สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.30 1.47 / 0.43 17.28 0.99 1,637.50 1,703.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 17:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโอลดิงส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2232-1789
เบอร์โทรสาร 0-2232-1790
URL www.sgfcap.com
  รายงานประจำปี 2563
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.25 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.25 @ 19/12/2561

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/02/2560
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 01/02/2560
ที่ปรึกษาทางการเงิน -

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่ดิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2564 03 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
85.86% 5,951 85.86% 4,832
การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.91% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.92% (ณ วันที่ 21/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.52 -3.64 -1.58
20 วัน 8.33 2.63 7.53
60 วัน 19.27 5.55 7.05
120 วัน 19.27 10.73 0.82
YTD 56.63 -8.42 -5.88
P/E (X) 17.28 N/A 58.65
P/BV (X) 0.99 2.62 2.91
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.91 3.33 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล 80,000,000 6.11
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 76,020,000 5.80
3. นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ 60,020,000 4.58
4. น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร 59,932,400 4.57
5. นาย อิทธิ ทองแตง 36,945,300 2.82
6. นาย อติคุณ ทองแตง 36,945,300 2.82
7. นาย อัฐ ทองแตง 36,945,300 2.82
8. น.ส. วิอร ทองแตง 36,945,300 2.82
9. นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์ 30,181,139 2.30
10. นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก 29,638,000 2.26

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย พินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาง รัชนีกร จินตกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย กัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นาย ยรรยง ศิริพันธ์ กรรมการ
5. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการ
6. นาง ศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย พิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,310.00  1,310.00  1,310.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,703.00  1,087.30  956.30 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.30  0.83  0.73 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.31  1.26  1.38 
P/BV (X) 0.99  0.66  0.53 
P/E (X) 17.28  N/A  8.84 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 494.10  160.78  139.97 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 39.00  5.51  8.57 
Beta 1.76  2.21  1.55 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 56.63  13.70  -40.16 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 41.88 159.41 36.75 39.46 62.80
เงินลงทุนสุทธิ 190.28 34.36 214.19 152.34 -
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 260.07 289.61 248.31 403.33 160.55
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 260.07 289.61 248.31 403.33 1,780.00
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 43.65 62.10 48.56 32.07 -
รวมสินทรัพย์ 2,355.39 2,192.64 2,260.93 2,347.43 16.88
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก - - - - 39.27
รวมหนี้สิน 638.58 574.37 579.39 568.41 2,136.08
ทุนจดทะเบียน 1,637.50 1,637.50 1,637.50 1,637.50 -
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,637.50 1,637.50 1,637.50 1,637.50 335.93
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 71.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม 79.35 -19.18 44.09 141.57 412.82
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 1,637.50
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 1,637.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,716.80 1,618.27 1,681.54 1,779.02 0.00
 - หุ้นสามัญ - - - - 1,637.50
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 85.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 1,723.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 195.30 196.15 387.39 339.46 -
 - รายได้ดอกเบี้ย 185.70 191.19 374.03 324.89 -
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
 - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
 - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
 รวมรายได้ 197.17 203.00 398.92 342.30 -
ต้นทุน - - - - -
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 46.23 109.30 128.32 50.12 -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 83.68 88.79 174.23 182.79 452.49
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 7.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 60.64 -0.77 84.44 97.09 445.48
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 35.26 -22.50 40.77 55.63 13.47
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.02 0.03 0.04 -
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - 13.47
รายได้จากเงินปันผล - - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 221.96
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 49.34
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 205.48
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 186.62
กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -80.06 21.55 85.18 -197.46 -
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 17.36 119.88 -57.47 3.84 -
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 67.83 -21.49 -30.43 170.29 -
เงินสดสุทธิ 5.13 119.95 -2.72 -23.33 -
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -331.81
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - 34.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 331.58
เงินสดสุทธิ - - - - 34.43
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.91 0.34 2.36 3.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.41 2.20 3.66 4.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.37 0.35 0.34 0.32
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.17 0.17 0.15
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.88 -11.09 10.22 16.25

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -26.70 -70.19


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SGF-P1

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้