สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SECURE บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
27.25 34.25 / 23.50 45.78 - 51.37 2,799.69 - 62.52 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ต.ค. 2564 12:35   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
17 ก.ย. 2564 17:38   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13 ส.ค. 2564 13:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 13:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 13:17   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9/2 โครงการเดอะซินโครไนซ์ ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2274-0984
เบอร์โทรสาร -
URL www.nforcesecure.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/07/2564
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มิ.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.41% 1,232
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.46% (ณ วันที่ 19/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.21% (ณ วันที่ 19/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.81 4.66 4.99
  20 วัน -8.40 -8.96 -8.37
  60 วัน 3.81 -4.46 -4.98
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 45.78 37.62 58.06
  P/BV (X) - 5.36 2.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.90 1.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด 25,023,840 24.36
  2. นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ 16,265,480 15.83
  3. นาย นักรบ เนียมนามธรรม 14,766,920 14.37
  4. Hudson Asia Holdings PTE. LTD. 11,997,140 11.68
  5. บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 5,000,000 4.87
  6. นางสาว พสิกา รัตนพงศ์ 2,323,640 2.26
  7. นาง รุ่งรวี ล้วนจำเริญ 1,858,920 1.81
  8. นางสาว อาภาภรณ์ ล้วนจำเริญ 1,858,920 1.81
  9. นางสาว วีระนา บุริสตระกูล 905,140 0.88
  10. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 300,000 0.29

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย นักรบ เนียมนามธรรม ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. สุกัญญา ล้วนจำเริญ กรรมการ
  4. นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ กรรมการ
  5. น.ส. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย การุณย์ พึ่งสุนทร กรรมการอิสระ
  7. นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ต.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 102.74 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,799.69 
  ราคา (บาท/หุ้น) 27.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 45.78 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 273.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 104.86 
  Beta 1.48 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 70.31 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 513.03 40.50
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 155.01 133.39
  สินค้าคงเหลือ 29.11 59.74
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 707.71 234.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14.59 16.21
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83.08 70.68
  รวมสินทรัพย์ 790.80 304.93
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 61.53 23.67
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 131.57 125.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 207.40 165.35
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.38 25.91
  รวมหนี้สิน 234.77 191.27
  ทุนจดทะเบียน 52.97 52.97
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 51.37 37.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 466.89 48.53
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 24.09 14.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 13.68 13.42
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 556.02 113.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 487.17 633.92
  รายได้อื่น 0.35 5.22
  รวมรายได้ 487.52 639.14
  ต้นทุน 386.70 508.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 42.00 89.74
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 428.70 598.21
  EBITDA 62.52 45.88
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5.77 11.95
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 56.76 33.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 46.30 23.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.33
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 38.76 81.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.06 -20.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 443.82 -63.21
  เงินสดสุทธิ 472.52 -1.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.41 1.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.46 20.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.33 11.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.42 1.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.02 2.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.62 19.79
  EBIT Margin (%) 11.64 5.31
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.50 3.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.20 4.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 70.21 76.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 22.06 8.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.54 42.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.88 4.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 74.77 90.44
  วงจรเงินสด (วัน) 11.99 29.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 20 ก.ย. 2564 - 29 ต.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้