สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.50 5.35 / 4.32 328.03 2.05 369.85 3,328.69 4,744.27 140.81 20.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ส.ค. 2564 08:50   แจ้งรับโครงการใหม่
16 ส.ค. 2564 09:30   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 09:30   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 09:28   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 08:47   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ 0-2919-3354-6, 0-2919-0090-7
เบอร์โทรสาร 0-2919-0098, 0-2518-3088
URL http://seafco.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/12/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/09/2547
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 27/10/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของบริการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 2) งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 3) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 4) งานบริการทดสอบต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  73.80% 11,465 74.01% 10,349
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.55% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.41% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.17 -1.31 -2.14
  20 วัน -2.60 -4.65 -5.53
  60 วัน -7.02 -2.62 -9.25
  120 วัน -10.00 -15.29 -13.69
  YTD 1.35 -18.27 -9.94
  P/E (X) 328.03 110.08 20.85
  P/BV (X) 2.05 1.22 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 1.21 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 57,107,936 7.72
  2. นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ 53,427,024 7.22
  3. นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์ 23,857,163 3.23
  4. นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์ 23,398,371 3.16
  5. นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ 17,182,896 2.32
  6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,649,415 2.25
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,825,880 2.00
  8. น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ 10,970,677 1.48
  9. นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 9,859,700 1.33
  10. น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ 7,875,538 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย เผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ
  4. นาย กมล สิงห์โตแก้ว กรรมการ
  5. น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
  6. นาย ซอร์ ซอร์ เอ้ กรรมการ
  7. นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
  8. นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
  9. นาย นิรันดร อัคราพิทักษ์ กรรมการ
  10. นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สมควร วัฒกีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ลอยเลื่อน บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย อภัย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ
  15. น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 739.71  739.71  739.71 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,328.69  3,284.30  4,438.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.50  4.44  6.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.20  2.25  2.15 
  P/BV (X) 2.05  1.97  2.79 
  P/E (X) 328.03  11.96  10.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 106.95  168.59  159.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 21.65  28.71  36.25 
  Beta 0.97  1.10  1.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.35  -26.00  -28.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.22  5.86  3.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.19  0.57  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.03 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.04 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.03 บาท 11 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.07 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.03 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.05 บาท 10 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 : 1.00 หุ้น 23 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.05 บาท 12 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ณรงค์ หลักฐาน/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  นาย ชัยกฤต วรกิจภรณ์/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  นางสาว กมลทรรศน์ จิตการค้า/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53.03 124.77 110.50 62.57 218.50
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 692.85 625.14 459.18 440.79 433.88
  สินค้าคงเหลือ 75.08 99.64 81.57 97.78 89.63
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,146.72 1,326.64 974.61 1,133.67 1,183.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,206.38 1,363.97 1,285.87 1,613.02 1,457.46
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,949.39 2,175.98 2,103.08 2,034.15 1,809.98
  รวมสินทรัพย์ 3,096.11 3,502.62 3,077.69 3,167.82 2,993.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 57.77 6.29 - 169.58 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 675.49 812.08 592.95 509.60 733.71
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 154.40 145.57 158.38 119.23 151.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,117.57 1,301.47 1,003.23 1,079.85 1,200.10
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 348.36 516.99 462.37 450.88 385.77
  รวมหนี้สิน 1,465.93 1,818.46 1,465.60 1,530.74 1,585.88
  ทุนจดทะเบียน 369.85 369.85 369.85 369.85 336.23
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 369.85 369.85 369.85 369.85 336.23
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,098.37 1,140.01 1,076.40 1,092.64 904.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -4.73 -4.34 -4.82 -3.48 -5.55
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,627.50 1,669.52 1,605.43 1,623.01 1,398.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.68 14.64 6.66 14.08 8.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 948.84 1,601.46 2,559.91 3,031.74 2,765.21
  รายได้อื่น 17.37 11.63 25.42 30.32 24.52
  รวมรายได้ 966.21 1,613.09 2,585.33 3,062.06 2,789.72
  ต้นทุน 865.35 1,309.06 2,214.45 2,386.92 2,140.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 61.77 69.19 149.68 157.52 192.75
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 930.18 1,378.25 2,364.13 2,544.44 2,333.18
  EBITDA 140.81 337.85 433.75 697.82 609.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 104.78 103.01 212.54 180.20 152.67
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 36.03 234.84 221.20 517.63 456.54
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 21.98 166.25 154.41 409.51 368.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.22 0.21 0.55 0.55
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -27.64 341.08 442.17 91.96 834.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 46.62 29.98 20.57 -138.70 -772.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -76.56 -306.83 -412.22 -108.17 -104.75
  เงินสดสุทธิ -57.59 64.23 50.52 -154.92 -42.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 1.02 0.97 1.05
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.62 22.26 9.57 27.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.68 14.29 7.08 16.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90 1.08 0.91 0.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.92 0.83 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.80 18.26 13.50 21.27
  EBIT Margin (%) 3.73 14.56 8.56 16.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.11 10.46 5.76 13.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 พ.ค. 2562 XD 67,245,480 739,707,908 0.50
  21 พ.ค. 2561 XD 61,132,412 672,462,428 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -40.75 -1.51 -15.56 9.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -33.89 2.62 -7.23 11.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -40.10 -1.18 -15.57 9.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.51 2.00 -7.09 9.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -86.78 -25.06 -62.29 11.22

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.02 5.83 5.69 6.93
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 120.82 62.59 64.16 52.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.27 22.94 24.69 25.47
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 18.01 15.91 14.78 14.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.48 3.07 4.02 3.84
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 147.00 118.79 90.86 95.06
  วงจรเงินสด (วัน) -8.17 -40.30 -11.92 -28.08


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้