สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.22 3.22 / 1.40 7.63 1.41 145.00 643.80 1,663.33 49.44 8.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ก.ค. 2563 17:43   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 พ.ค. 2563 17:09   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
15 พ.ค. 2563 06:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 06:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563 20:32   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2807-3347-9
เบอร์โทรสาร 0-2807-9453
URL http://seliccorp.com/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/6/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/10/2559
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  SELIC และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม (Specialty and High Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.06% 1,229 32.03% 1,387
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.20% (ณ วันที่ 03/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.48% (ณ วันที่ 03/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.41 -2.34
  20 วัน -3.48 -5.75 -7.88
  60 วัน 29.07 -1.38 -6.20
  120 วัน -17.16 -22.59 -14.83
  YTD -16.54 -21.25 -14.72
  P/E (X) 7.63 35.56 22.52
  P/BV (X) 1.41 1.13 1.47
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.19 0.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ 85,964,285 29.64
  2. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ 74,241,504 25.60
  3. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 12,274,217 4.23
  4. นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ 10,388,251 3.58
  5. นาย สิทธา สุวัฒนพิมพ์ 8,496,842 2.93
  6. นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์ 7,791,442 2.69
  7. น.ส. ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ 7,767,857 2.68
  8. น.ส. กรรณิกา ว่องกุศลกิจ 6,444,414 2.22
  9. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 6,307,142 2.17
  10. นาย บพิธ ภัทรรังรอง 6,102,000 2.10

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ รองประธานกรรมการบริษัท
  4. นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ กรรมการ
  5. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ
  6. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. ม.ล. ธีรเชษฐ์ โสณกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. ปาลาวี บุนนาค กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 290.00  290.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 643.80  771.40  700.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.22  2.66  2.41 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.57  1.44  1.29 
  P/BV (X) 1.41  1.84  1.93 
  P/E (X) 7.63  13.65  84.59 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 27.74  61.53  122.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.33  2.12  3.30 
  Beta 0.82  0.13  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.54  10.20  5.04 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.35  0.07  1.08 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.01  0.91 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 28.00 : 1.00 หุ้น 26 เม.ย. 2562 หุ้นปันผล
  - 0.00198 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.027 บาท 26 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 146.20 125.78 114.71 210.78 121.53
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 300.44 321.62 273.93 130.38 138.41
  สินค้าคงเหลือ 279.46 291.87 315.92 79.23 103.59
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 726.78 752.44 717.70 434.65 377.77
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 347.23 340.82 324.17 102.06 115.12
  รวมสินทรัพย์ 1,621.80 1,645.22 1,593.50 544.59 502.41
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 25.19 46.00 37.66 67.22 2.18
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 207.16 440.08 171.37 116.10 116.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 123.26 92.10 121.80 0.99 0.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 371.34 596.38 466.74 186.83 125.35
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 794.39 675.71 694.30 8.45 11.72
  รวมหนี้สิน 1,165.73 1,272.09 1,161.04 195.28 137.07
  ทุนจดทะเบียน 159.00 140.00 159.00 140.00 140.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 145.00 140.00 145.00 140.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 177.84 177.84 177.84 177.84 177.84
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 134.19 55.39 111.72 31.47 47.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 456.07 373.12 432.46 349.31 365.35
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 327.68 357.42 1,388.90 595.15 592.03
  รายได้อื่น 1.96 1.92 8.89 4.62 2.96
  รวมรายได้ 329.63 359.33 1,397.79 599.77 595.00
  ต้นทุนขาย 244.33 268.99 1,049.14 457.54 439.03
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47.98 50.24 203.19 153.62 132.20
  รวมค่าใช้จ่าย 293.08 319.90 1,252.33 611.16 571.23
  EBITDA 49.44 51.29 195.16 11.62 47.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.88 11.86 49.70 23.01 23.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 36.56 39.43 145.46 -11.39 23.77
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 22.47 23.92 85.81 -10.93 18.85
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.08 0.30 -0.04 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 84.78 46.24 148.40 41.00 31.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.19 -794.49 -803.26 -8.09 95.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -53.83 663.78 561.16 56.35 -20.35
  เงินสดสุทธิ 29.77 -84.48 -93.69 89.25 106.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.96 1.26 1.54 2.33
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.35 3.40 21.95 -3.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.73 2.56 13.61 -2.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.56 3.41 2.68 0.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 0.76 1.31 1.15
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.43 24.74 24.46 23.12
  EBIT Margin (%) 11.09 10.97 10.41 -1.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.82 6.66 6.14 -1.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 พ.ค. 2562 XD 9,999,455 289,999,455 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.32 151.13 133.37 0.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.17 151.61 129.30 4.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -8.26 151.25 133.05 0.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -8.38 124.71 104.91 6.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -6.09 5,349.20 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.37 3.64 6.87 4.43
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 83.53 100.24 53.13 82.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.59 3.08 5.31 5.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101.78 118.53 68.74 72.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.17 2.25 7.30 3.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 115.30 162.12 50.01 92.98
  วงจรเงินสด (วัน) 70.00 56.65 71.86 62.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น