สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.20 6.23 / 1.76 67.28 5.33 527.62 2,743.61 3,783.15 199.33 18.98
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 พ.ค. 2564 22:02   การปรับสิทธิของ ESOP-2, SIMAT-W4, SIMAT-W3
06 พ.ค. 2564 21:25   แจ้งกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (เพิ่ม template)
05 พ.ค. 2564 13:04   แจ้งกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
29 เม.ย. 2564 17:01   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 เม.ย. 2564 17:00   แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0999
เบอร์โทรสาร 0-2326-1666
URL www.simat.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/03/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2550
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี

  ลักษณะธุรกิจ
  - ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ - ให้บริการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปสิ่งพิมพ์มีกาว สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ และออกแบบกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "SINET" - จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล และ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  61.22% 1,434 79.34% 1,817
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.65% (ณ วันที่ 10/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.23% (ณ วันที่ 10/05/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.76 -4.12 -6.32
  20 วัน -9.62 -11.05 -15.13
  60 วัน 29.42 11.91 0.53
  120 วัน 52.30 20.88 -2.27
  YTD 57.52 26.23 8.53
  P/E (X) 67.28 35.17 94.04
  P/BV (X) 5.33 4.39 2.54
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.71 1.73 1.00

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี 42,029,000 7.97
  2. นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 39,000,000 7.39
  3. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ 32,195,729 6.10
  4. บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด 25,000,000 4.74
  5. น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์ 23,003,800 4.36
  6. นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม 17,310,000 3.28
  7. น.ส. ศศิธร ผ่องอ่อน 16,890,000 3.20
  8. นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม 16,107,500 3.05
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,540,427 2.57
  10. นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 11,378,900 2.16

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ญาณพล รักกสิกร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ
  5. นาย พนม รัตนะรัต กรรมการ
  6. นาย ธนายุส โฆสิตสกุล กรรมการ
  7. นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ กรรมการ
  8. นาย กฤษฏ์พงศ์ วงษ์มหัทธน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ยุทธวีร อัชวังกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  10 พ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 527.62  526.88  525.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,743.61  1,844.09  819.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.20  3.30  1.47 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.92  0.98  0.88 
  P/BV (X) 5.33  3.56  1.78 
  P/E (X) 67.28  42.41  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 167.34  145.24  52.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 54.85  9.43  1.87 
  Beta 0.46  0.45  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 57.52  124.36  -17.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161.71 27.98 72.34 35.61
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - -
  สินค้าคงเหลือ 78.25 87.85 150.47 92.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 616.91 741.55 617.80 411.08
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 158.90 142.84 135.57 85.81
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,098.66 963.19 785.19 1,072.30
  รวมสินทรัพย์ 1,715.57 1,704.73 1,402.98 1,483.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 277.74 418.63 213.24 242.44
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 263.00 217.20 - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 143.47 82.42 47.52 53.95
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 770.77 764.95 608.40 602.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 285.66 321.15 226.25 79.57
  รวมหนี้สิน 1,056.44 1,086.10 834.64 681.60
  ทุนจดทะเบียน 816.62 816.62 816.62 516.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 526.88 525.51 525.51 436.92
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 69.22 477.26 477.26 389.29
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -30.47 -471.22 -539.61 -48.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -51.32 -51.13 -9.45 -9.41
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -52.79 -52.79 0.81 -0.08
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 514.32 480.42 453.71 768.76
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 144.82 138.21 114.63 33.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,020.09 2,008.54 1,693.98 1,514.36
  รายได้อื่น 16.42 21.59 15.11 14.95
  รวมรายได้ 1,036.52 2,030.13 1,709.10 1,529.30
  ต้นทุน 713.15 1,552.63 1,414.65 1,247.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 203.95 276.70 265.25 250.51
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 917.10 1,829.34 2,159.90 1,498.40
  EBITDA 199.33 182.58 -349.65 106.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 84.48 48.04 82.09 71.97
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 114.85 134.54 -431.74 34.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 40.78 69.03 -492.52 -0.85
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.13 -1.01 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 357.97 -143.70 -81.92 -78.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.55 -372.88 -65.03 -8.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -160.69 471.48 186.32 63.15
  เงินสดสุทธิ 133.73 -45.09 39.36 -24.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.97 1.02
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.20 14.78 -80.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.72 8.66 -29.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.60 1.76 1.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.61 1.31 1.18
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.09 22.70 16.49
  EBIT Margin (%) 11.08 6.63 -25.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.38 4.98 -27.87

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  30 พ.ค. 2561 XR 87,384,851 524,309,103 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -49.21 18.57 11.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -54.07 9.75 13.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -48.94 18.78 11.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -49.87 -15.30 44.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -40.93 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.97 6.67 5.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 73.49 54.75 73.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.59 13.03 11.64
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 42.51 28.01 31.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.97 6.04 5.45
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 122.89 60.48 66.99
  วงจรเงินสด (วัน) -6.89 22.28 37.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SIMAT-W3, SIMAT-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้