สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.36 4.64 / 1.36 135.34 1.03 608.91 1,437.04 2,434.97 47.57 20.78
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ก.ย. 2563 20:05   สรุปผลและความคืบหน้าการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งสัมปทานบนบกแปลง L53/48 ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES)
19 ส.ค. 2563 21:26   สรุปผลและความคืบหน้าการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งสัมปทานบนบกแปลง L53/48 ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES)
14 ส.ค. 2563 21:59   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 21:59   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 21:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 88 ซอยบางนา - ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2398-9850-1
เบอร์โทรสาร 0-2398-9852
URL www.seaoilthailand.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/5/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/09/2556
ราคา IPO (บาท) 3.45 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น 2. ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.30% 2,694 39.33% 2,799
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.27% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.44% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.67 -5.67 -3.23
  20 วัน -7.81 -4.91 -10.10
  60 วัน -2.48 10.07 -9.43
  120 วัน 38.82 2.32 -6.52
  YTD -36.68 -12.67 -38.48
  P/E (X) 135.34 10.67 34.26
  P/BV (X) 1.03 1.16 1.67
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.40 0.23

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท นทลิน จำกัด 249,332,742 45.04
  2. นาย เชิดชู ปานบุญห้อม 58,666,963 10.60
  3. นาย เศกสรร เศรษฐสกล 23,107,900 4.17
  4. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 17,200,000 3.11
  5. นาย ธาดา โอฬาริก 16,269,832 2.94
  6. นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์ 6,793,283 1.23
  7. น.ส. วิอร ทองแตง 6,196,094 1.12
  8. น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 5,426,900 0.98
  9. น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว 5,367,482 0.97
  10. นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 4,875,200 0.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
  2. น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาย สุรพล มีเสถียร กรรมการ
  5. นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ
  6. นาย โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ
  7. นาย รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 608.91  553.56  553.56 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,437.04  2,269.59  1,904.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.36  3.73  3.13 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.30  2.53  2.41 
  P/BV (X) 1.03  1.62  1.43 
  P/E (X) 135.34  28.82  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.94  39.34  104.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.74  4.25  6.31 
  Beta 1.71  1.29  1.58 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.68  19.19  27.41 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.43  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.58  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 10.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.01111 บาท 19 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 291.11 195.86 198.09 133.87 171.91
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 312.27 669.84 784.19 569.66 457.12
  สินค้าคงเหลือ 22.03 54.26 11.20 25.84 37.60
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,130.13 942.00 1,020.15 747.55 697.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 329.53 671.59 654.71 673.57 600.95
  รวมสินทรัพย์ 2,687.11 2,999.11 2,967.50 2,744.30 2,604.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 154.75 397.14 224.06 408.58 396.30
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 246.90 464.52 501.64 239.06 204.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 134.90 502.80 515.88 123.48 120.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 877.62 1,380.13 1,259.90 780.61 737.64
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 385.63 207.93 295.76 609.30 513.92
  รวมหนี้สิน 1,263.26 1,588.06 1,555.66 1,389.91 1,251.57
  ทุนจดทะเบียน 608.92 691.87 691.87 691.87 691.87
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 608.91 553.56 553.56 553.56 553.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 933.17 933.17 933.17 933.17 933.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -74.05 -74.05 -74.05 -74.05 -74.05
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -54.73 0.33 1.56 -60.11 -59.36
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,398.07 1,398.00 1,395.49 1,346.65 1,350.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 25.78 13.05 16.34 7.74 2.33
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,746.92 2,755.20 6,473.06 4,777.14 3,816.02
  รายได้อื่น 11.28 41.44 46.44 37.37 11.33
  รวมรายได้ 2,767.25 2,850.20 6,631.24 4,817.22 3,827.35
  ต้นทุนขาย 2,634.88 2,639.14 6,256.46 4,539.51 3,597.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 111.75 109.78 228.46 210.92 205.61
  รวมค่าใช้จ่าย 2,746.63 2,749.14 6,484.92 4,750.43 3,869.81
  EBITDA 47.57 118.08 187.69 87.83 -22.35
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26.95 17.01 41.37 21.04 20.11
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 20.62 101.06 146.32 66.79 -42.46
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 9.39 59.62 60.85 -0.75 -104.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.11 0.11 -0.00 -0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 266.74 139.53 101.11 15.34 136.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 78.39 -9.00 133.36 -91.89 -281.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -238.45 -61.95 -161.41 50.08 47.76
  เงินสดสุทธิ 93.53 68.57 73.07 -26.46 -96.79
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.29 0.68 0.81 0.96
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.76 5.10 4.44 -0.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.32 5.02 5.12 2.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90 1.14 1.11 1.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.30 1.98 2.32 1.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.08 4.21 3.35 4.97
  EBIT Margin (%) 0.75 3.55 2.21 1.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.34 2.09 0.92 -0.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  19 พ.ค. 2563 XD 55,355,129 608,914,791 1.00
  20 ก.พ. 2560 XR 138,373,427 553,493,708 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.30 37.40 35.50 25.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.16 39.93 37.82 26.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.91 41.57 37.66 25.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.09 38.26 36.51 22.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -84.25 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.17 9.26 9.56 9.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 27.72 39.41 38.17 39.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 163.92 126.03 337.85 143.12
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2.23 2.90 1.08 2.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 17.58 16.02 16.89 20.47
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 20.77 22.79 21.61 17.83
  วงจรเงินสด (วัน) 9.19 19.52 17.64 23.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น