สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.50 7.35 / 2.80 - 0.45 3,414.79 1,234.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ย. 2563 08:11   ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 เกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานของกองทรัสต์ (ตามที่ทางสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม)
17 ส.ค. 2563 09:12   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 ส.ค. 2563 08:23   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (แก้ไข)
17 ส.ค. 2563 06:45   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
17 ส.ค. 2563 06:44   แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ห้อง 27058 ชั้น 27 เลขที่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2098-6599
เบอร์โทรสาร -
URL www.sp-investors.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/12/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/12/2560
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.6781 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.7438 : ใหม่ 9.6781 @ 15/01/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนโดยการถือหุ้น 100% ใน Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) ซึ่งลงทุนในทรัพย์สินทางอ้อมผ่านบริษัทโฮลดิ้งต่างประเทศ โดยถือหุ้น 100% ในบริษัทที่เป็นผู้ให้เช่าหลักของโรงแรม ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่มีกำหนดอายุของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอินโดนีเซีย และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโรงแรม 2 แห่งในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Capri by Fraser และ IBIS Saigon South

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2563 27 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.07% 543 36.78% 514
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.61% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.89 -4.08 -5.51
  20 วัน 2.94 1.44 6.27
  60 วัน -27.08 -18.41 -22.30
  120 วัน 11.46 11.45 -9.32
  YTD -39.66 -22.95 -26.00
  P/E (X) - N/A 22.11
  P/BV (X) 0.45 1.16 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.12 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,100 28.40
  2. GIC PRIVATE LIMITED 68,652,800 19.46
  3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,900,000 8.19
  4. MACQUARIE BANK LIMITED (HKB) 17,618,800 4.99
  5. นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา 16,000,000 4.53
  6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 13,545,100 3.84
  7. นาง ดาริกา ปุณณกันต์ 8,000,000 2.27
  8. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 7,150,000 2.03
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 6,974,600 1.98
  10. STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED 5,051,800 1.43

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 352.84  352.84  352.84 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,234.93  2,046.45  3,193.17 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.50  5.80  9.05 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.74  8.81  8.68 
  P/BV (X) 0.45  0.66  1.04 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.67  11.95  16.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.34  1.20  2.20 
  Beta 0.18  0.09  0.03 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 7.74  (ข้อมูล ณ วันที่ 18/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -39.66  -35.91  -8.59 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.51  6.28  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0285 บาท 25 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1146 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.0959 บาท 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 0.2212 บาท 28 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 0.1409 บาท 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  20 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.0894 บาท 15 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (20/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 3,968.40 4,199.74 3,948.31 4,377.80 4,512.06
  เงินสด 24.94 26.46 22.83 12.51 313.66
  ลูกหนี้ 41.38 114.75 40.46 102.87 12.94
  รวมสินทรัพย์ 4,356.26 4,764.23 4,353.02 4,946.63 5,382.06
  เจ้าหนี้ 53.83 45.96 18.56 - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 1,624.66 1,650.61 1,540.24 1,751.49 1,865.95
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,414.80 3,459.44 3,414.80 3,486.21 3,528.37
  กำไร (ขาดทุน) สะสม -265.51 57.68 -195.98 3.64 -9.53
  สินทรัพย์สุทธิ 2,731.60 3,113.62 2,812.77 3,195.14 3,516.11
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 7.74 8.82 7.97 9.06 9.97
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (20/12/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 60.04 194.19 335.11 341.01 7.44
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 60.04 201.76 357.08 351.52 8.21
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ - - - 13.58 0.44
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13.48 14.21 28.05 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 129.57 120.43 270.14 345.29 17.74
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ -69.53 81.33 86.94 6.23 -9.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (20/12/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 18.96 132.42 238.84 97.90 -4,585.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -15.06 -120.74 -236.35 -391.25 4,902.08
  เงินสดสุทธิ 2.11 13.95 10.32 -301.15 313.66
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 18 ส.ค. 2563 -
  SP 17 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563
  H 25 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น