สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.42 2.70 / 1.12 N/A 0.49 391.94 556.56 2,166.45 82.48 16.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2563 18:08   แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
28 ส.ค. 2563 18:07   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4
14 ส.ค. 2563 08:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 ส.ค. 2563 19:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 19:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2826-8000
เบอร์โทรสาร 0-2826-8999
URL www.se-ed.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/10/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/08/2534
ราคา IPO (บาท) 36.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/05/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/01/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย, 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ, 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์, 4.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน, 5.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.24% 2,364 36.06% 2,572
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.03% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.59% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.70 -1.84 -1.35
  20 วัน 2.16 -2.65 5.47
  60 วัน -5.33 3.92 0.88
  120 วัน 1.43 -20.14 -17.48
  YTD -27.18 -2.57 -10.71
  P/E (X) N/A N/A 22.11
  P/BV (X) 0.49 2.32 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.23 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 97,950,000 24.99
  2. นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร 51,550,512 13.15
  3. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 44,671,300 11.40
  4. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 21,455,100 5.47
  5. DBS BANK LTD 18,377,800 4.69
  6. นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 13,129,518 3.35
  7. นาย ทนง โชติสรยุทธ์ 9,818,122 2.50
  8. นาย ธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39
  9. น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10
  10. น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณ 7,343,919 1.87

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ
  3. นาย รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ
  4. นาย ไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ
  5. นาย ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการ
  6. นาย ทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการ
  7. นาย วรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมการ
  8. นาย ประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 391.94  391.94  391.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 556.56  764.29  1,199.35 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.42  1.95  3.06 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.91  3.00  2.98 
  P/BV (X) 0.49  0.65  1.03 
  P/E (X) N/A  47.48  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.65  7.61  3.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.09  0.27  0.18 
  Beta 0.41  0.18  0.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -27.18  -36.27  -13.56 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 154.58 132.97 111.49 139.47 145.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 157.78 184.83 57.79 62.95 79.03
  สินค้าคงเหลือ 321.20 318.43 327.59 335.09 324.83
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 693.03 717.19 563.16 591.84 670.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,695.98 1,747.23 1,721.41 1,776.90 1,844.56
  รวมสินทรัพย์ 2,906.13 2,661.79 2,472.78 2,574.15 2,739.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 190.00 30.00 63.03 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 670.66 876.12 682.46 826.28 914.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 202.67 70.86 70.66 60.41 279.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,171.88 1,078.32 917.71 979.36 1,300.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 497.90 321.94 311.11 329.15 195.57
  รวมหนี้สิน 1,669.78 1,400.26 1,228.81 1,308.51 1,495.84
  ทุนจดทะเบียน 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 149.42 149.42 149.42 149.42 149.42
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 380.33 - - 382.03 428.87
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 219.97 258.53 238.97 252.88 185.06
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,141.66 1,181.37 1,161.23 1,176.27 1,155.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 94.69 80.16 82.74 89.37 88.49
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,035.39 1,643.65 2,946.54 3,304.68 3,697.17
  รายได้อื่น 22.05 33.94 81.27 77.37 71.59
  รวมรายได้ 1,057.67 1,677.61 3,027.83 3,383.06 3,769.72
  ต้นทุนขาย 654.06 1,064.49 1,911.01 2,172.51 2,430.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 352.52 574.01 1,081.02 1,053.36 1,161.00
  รวมค่าใช้จ่าย 1,062.63 1,638.50 2,992.03 3,346.65 3,772.75
  EBITDA 82.48 89.33 134.65 147.71 120.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 87.45 50.21 98.85 111.30 123.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -4.96 39.12 35.80 36.41 -3.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -17.30 21.31 11.99 14.61 -25.70
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 0.05 0.03 0.04 -0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -50.29 30.54 12.62 45.07 106.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -52.14 -36.84 -43.02 26.82 -36.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 145.52 -0.20 2.42 -78.29 -83.22
  เงินสดสุทธิ 43.08 -6.50 -27.97 -6.40 -13.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.59 0.67 0.61 0.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.29 -0.86 1.03 1.25
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.30 0.45 1.42 1.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 1.19 1.06 1.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.86 1.19 1.20 1.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 36.83 35.24 35.14 34.26
  EBIT Margin (%) -0.47 2.33 1.18 1.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.64 1.27 0.40 0.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -37.01 -7.03 -10.84 -10.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -38.56 -5.90 -12.04 -10.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -36.95 -6.90 -10.50 -10.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -35.15 -5.77 -10.60 -11.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -53.88 -17.94 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.65 16.33 48.81 46.55
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.74 22.35 7.48 7.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.69 6.48 5.77 6.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 77.79 56.36 63.29 55.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.94 2.30 2.53 2.50
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 188.12 158.56 144.08 146.24
  วงจรเงินสด (วัน) -83.59 -79.85 -73.32 -82.96


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น