สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.20 0.76 / 0.17 26.67 1.70 6,550.00 2,620.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ย. 2560 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 17:26   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2560 17:25   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
16 ส.ค. 2560 13:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข)
16 ส.ค. 2560 09:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโอลดิงส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2232-1789
เบอร์โทรสาร 0-2232-1790
URL www.sgfcap.com
  รายงานประจำปี 2559
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.25 : ใหม่ 0.50 @ 12/07/2559

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/02/2560
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 01/02/2560
ที่ปรึกษาทางการเงิน -

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในรูปแบบการให้บริการแฟคตอริ่ง (การรับโอนสิทธิเรียกร้องทางการค้า), การให้กู้ยืม, การให้บริการสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 เม.ย. 2560 04 เม.ย. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
78.92% 6,059 80.15% 1,891
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.21% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.41% (ณ วันที่ 19/01/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.98 1.63
20 วัน -4.76 -3.10 -3.76
60 วัน -23.08 -14.63 -18.49
120 วัน -39.39 -29.33 -35.16
YTD 11.11 14.15 13.52
P/E (X) 26.67 26.63 103.24
P/BV (X) 1.70 2.73 2.77
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.51 0.26 0.66

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 เม.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
1. นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร 850,633,000 6.49
2. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล 800,000,000 6.11
3. นาย กัมพล ตติยกวี 800,000,000 6.11
4. นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ 600,200,000 4.58
5. น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร 599,324,000 4.57
6. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 429,000,000 3.27
7. นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์ 400,000,000 3.05
8. น.ส. วิอร ทองแตง 369,453,000 2.82
9. นาย อติคุณ ทองแตง 369,453,000 2.82
10. นาย อิทธิ ทองแตง 369,453,000 2.82

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย ชวลิต สาลีผล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย วิเศษ ภานุทัต รองประธานกรรมการบริษัท
4. นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
5. นาง รัชนีกร จินตกานนท์ กรรมการ
6. นาย ยรรยง ศิริพันธ์ กรรมการ
7. นาย พินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาง ศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย พิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ม.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13,100.00  13,100.00  13,100.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,620.00  2,358.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.20  0.18  0.11 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12  0.12  0.11 
P/BV (X) 1.70  1.53 
P/E (X) 26.67  24.00 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.06  203.90  N/A 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.31  48.36 
Beta 1.43  1.45 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.11  65.34  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 56.23 52.80 23.86 57.37 43.99
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
เงินลงทุนสุทธิ 210.04 608.12 579.82 850.52 -
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,262.82 812.34 886.64 522.44 236.19
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3.08 0.96 0.96 1.26 1.76
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 34.66 9.83 12.41 9.98 9.35
รวมสินทรัพย์ 1,613.64 1,494.64 1,559.73 1,449.60 305.77
เงินรับฝาก - - - - -
เงินกู้ยืม 9.54 11.76 11.81 17.53 19.52
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 70.90 41.90 47.18 42.66 41.91
ทุนจดทะเบียน 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 2,312.10
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 2,312.10
- หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 - 0.00 0.00 0.00
- หุ้นสามัญ 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 2,312.10
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -4,647.07 -4,647.07 -4,647.07 -4,647.07 -1,533.19
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 49.57 49.57 49.57 49.57 49.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม -409.86 -499.76 -439.95 -545.57 -564.63
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,542.74 1,452.74 1,512.56 1,406.94 263.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 105.77 69.63 97.67 51.74 35.26
- จากเงินให้สินเชื่อ - 69.63 97.67 51.60 35.03
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.72 0.76 1.00 1.65 1.62
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 105.05 68.87 96.68 50.10 33.64
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 0.00 0.04 0.83 2.37
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6.32 9.62 13.44 5.48 11.96
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 3.73 3.06 3.96 2.93 3.12
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 99.02 32.69 50.50 36.41 32.60
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 48.90 49.41 64.12 25.70 36.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 38.42 45.80 105.62 17.42 46.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 55.68 -240.02 -293.98 -256.18 19.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.74 241.78 267.12 -850.40 11.15
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.57 -6.33 -6.65 1,119.97 -1.58
เงินสดสุทธิ 32.38 -4.57 -33.52 13.39 29.40
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.56 4.99 7.24 2.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.09 5.45 4.26 2.93
อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.17 55.64 91.78 28.96

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
09 ธ.ค. 2558 PP 4,734,399,032 26,200,000,000 0.25
25 พ.ย. 2558 PP 4,734,399,032 21,465,600,968 0.25
07 ส.ค. 2558 PP 1,100,000,000 4,182,800,484 1.00
06 มี.ค. 2558 XR 770,700,126 3,082,800,484 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -100.00 95.83 89.30 47.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -16.12 217.32 506.23 -62.76


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 03 มี.ค. 2551 01 ก.พ. 2560

Market Alert (ล่าสุด)
Cash Balance 24 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SGF-P1

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น