สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.46 4.50 / 1.50 41.93 3.52 526.88 1,823.01 3,241.63 147.08 19.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2564 08:04   เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01 ธ.ค. 2563 22:31   แจ้งผลการตรวจรับมอบงานติดตั้ง ระยะที่ 1 งวดที่ 3 และการเปิดให้บริการงานบริการ ระยะที่ 2 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
26 พ.ย. 2563 18:11   แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 2563 22:07   แจ้งผลคำสั่งศาลแพ่งมีนบุรี ให้ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
19 พ.ย. 2563 08:20   แจ้งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0999
เบอร์โทรสาร 0-2326-1666
URL www.simat.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/03/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2550
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี

  ลักษณะธุรกิจ
  - ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ - ให้บริการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปสิ่งพิมพ์มีกาว สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ และออกแบบกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "SINET" - จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล และ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  61.22% 1,434 79.34% 1,817
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.03% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.84% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.58 -0.32 -1.86
  20 วัน -1.14 -2.82 -6.69
  60 วัน -8.47 -6.42 -16.85
  120 วัน -0.57 4.16 -15.18
  YTD -1.14 -2.96 -4.87
  P/E (X) 41.93 32.10 76.90
  P/BV (X) 3.52 3.19 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 1.59 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ 62,795,729 11.92
  2. นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ 42,826,700 8.13
  3. นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี 37,201,200 7.06
  4. นาย ธนายุส โฆสิตสกุล 26,983,024 5.12
  5. บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด 25,000,000 4.74
  6. นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 24,000,000 4.56
  7. น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์ 23,003,800 4.37
  8. น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ 22,481,300 4.27
  9. NOMURA PB NOMINEES LTD. 21,145,300 4.01
  10. น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์ 21,004,905 3.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธวัชชัย อรัญญิก ประธานกรรมการ
  2. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ
  5. นาย ธนายุส โฆสิตสกุล กรรมการ
  6. พลเอก วิทยา ช่อวิเชียร กรรมการ
  7. น.ส. รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วรชัย จรูญประสิทธิ์พร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 526.88  526.88  525.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,823.01  1,844.09  819.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.46  3.50  1.56 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.98  0.98  0.88 
  P/BV (X) 3.52  3.56  1.78 
  P/E (X) 41.93  42.41  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.85  145.24  52.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.54  9.43  1.87 
  Beta 0.43  0.45  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.14  124.36  -17.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 40.57 50.69 27.98 72.34 35.61
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 481.45 467.46 207.54 394.99 282.97
  สินค้าคงเหลือ 71.87 139.01 87.85 150.47 92.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 840.59 1,005.67 741.55 617.80 411.08
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 143.50 151.00 142.84 135.57 85.81
  รวมสินทรัพย์ 1,976.79 2,057.64 1,704.73 1,402.98 1,483.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 516.86 445.77 418.63 213.24 242.44
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 233.17 495.32 217.20 297.30 221.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 171.64 107.60 99.78 79.52 87.61
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,006.27 1,058.10 764.95 608.40 602.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 297.55 377.20 321.15 226.25 79.57
  รวมหนี้สิน 1,303.81 1,435.30 1,086.10 834.64 681.60
  ทุนจดทะเบียน 816.62 816.62 816.62 816.62 516.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 526.88 525.51 525.51 525.51 436.92
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 69.22 477.26 477.26 477.26 389.29
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -52.79 -52.79 -52.79 0.81 -0.08
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -27.50 -479.51 -471.22 -539.61 -48.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 517.60 460.59 480.42 453.71 768.76
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 155.37 161.75 138.21 114.63 33.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 767.27 1,647.65 2,008.54 1,693.98 1,514.36
  รายได้อื่น 10.38 20.76 22.49 33.48 16.56
  รวมรายได้ 777.65 1,669.14 2,031.85 1,728.16 1,532.61
  ต้นทุนขาย 544.58 1,284.32 1,552.63 1,414.65 1,247.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 140.01 210.92 276.70 265.25 250.51
  รวมค่าใช้จ่าย 689.48 1,539.93 1,897.31 2,159.90 1,498.40
  EBITDA 147.08 164.46 182.58 -349.65 106.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 58.91 35.25 48.04 82.09 71.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 88.17 129.21 134.54 -431.74 34.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 34.56 60.10 69.03 -492.52 -0.85
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.11 0.13 -1.01 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -44.76 -58.44 -143.70 -81.92 -78.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -99.82 -347.14 -372.88 -65.03 -8.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 157.16 368.61 471.48 186.32 63.15
  เงินสดสุทธิ 12.59 -36.97 -45.09 39.36 -24.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.95 0.97 1.02
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.89 -62.52 14.78 -80.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.64 -17.79 8.66 -29.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.52 3.12 2.26 1.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.57 1.00 1.31 1.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.02 22.05 22.70 16.49
  EBIT Margin (%) 11.34 7.74 6.62 -24.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.44 3.60 3.40 -28.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  30 พ.ค. 2561 XR 87,384,851 524,309,103 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -53.43 23.74 18.57 11.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -57.60 13.76 9.75 13.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -53.41 22.55 17.57 12.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -55.23 18.10 -12.16 44.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -42.51 571.37 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.38 4.22 6.67 5.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 153.50 86.48 54.75 73.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.71 10.58 13.03 11.64
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 47.34 34.48 28.01 31.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.23 3.44 6.04 5.45
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 163.55 106.07 60.48 66.99
  วงจรเงินสด (วัน) 37.30 14.89 22.28 37.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SIMAT-W3, SIMAT-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น