สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SF บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.10 7.50 / 5.85 7.28 1.09 2,131.92 13,004.72 20,924.88 725.81 9.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ส.ค. 2562 18:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ส.ค. 2562 18:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07 ส.ค. 2562 18:13   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2562 18:03   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2562 18:02   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก, 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2660-9000
เบอร์โทรสาร 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
URL http://www.siamfuture.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/8/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/12/2545
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/01/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.65% 5,849 45.79% 5,742
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.98% (ณ วันที่ 16/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.56% (ณ วันที่ 16/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.21 0.50
  20 วัน 1.67 2.95 -0.26
  60 วัน -5.43 1.02 -4.89
  120 วัน -3.04 -2.73 -5.22
  YTD -0.40 -1.43 -6.34
  P/E (X) 7.28 14.74 18.99
  P/BV (X) 1.09 1.52 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.08 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 463,421,226 26.08
  2. LUCKY SECURITIES, INC. 143,661,366 8.09
  3. นาย นพพร วิฑูรชาติ 109,857,561 6.18
  4. นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์ 102,345,154 5.76
  5. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 78,190,600 4.40
  6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 59,000,000 3.32
  7. น.ส. อาทิตยา จันทรประภา 41,308,886 2.33
  8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 36,900,000 2.08
  9. นาง เกศินี วิฑูรชาติ 31,386,000 1.77
  10. น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน 26,092,352 1.47

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย นพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย สมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย กิตตินันท์ สำรวจรวมผล กรรมการ
  6. นาย วิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการ
  7. นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการ
  8. น.ส. ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ
  9. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
  10. นาง นันทิยา มนตริวัต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาง สไบทิพย์ สุนทรส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,131.92  1,776.61  1,776.61 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,004.72  13,058.07  13,857.54 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.10  6.12  6.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.60  6.01  5.22 
  P/BV (X) 1.09  1.22  1.49 
  P/E (X) 7.28  7.08  13.62 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.96  55.89  48.10 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.14  35.59  25.09 
  Beta 0.58  0.57  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.40  -5.77  26.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.37  3.40  2.56 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.10  0.24  0.35 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 5.00 : 1.00 หุ้น 17 เม.ย. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 17 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 18 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.20 บาท 18 เม.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 44.34 52.68 50.98 34.86 25.20
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 155.30 137.52 122.73 146.18 126.41
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 336.47 369.73 346.38 638.62 390.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 62.99 60.37 61.15 61.21 58.20
  รวมสินทรัพย์ 19,912.97 17,291.98 19,375.28 17,239.65 14,920.32
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 524.80 629.08 859.82 629.63 349.58
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 218.19 208.89 320.88 198.21 140.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 858.96 122.00 180.95 110.00 699.39
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,894.33 1,305.97 1,651.27 1,312.33 1,620.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,974.52 4,781.38 5,131.65 4,783.09 3,667.86
  รวมหนี้สิน 6,868.85 6,087.35 6,782.92 6,095.42 5,288.62
  ทุนจดทะเบียน 2,131.93 1,776.62 1,776.62 1,776.62 1,776.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,131.92 1,776.61 1,776.61 1,776.61 1,776.61
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 634.03 634.03 634.03 634.03 634.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,182.96 7,927.53 9,088.58 7,879.01 6,390.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,948.47 10,337.72 11,498.77 10,289.20 8,801.09
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,095.65 866.91 1,093.59 855.03 830.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 724.16 688.47 1,390.59 1,358.40 1,368.93
  รายได้อื่น 26.98 30.41 353.82 55.78 61.98
  รวมรายได้ 1,273.13 1,072.63 2,966.72 2,872.34 2,006.26
  ต้นทุนขาย 291.15 272.34 567.37 547.13 529.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 137.99 121.02 240.01 227.61 215.92
  รวมค่าใช้จ่าย 562.54 488.51 823.63 844.32 824.76
  EBITDA 725.81 598.21 2,172.57 2,053.32 1,181.50
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.22 14.09 29.49 25.30 -
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 710.59 584.12 2,143.09 2,028.03 1,181.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 624.44 492.66 1,653.71 1,841.10 963.98
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.28 0.93 1.04 0.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 143.87 471.23 828.32 72.24 920.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -29.37 11.60 -676.91 -375.36 -258.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -121.14 -465.01 -135.29 312.78 -670.23
  เงินสดสุทธิ -6.64 17.82 16.12 9.66 -8.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.18 0.28 0.21 0.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.02 19.01 15.18 19.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.20 12.24 11.71 12.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.59 0.59 0.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.18 0.16 0.18
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 59.79 60.44 59.20 59.72
  EBIT Margin (%) 55.81 54.46 72.24 70.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 49.05 45.93 55.74 64.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 เม.ย. 2562 XD 355,313,390 2,131,920,931 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.18 2.45 2.37 -0.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.91 -0.28 3.70 3.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.69 7.91 3.29 43.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.15 23.56 -2.45 2.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 26.75 -1.70 -10.18 90.99

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.74 9.24 10.34 9.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37.47 39.52 35.29 36.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.75 2.76 2.19 3.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 132.96 132.47 166.97 112.91
  วงจรเงินสด (วัน) -95.50 -92.95 -131.68 -76.29


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น