.57 261.16 998.38 1,164.50 968.69
รวมค่าใช้จ่าย 588.52 525.19 2,291.75 2,829.94 2,350.46
EBITDA 235.19 88.17 358.47 105.44 39.31
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 20.63 10.01 39.85 47.35 26.37
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 214.56 78.16 318.61 58.09 12.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 86.89 40.05 165.89 -80.77 -9.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.15 0.46 -0.30 -0.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -272.26 193.29 43.61 -1,343.36 -272.26
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 261.09 -4.19 -318.08 -52.97 -50.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -69.07 -175.97 537.32 1,408.49 409.61
เงินสดสุทธิ -80.24 13.14 262.84 12.16 87.25
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.48 1.30 3.71 1.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.40 9.69 8.58 -5.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.39 6.21 5.79 1.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.70 2.19 1.52 2.34
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.63 0.47 0.67
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.82 46.29 44.98 38.27
EBIT Margin (%) 26.72 12.95 12.21 2.01
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.82 6.64 6.36 -2.80

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
11 เม.ย. 2562 XR 131,505,235 401,505,235 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 47.93 -11.83 -18.63 24.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 57.50 -23.00 -27.47 20.77
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 33.10 3.99 -9.61 22.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.06 -28.16 -19.02 20.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 116.97 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 201.28 125.71 192.22 151.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.81 2.90 1.90 2.41
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.44 2.38 1.33 2.56
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 253.49 153.24 273.81 142.52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.79 4.34 2.86 5.05
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 130.78 84.18 127.44 72.29
วงจรเงินสด (วัน) 124.52 71.96 148.27 72.65


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SINGER-W1, SINGER-W2

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น