สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.52 4.30 / 2.48 - 0.38 3,414.79 889.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 มิ.ย. 2564 08:01   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "NP" และขึ้นเครื่องหมาย "NR" หลักทรัพย์ SHREIT
24 พ.ค. 2564 18:20   รายงานสรุปประเด็นคำถามจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
17 พ.ค. 2564 18:59   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
17 พ.ค. 2564 18:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พ.ค. 2564 18:58   แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ห้อง 1107 ชั้น 11 เลขที่ 990 อับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 09-4310-1810
เบอร์โทรสาร -
URL www.sp-investors.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/12/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/12/2560
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.6781 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.7438 : ใหม่ 9.6781 @ 15/01/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนโดยการถือหุ้น 100% ใน Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) ซึ่งลงทุนในทรัพย์สินทางอ้อมผ่านบริษัทโฮลดิ้งต่างประเทศ โดยถือหุ้น 100% ในบริษัทที่เป็นผู้ให้เช่าหลักของโรงแรม ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่มีกำหนดอายุของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอินโดนีเซีย และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโรงแรม 2 แห่งในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Capri by Fraser และ IBIS Saigon South

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 01 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.25% 478 52.07% 543
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.39% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.82 -1.62 -1.99
  20 วัน -14.29 -11.47 -11.68
  60 วัน -16.00 -17.62 -15.54
  120 วัน -19.23 -22.76 -21.70
  YTD -19.75 -18.85 -24.72
  P/E (X) - N/A 29.36
  P/BV (X) 0.38 1.08 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.10 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK 100,194,100 28.40
  2. GIC PRIVATE LIMITED 68,228,500 19.34
  3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,900,000 8.19
  4. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 16,000,000 4.53
  5. MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY LTD 15,500,000 4.39
  6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 13,545,100 3.84
  7. นาง ดาริกา ปุณณกันต์ 8,000,000 2.27
  8. นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ 7,341,600 2.08
  9. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 7,150,000 2.03
  10. นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 7,138,700 2.02

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 352.84  352.84  352.84 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 889.15  1,107.91  2,046.45 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.52  3.14  5.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.60  7.25  8.81 
  P/BV (X) 0.38  0.43  0.66 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.91  22.94  11.95 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  1.34  1.20 
  Beta 0.16  0.17  0.09 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 6.61  (ข้อมูล ณ วันที่ 23/07/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.75  -45.86  -35.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  6.14  6.28 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0285 บาท 25 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.1146 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.0959 บาท 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561 0.2212 บาท 28 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 0.1409 บาท 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11.03 36.94 12.17 22.83 12.51
  เงินลงทุน 3,756.22 3,826.40 3,684.17 3,948.31 4,377.80
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 27.30 46.82 29.24 40.46 102.87
  รวมสินทรัพย์ 4,081.18 4,225.84 4,033.83 4,353.02 4,946.63
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 75.73 18.24 64.79 18.56 -
  หนี้สินระยะยาว 1,649.37 - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 1,750.51 1,638.50 1,729.22 1,540.24 1,751.49
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,414.80 3,414.80 3,414.80 3,414.80 3,486.21
  กำไร (ขาดทุน)สะสม -640.93 -162.00 -662.18 -195.98 3.64
  สินทรัพย์สุทธิ 2,330.67 2,587.34 2,304.61 2,812.77 3,195.14
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 6.61 7.33 - 7.97 9.06
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากเงินลงทุน 0.01 56.88 99.79 335.11 341.01
  รายได้อื่น 32.05 - - - -
  รวมรายได้ 32.05 56.88 99.79 335.11 341.01
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.00 - - - 13.58
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.18 6.67 26.71 28.05 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 83.94 51.86 209.52 270.14 345.29
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ -51.88 5.03 -109.74 64.97 -4.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 11.94 27.33 39.47 238.84 97.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -13.78 -15.06 -52.34 -236.35 -391.25
  เงินสดสุทธิ -1.85 12.27 -12.87 2.48 -293.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม -1.62 0.09 -1.10 0.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.43 0.39 0.43 0.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 6.84 -2.15 12.27 -12.06
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -3.42 -13.93 -7.33 -12.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 02 มี.ค. 2564 03 มี.ค. 2564
  NP 18 ส.ค. 2563 11 มิ.ย. 2564

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้