สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.45 10.10 / 7.65 17.86 4.31 336.23 5,682.31 7,178.89 433.31 12.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ม.ค. 2562 17:07   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
11 ธ.ค. 2561 08:08   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
15 พ.ย. 2561 17:10   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2562
13 พ.ย. 2561 13:26   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)-แก้ไขวันทืี่งบการเงิน
13 พ.ย. 2561 13:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)-แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ 0-2919-3354-6, 0-2919-0090-7
เบอร์โทรสาร 0-2919-0098, 0-2518-3088
URL http://seafco.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/12/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/09/2547
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 27/10/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของบริการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 2) งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 3) งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 4) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 5) งานบริการทดสอบต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.78% 5,514 69.69% 4,596
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.60% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.44% (ณ วันที่ 15/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.43 -0.86 -2.39
  20 วัน -10.11 -3.28 -8.26
  60 วัน -13.33 6.12 -6.78
  120 วัน 2.42 13.13 6.74
  YTD -8.65 -8.07 -9.41
  P/E (X) 17.86 28.12 14.87
  P/BV (X) 4.31 1.45 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.09 0.65

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 51,589,033 7.67
  2. นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ 47,697,195 7.09
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,201,363 5.98
  4. นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์ 21,688,330 3.23
  5. นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์ 21,271,247 3.16
  6. นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 16,792,300 2.50
  7. นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ 15,620,815 2.32
  8. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 15,525,450 2.31
  9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 13,105,570 1.95
  10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,000,000 1.93

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย เผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ
  4. นาย กมล สิงห์โตแก้ว กรรมการ
  5. น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
  6. นาย ซอร์ ซอร์ เอ้ กรรมการ
  7. นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
  8. นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
  9. นาย นิรันดร อัคราพิทักษ์ กรรมการ
  10. นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สมควร วัฒกีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ลอยเลื่อน บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 672.46  672.46  611.33 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,682.31  6,220.28  5,838.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.45  9.25  8.68 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.96  1.96  1.81 
  P/BV (X) 4.31  4.72  5.27 
  P/E (X) 17.86  19.55  29.48 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.73  114.64  197.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 27.65  28.02  36.14 
  Beta 1.11  1.13  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.65  6.54  67.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.34  1.23  1.36 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.43  0.43  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.05 บาท 12 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.11 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.00 : 1.00 หุ้น 25 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 07 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.15 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.11 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.15 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 211.36 78.74 260.76 39.44 44.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 831.81 569.48 648.39 611.59 576.86
  สินค้าคงเหลือ 102.11 86.93 92.75 77.27 73.33
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,227.58 789.86 1,102.99 737.59 832.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,441.95 801.26 948.21 741.05 594.50
  รวมสินทรัพย์ 3,026.99 2,003.15 2,466.28 1,884.21 1,807.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 18.92 79.16 80.90 16.03 4.98
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 715.10 387.88 551.41 413.44 423.92
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 198.59 202.87 246.63 54.82 29.73
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,283.46 772.41 1,062.93 545.12 582.19
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 397.82 110.90 207.35 270.82 232.07
  รวมหนี้สิน 1,681.28 883.31 1,270.28 815.95 814.26
  ทุนจดทะเบียน 336.23 305.67 305.67 305.67 305.67
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 336.23 305.67 305.67 305.67 305.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 820.70 639.74 708.29 587.49 512.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,319.06 1,107.20 1,171.82 1,055.49 981.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 26.66 12.63 24.18 12.77 12.16
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,915.31 1,274.81 1,818.24 1,863.30 1,856.15
  รายได้อื่น 18.48 55.19 89.01 14.80 25.50
  รวมรายได้ 1,933.80 1,330.12 1,907.25 1,878.10 1,881.65
  ต้นทุนขาย 1,505.06 1,048.67 1,481.12 1,537.98 1,546.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 106.39 96.43 148.50 137.04 126.18
  รวมค่าใช้จ่าย 1,611.45 1,145.10 1,629.62 1,675.20 1,673.50
  EBITDA 433.31 270.84 394.17 309.97 303.28
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 110.96 85.82 116.55 107.08 95.12
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 322.35 185.02 277.62 202.90 208.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 251.20 143.94 210.88 156.07 153.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.47 0.34 0.51 0.50
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 557.17 236.35 442.10 138.49 299.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -588.24 -150.25 -275.41 -115.31 -185.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -19.14 -46.11 55.58 -28.18 -94.01
  เงินสดสุทธิ -50.20 40.00 222.28 -5.00 19.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 1.02 1.04 1.35
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.22 18.78 18.94 15.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.50 12.86 12.76 10.99
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.27 0.80 1.08 0.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.00 0.92 0.88 1.02
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.42 17.74 18.54 17.46
  EBIT Margin (%) 16.67 13.91 14.56 10.80
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.99 10.82 11.06 8.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 พ.ค. 2561 XD 61,132,412 672,462,428 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 50.24 -7.89 -2.42 0.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 43.52 -9.15 -3.70 -0.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 45.39 -4.51 1.55 -0.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 40.73 -9.03 -2.72 0.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 74.51 41.18 35.12 1.85

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.51 3.04 2.89 3.14
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 104.01 120.01 126.47 116.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.50 16.20 17.42 20.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.81 22.53 20.95 17.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.51 3.34 3.07 3.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 103.89 109.20 118.89 99.36
  วงจรเงินสด (วัน) 17.92 33.34 28.53 34.91


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น