สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.06 7.15 / 3.54 46.65 4.73 200.00 1,624.00 1,612.55 38.15 34.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2563 20:25   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 20:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 20:21   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ย. 2563 17:44   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13 ส.ค. 2563 18:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2589-9991
เบอร์โทรสาร 0-2589-8881
URL www.sic.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/07/2563
ราคา IPO (บาท) 1.38 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  วิจัย พัฒนาไมโครชิพ และว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "SIC" โดยแบ่งสินค้าได้ 3 กลุ่มหลัก 1) ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 2) ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ และ 3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.91% 1,129
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.54% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.41% (ณ วันที่ 24/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.50 -2.15 -0.91
  20 วัน -0.98 -1.67 -5.07
  60 วัน -6.45 -3.12 -11.13
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 46.65 31.72 65.63
  P/BV (X) 4.73 3.15 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.59 0.75 0.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ 121,646,360 30.41
  2. นาย อภิเนตร อูนากูล 68,355,100 17.09
  3. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 31,214,700 7.80
  4. นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ 21,492,120 5.37
  5. K Investment Limited 13,996,540 3.50
  6. นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ 8,429,580 2.11
  7. นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ 7,198,320 1.80
  8. นาย ณัฐพงศ์ วิเศษศิริ 6,049,360 1.51
  9. นาย ไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ 5,042,140 1.26
  10. นาย ปรอง กองทรัพย์โต 4,250,000 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิเนตร อูนากูล ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการ
  4. นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ กรรมการ
  5. น.ส. อรุณี พูนทวี กรรมการ
  6. นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สาโรจน์ พรประภา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ย. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,624.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.06 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.86 
  P/BV (X) 4.73 
  P/E (X) 46.65 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 223.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 55.04 
  Beta 2.76 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 194.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 93.97 15.43
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 67.21 43.06
  สินค้าคงเหลือ 73.95 83.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 239.63 143.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 20.96 23.75
  รวมสินทรัพย์ 425.81 257.51
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 4.17
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 39.85 27.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.98 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 51.39 37.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31.13 17.81
  รวมหนี้สิน 82.52 55.46
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 150.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 84.99 2.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 9.78 9.78
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 48.52 39.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 343.28 202.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 246.88 308.80
  รายได้อื่น 4.39 2.26
  รวมรายได้ 251.27 311.06
  ต้นทุนขาย 136.77 183.46
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 81.07 104.38
  รวมค่าใช้จ่าย 222.06 287.85
  EBITDA 38.15 35.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.94 12.00
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 29.21 23.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 28.68 24.46
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 45.30 69.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -72.13 -28.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 105.05 -47.91
  เงินสดสุทธิ 78.22 -6.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.15
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.77
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 44.60
  EBIT Margin (%) 11.62
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.41

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.47
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 147.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 79.48
  วงจรเงินสด (วัน) 143.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 28 ก.ย. 2563 - 06 พ.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น