สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SIAM บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.38 1.80 / 1.11 N/A 0.34 593.13 818.51 3,169.57 151.94 15.88
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 พ.ย. 2563 08:37   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
23 พ.ย. 2563 08:37   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
20 พ.ย. 2563 13:13   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ
13 พ.ย. 2563 18:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 18:19   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2384-2876, 0-2384-3000, 0-2384-3040
เบอร์โทรสาร 0-2384-2330
URL http://www.siamsteel.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1953 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/03/2535
ราคา IPO (บาท) 130.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้า LUCKY KINGDOM OKAMURA CHITOSE และ PILOT และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งแบบลอยตัว และแบบ built-in ภายใต้เครื่องหมายการค้า KINGDOM และมีบริการรับตกแต่งภายใน ทั้งในอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ LUCKY Hi-Tech Building System

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.54% 1,754 38.54% 2,068
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.34% (ณ วันที่ 27/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.17% (ณ วันที่ 27/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.22 -0.62 -1.22
  20 วัน -2.13 -10.70 -17.70
  60 วัน -2.82 -11.41 -10.32
  120 วัน 2.99 -9.70 -3.65
  YTD -20.23 -30.42 -12.35
  P/E (X) N/A 16.09 28.40
  P/BV (X) 0.34 0.85 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.04 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา 158,551,629 26.73
  2. นาย วันชัย คุณานันทกุล 101,936,381 17.19
  3. นาย สุรพล คุณานันทกุล 98,015,033 16.53
  4. นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา 14,842,900 2.50
  5. นาย อำนวย วิชญะวิลาส 14,231,500 2.40
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,877,273 2.17
  7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,043,809 2.03
  8. นาย ชุติไชย นภาศัพท์ 10,829,900 1.83
  9. นาย ธีระรัตน์ มุ่งเจริญ 7,657,600 1.29
  10. นาย ธรรมรัตน์ ภาคอรรถ 6,728,300 1.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สุรพล คุณานันทกุล กรรมการ
  3. นาง อรชร คุณานันทกุล กรรมการ
  4. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ
  5. นาง นภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ
  6. นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ
  7. นาย มนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เล็ก สิขรวิทย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 593.13  593.13  593.13 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 818.51  1,026.11  1,245.56 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.38  1.73  2.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.09  4.27  3.87 
  P/BV (X) 0.34  0.40  0.54 
  P/E (X) N/A  4.14  24.78 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.12  24.85  27.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.48  1.37  1.51 
  Beta 0.39  0.46  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.23  -17.62  -11.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.62  0.58  0.48 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.02  0.12 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.05 บาท 04 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.01 บาท 27 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.01 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โชติมา กิจศิรกร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 636.55 871.80 826.02 1,126.63 425.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 198.97 346.18 271.95 258.38 309.12
  สินค้าคงเหลือ 249.14 234.42 219.64 384.11 287.42
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,235.10 1,702.22 1,532.86 2,131.07 1,085.79
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,021.86 2,768.76 2,787.03 2,430.35 1,204.00
  รวมสินทรัพย์ 5,414.54 5,360.51 5,239.66 5,456.94 3,436.58
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 61.51 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 117.60 146.60 196.79 131.65 133.20
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 260.44 39.12 260.95 84.41 5.78
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 911.37 770.76 943.82 884.35 463.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,750.18 1,706.25 1,471.51 1,767.10 259.33
  รวมหนี้สิน 2,661.54 2,477.02 2,415.33 2,651.46 723.02
  ทุนจดทะเบียน 593.13 593.13 593.13 593.13 593.13
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 593.13 593.13 593.13 593.13 593.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 72.40 72.40 72.40 72.40 72.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - 13.06 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,738.51 1,852.43 1,802.65 1,806.40 1,572.69
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,426.94 2,533.77 2,481.24 2,491.18 2,250.09
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 326.06 349.72 343.09 314.30 463.47
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,447.72 1,770.40 2,287.23 1,756.63 1,585.05
  รายได้อื่น 70.35 84.20 117.84 452.47 57.26
  รวมรายได้ 1,526.92 1,873.58 2,429.78 2,244.26 1,691.92
  ต้นทุนขาย 1,069.94 1,331.21 1,734.95 1,409.34 1,245.06
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 388.17 412.95 599.72 476.83 487.66
  รวมค่าใช้จ่าย 1,509.55 1,744.16 2,334.67 1,893.31 1,736.69
  EBITDA 151.94 219.39 267.06 403.96 -0.06
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 134.57 89.97 171.95 53.01 44.71
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 17.36 129.42 95.11 350.95 -44.77
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -34.10 50.61 13.27 244.96 -47.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 0.08 0.02 0.41 -0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 115.36 67.18 194.21 103.78 119.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -279.24 -296.37 -404.66 -915.32 255.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -52.94 -67.79 -74.68 1,498.32 -356.59
  เงินสดสุทธิ -216.82 -296.98 -285.13 686.78 18.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.36 2.21 1.62 2.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.88 10.26 0.53 10.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.31 6.61 1.78 7.89
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.98 0.97 1.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.54 0.45 0.50
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.09 24.81 24.15 19.77
  EBIT Margin (%) 1.14 6.91 3.91 15.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.23 2.70 0.55 10.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.23 39.87 30.21 10.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.63 35.75 23.10 13.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -18.50 27.29 8.27 32.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.45 32.51 23.31 9.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 5.73 -94.58 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.21 6.82 8.63 6.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.64 53.48 42.32 58.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.10 5.61 5.75 4.20
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59.88 65.05 63.51 86.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.16 10.91 10.56 10.64
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.72 33.46 34.55 34.30
  วงจรเงินสด (วัน) 77.81 85.07 71.28 111.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น