สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SEG บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
24.00 46.00 / 22.00 N/A 1.32 7,520.98 18,050.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ก.ย. 2563 18:58   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
08 ก.ย. 2563 13:07   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
03 ก.ย. 2563 18:43   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 ส.ค. 2563 08:36   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการกระจายการถือหุ้นรายย่อย และการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ SEG
14 ส.ค. 2563 08:54   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2631-1311
เบอร์โทรสาร -
URL www.segroup.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/06/2018 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2562
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  SEG ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  7.35% 317 3.88% 263
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.26% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.35 1.06 7.44
  20 วัน 3.00 -1.80 8.76
  60 วัน -7.69 -12.29 -1.33
  120 วัน -30.94 -48.47 -42.76
  YTD -35.57 -37.04 -18.40
  P/E (X) N/A 17.11 21.38
  P/BV (X) 1.32 1.23 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.14 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี 281,103,971 37.38
  2. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี 281,103,971 37.38
  3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 122,237,144 16.25
  4. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 23,014,000 3.06
  5. DBS BANK LTD 22,618,800 3.01
  6. บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 12,362,860 1.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
  2. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
  3. นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ
  4. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  5. นาง อาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ
  6. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
  7. นาย สมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ
  8. นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการ
  9. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
  10. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 752.10  752.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 18,050.35  28,015.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.00  37.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 18.22  21.94 
  P/BV (X) 1.32  1.70 
  P/E (X) N/A  16.11 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.69  3.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.40  8.77 
  Beta 0.19  0.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -35.57  N/A 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังกำไรหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 4,774.40 5,087.77 4,901.07 4,910.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16,645.31 15,690.70 16,191.40 15,184.84
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,934.86 2,068.99 1,599.94 2,488.73
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ - - - -
  รวมสินทรัพย์ 90,938.74 91,019.25 90,992.67 87,570.15
  เงินสำรองประกันภัย - - - -
  เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย - - - -
  เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - -
  รวมหนี้สิน 77,069.45 75,309.36 75,761.37 74,377.35
  ทุนจดทะเบียน 7,536.40 7,520.99 7,536.40 7,536.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,520.98 7,520.99 7,520.98 7,536.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18,224.27 20,162.00 18,224.27 15,547.61
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,127.69 4,955.90 6,286.60 5,911.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,703.68 15,592.89 15,134.85 13,120.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 6,882.80 8,337.67 15,561.61 21,818.60
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 960.63 2,152.39 3,085.53 3,022.63
  รวมรายได้ 8,769.61 11,393.65 19,487.50 26,373.67
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันชีวิต 8,510.01 10,706.92 20,129.62 25,663.97
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,112.28 1,180.20 2,362.50 2,832.11
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 638.52 1,151.66 375.52 1,416.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 496.39 927.48 304.92 998.10
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.66 1.23 0.41 1.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 999.65 0.25 3,539.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,407.75 - -3,841.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 326.03 - 296.09
  เงินสดสุทธิ -82.07 0.25 -6.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.86 2.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.15 0.42
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.62 5.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.19 0.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.66 1.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น