สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.62 3.96 / 3.19 5.28 1.01 1,420.89 5,143.60 11,497.66 657.90 7.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2561 17:03   การเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
11 ต.ค. 2561 08:22   หุ้นเพิ่มทุนของ SENA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2561
09 ต.ค. 2561 17:05   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENA-WD (F53-5)
05 ต.ค. 2561 17:23   แจ้งการเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.)
01 ต.ค. 2561 17:14   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-541-4642
เบอร์โทรสาร 02-541-5164
URL www.sena.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/07/2552
ราคา IPO (บาท) 1.98 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า community mall ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.62% 3,943 50.02% 4,376
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.68% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.38% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.55 2.06 1.75
  20 วัน -3.21 3.79 0.33
  60 วัน -1.09 -2.35 -3.86
  120 วัน -1.32 -0.44 3.88
  YTD 6.66 12.21 11.14
  P/E (X) 5.28 17.79 16.65
  P/BV (X) 1.01 1.79 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.23 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 206,704,822 14.55
  2. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 202,765,278 14.27
  3. น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ 162,524,871 11.44
  4. น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 130,118,549 9.16
  5. นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 129,500,000 9.12
  6. นาง จินดาชญา เด่นไพศาล 56,555,821 3.98
  7. นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 30,800,000 2.17
  8. นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ 24,118,900 1.70
  9. นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต 20,700,000 1.46
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,516,557 1.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. เบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
  4. น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
  5. นาง วีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กรรมการ
  6. น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
  7. นาย ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการอิสระ
  9. นาย กมล ธรรมาณิชานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สัมมา คีตสิน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,420.89  1,214.44  1,142.14 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,143.60  4,809.19  4,385.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.62  3.39  3.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.60  3.53  3.44 
  P/BV (X) 1.01  1.12  1.12 
  P/E (X) 5.28  11.66  5.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.76  56.22  149.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.35  10.60  23.33 
  Beta 0.76  0.58  1.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.66  9.57  68.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.84  4.86  2.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.10  0.57  0.14 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.10976 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 6.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.02334 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.05455 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 16.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.00996 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.19463 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.05028 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 462.73 331.16 847.31 270.55 250.37
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 283.02 274.81 745.98 271.45 143.88
  สินค้าคงเหลือ 6,610.34 5,971.71 6,372.16 3,292.91 3,971.55
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,659.79 7,250.52 7,970.11 3,878.98 4,379.02
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,012.36 888.15 935.80 875.48 850.89
  รวมสินทรัพย์ 11,920.73 9,830.43 10,732.45 7,633.44 8,135.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,492.25 1,891.31 1,230.03 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,164.08 644.29 1,191.19 241.65 236.69
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.00 1,558.50 877.00 2,153.74 1,902.43
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,786.89 4,144.82 3,485.22 2,720.92 2,513.80
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,968.64 1,471.27 2,469.12 864.25 2,080.77
  รวมหนี้สิน 6,755.53 5,616.09 5,954.34 3,585.17 4,594.57
  ทุนจดทะเบียน 1,446.15 1,242.48 1,242.48 1,234.51 1,234.51
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,417.09 1,213.80 1,214.44 1,142.14 1,138.51
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 527.14 523.16 526.08 522.19 508.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 72.01 72.01 72.01 72.01 67.19
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,087.71 2,375.15 2,907.61 2,296.23 1,808.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,103.95 4,188.32 4,724.88 4,032.58 3,523.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 61.25 26.02 53.24 15.70 18.37
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 2,780.59 1,636.71 5,161.05 4,006.01 2,177.29
  รายได้อื่น 41.76 33.75 60.19 52.56 42.12
  รวมรายได้ 2,822.35 1,670.46 5,221.24 4,113.68 2,219.40
  ต้นทุนขาย 1,527.58 1,085.37 3,124.86 2,262.73 1,282.32
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 581.39 304.13 978.71 798.46 559.48
  รวมค่าใช้จ่าย 2,225.86 1,427.58 4,163.40 3,077.11 1,866.44
  EBITDA 657.90 271.89 1,119.08 1,098.82 422.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 61.41 29.01 61.24 62.24 69.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 596.49 242.88 1,057.84 1,036.57 352.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 389.81 158.10 742.49 762.55 253.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.14 0.63 0.67 0.29
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -589.27 -403.72 119.19 1,732.60 -402.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -514.18 -961.14 -509.22 -119.33 -440.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 719.17 1,425.46 966.77 -1,593.09 705.13
  เงินสดสุทธิ -384.58 60.61 576.76 20.18 -137.14
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.11 1.75 2.29 1.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.97 8.88 16.96 20.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.98 6.22 11.52 13.15
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.32 1.34 1.26 0.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.37 0.57 0.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.06 33.69 39.45 43.52
  EBIT Margin (%) 21.13 14.54 20.26 25.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.81 9.46 14.22 18.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ค. 2561 XD 202,439,179 1,417,088,238 1.00
  26 พ.ค. 2560 XD 71,397,777 1,213,801,759 1.00
  09 พ.ย. 2558 XR 262,631,721 1,138,508,512 1.00
  05 มิ.ย. 2558 XD 109,453,423 875,852,291 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 69.89 -35.08 28.83 83.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 40.74 -23.68 38.10 76.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 68.96 -35.14 26.92 85.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 55.92 -22.14 35.30 64.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 146.56 -71.54 -2.63 200.35

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 22.61 14.60 10.15 19.29
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.15 24.99 35.98 18.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.57 0.42 0.65 0.62
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 643.73 877.67 564.47 585.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.95 4.83 4.36 9.46
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 92.52 75.51 83.68 38.58
  วงจรเงินสด (วัน) 567.35 827.15 516.76 566.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น