สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.32 2.20 / 1.20 10.92 1.02 1,637.50 1,729.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ธ.ค. 2561 22:05   เปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
14 ธ.ค. 2561 17:02   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SGF และ SGF-P1
13 ธ.ค. 2561 17:14   แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์
13 พ.ย. 2561 17:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561 17:28   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโอลดิงส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2232-1789
เบอร์โทรสาร 0-2232-1790
URL www.sgfcap.com
  รายงานประจำปี 2560
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.25 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.25 @ 19/12/2561

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/02/2560
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 01/02/2560
ที่ปรึกษาทางการเงิน -

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม และสินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบการซื้อลดลูกหนี้การค้าปกติที่สามารถโอนสิทธิได้ หรือที่เรียกว่า ?แฟคตอริ่ง?

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2561 04 เม.ย. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
79.00% 5,488 78.92% 6,059
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.21% (ณ วันที่ 22/02/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 22/02/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.65 -2.81 -3.06
20 วัน 1.54 3.51 -4.47
60 วัน -7.04 -1.49 -4.14
120 วัน 1.54 24.72 14.75
YTD 8.20 4.08 0.36
P/E (X) 10.92 36.71 49.14
P/BV (X) 1.02 1.78 1.98
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33 0.12 0.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 ก.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. นาย กัมพล ตติยกวี 800,000,000 6.11
2. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล 800,000,000 6.11
3. นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร 620,633,000 4.74
4. นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ 600,200,000 4.58
5. น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร 599,324,000 4.57
6. นาย ภากร มกรานนท์ 579,311,100 4.42
7. นาย อัฐ ทองแตง 369,453,000 2.82
8. นาย อิทธิ ทองแตง 369,453,000 2.82
9. น.ส. วิอร ทองแตง 369,453,000 2.82
10. นาย อติคุณ ทองแตง 369,453,000 2.82

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิเศษ ภานุทัต ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาง รัชนีกร จินตกานนท์ กรรมการ
4. นาย ยรรยง ศิริพันธ์ กรรมการ
5. นาย จิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ
6. นาย พินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาง ศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย พิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ก.พ. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,310.00  1,310.00  13,100.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,729.20  1,598.20  2,358.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.32  1.22  1.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.30  1.30  0.12 
P/BV (X) 1.02  0.94  1.53 
P/E (X) 10.92  10.10  24.00 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.55  115.18  203.90 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.31  29.36  48.36 
Beta 2.04  2.07  1.45 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.20  -32.22  65.34 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 51.18 56.23 28.36 23.86 57.37
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
เงินลงทุนสุทธิ - 210.04 215.66 579.82 850.52
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,638.94 1,262.82 1,274.68 886.64 522.44
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 12.77 3.08 5.78 0.96 1.26
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 40.91 34.66 42.39 12.41 9.98
รวมสินทรัพย์ 1,801.49 1,613.64 1,614.73 1,559.73 1,449.60
เงินรับฝาก - - - - -
เงินกู้ยืม 0.01 9.54 9.45 11.81 17.53
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 100.45 70.90 77.80 47.18 42.66
ทุนจดทะเบียน 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00
- หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- หุ้นสามัญ 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -4,647.07 -4,647.07 -4,647.07 -4,647.07 -4,647.07
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 49.57 49.57 49.57 49.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม -201.99 -409.86 -415.68 -439.95 -545.57
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,701.04 1,542.74 1,536.93 1,512.56 1,406.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 381.99 105.77 143.03 97.67 51.74
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - 97.67 51.60
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.41 0.72 0.93 1.00 1.65
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 381.58 105.05 142.10 96.68 50.10
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 39.46 - - 0.04 0.83
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 17.27 6.32 7.02 13.44 5.48
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 9.99 3.73 3.74 3.96 2.93
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 168.96 99.02 135.15 50.50 36.41
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 200.43 48.90 50.22 64.12 25.70
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 164.12 38.42 32.60 105.62 17.42
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.00 0.00 0.01 0.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -192.99 55.68 -330.41 -293.98 -256.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 217.61 -18.74 340.35 267.12 -850.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.81 -4.57 -5.43 -6.65 1,119.97
เงินสดสุทธิ 22.82 32.38 4.51 -33.52 13.39
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.76 6.56 2.14 7.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.81 4.09 3.16 4.26
อัตรากำไรสุทธิ (%) 40.10 33.17 21.20 91.78

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A -100.00 -100.00 89.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 327.18 -16.12 -69.13 506.23


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SGF-P1

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น