สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SFLEX บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.25 7.65 / 2.72 35.89 5.82 410.00 5,125.00 5,361.02 233.87 22.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 เม.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 เมษายน 2564
09 เม.ย. 2564 12:38   แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
09 เม.ย. 2564 09:43   แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
08 เม.ย. 2564 18:49   มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
31 มี.ค. 2564 17:07   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 189/48-49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 0-2708-2555
เบอร์โทรสาร 0-2708-2355
URL www.starflex.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/08/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2562
ราคา IPO (บาท) 3.88 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 23/09/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) และบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 พ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.68% 910 28.89% 3,407
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.60% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.46% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.70 10.57 12.59
  20 วัน 11.61 7.97 13.57
  60 วัน 5.04 0.37 4.96
  120 วัน 16.82 -0.35 -3.47
  YTD 16.82 5.65 9.87
  P/E (X) 35.89 22.60 40.26
  P/BV (X) 5.82 1.92 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.19 0.37 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 328,540,000 40.07
  2. นาย เอก พิจารณ์จิตร 90,000,000 10.98
  3. น.ส. กชกร วณิชานุวัตร 53,318,700 6.50
  4. น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย 27,584,200 3.36
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,299,516 2.35
  6. นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร 17,970,000 2.19
  7. นาง จันทร์ทิพย์ วานิช 12,600,000 1.54
  8. กองทุนส่วนบุคคล นางส บุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3) 12,188,600 1.49
  9. น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี 11,758,200 1.43
  10. นาย นพพล มิลินทางกูร 11,151,000 1.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย เอก พิจารณ์จิตร กรรมการ
  5. นาย สมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ
  6. พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ขจิตภูมิ สุดศก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการอิสระ
  9. นาย รงค์ หิรัญพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 820.00  820.00  410.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,125.00  4,387.00  1,508.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.25  5.35  1.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.07  1.02  N/A 
  P/BV (X) 5.82  5.22 
  P/E (X) 35.89  32.59  23.26 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.16  168.33  31.13 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 55.72  22.68  59.31 
  Beta 0.25  0.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.82  190.76  -52.58 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.36  1.40  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66  0.70 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.08 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 168.51 471.17 50.80
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 261.60 236.57 226.85
  สินค้าคงเหลือ 228.28 203.48 204.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 683.57 931.12 495.09
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 475.21 419.49 388.97
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 601.54 469.34 428.89
  รวมสินทรัพย์ 1,285.12 1,400.46 923.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 27.43 92.32 112.72
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 284.97 300.50 175.18
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 32.20 30.44
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 344.78 444.10 339.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 59.75 126.54 139.59
  รวมหนี้สิน 404.53 570.63 478.74
  ทุนจดทะเบียน 410.00 410.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 410.00 410.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 302.99 302.99 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 167.60 116.84 145.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 880.59 829.83 445.24
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,398.05 1,255.64 1,361.18
  รายได้อื่น 15.34 16.29 13.08
  รวมรายได้ 1,413.40 1,271.93 1,374.25
  ต้นทุน 1,093.81 1,037.09 1,062.70
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.94 127.20 126.37
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,239.75 1,164.30 1,189.07
  EBITDA 233.87 149.92 220.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 58.59 40.87 35.80
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 175.28 109.05 185.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 142.80 78.61 136.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.25 0.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 151.50 208.41 108.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -172.04 -38.23 -82.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -282.13 250.19 -28.44
  เงินสดสุทธิ -302.66 420.38 -2.64
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.98 2.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.70 12.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.05 9.38
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.46 0.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.05 1.09
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.76 17.41
  EBIT Margin (%) 12.40 8.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.10 6.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.34 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.47 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.12 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.48 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 81.65 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.61 5.42
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.03 67.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.07 5.09
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 72.04 71.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.74 4.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 97.68 83.71
  วงจรเงินสด (วัน) 39.38 55.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น