สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCI บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.57 1.82 / 0.86 N/A 0.72 750.00 1,177.50 2,551.67 87.53 34.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ม.ค. 2564 08:19   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
13 พ.ย. 2563 08:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 08:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 08:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
01 ต.ค. 2563 13:22   การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 0-2338-1414-9
เบอร์โทรสาร 0-2708-0326-7
URL http://www.sci-mfgr.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1966 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/10/2558
ราคา IPO (บาท) 5.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ1.ผลิตและจำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ 2.ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์และบริการชุบสังกะสี 3.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก)4.ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจำหน่าย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ก.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.64% 3,340 39.37% 3,568
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.52% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.59% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.29 5.99 3.87
  20 วัน 18.05 13.85 16.84
  60 วัน 27.64 -0.53 3.16
  120 วัน 3.29 -3.74 -7.76
  YTD 18.94 15.83 14.80
  P/E (X) N/A 39.09 29.96
  P/BV (X) 0.72 1.60 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.36 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศิริชัย พฤฒินารากร 115,356,300 15.38
  2. นาง วนิดา พฤฒินารากร 88,715,400 11.83
  3. น.ส. รัศมี พฤฒินารากร 86,686,800 11.56
  4. น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร 62,810,586 8.37
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,209,368 7.63
  6. นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร 27,872,786 3.72
  7. AG AJIKAWA CORPORATION 26,404,400 3.52
  8. นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล 17,643,300 2.35
  9. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล 13,400,000 1.79
  10. น.ส. อรจิต เพียรวิทยาสกุล 12,174,124 1.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ
  4. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการ
  5. นาย ศิริชัย พฤฒินารากร กรรมการ
  6. นาย วิชัย ญาณิสรางค์กูล กรรมการ
  7. นาง ปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. ชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 750.00  750.00  750.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,177.50  990.00  1,177.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.57  1.32  1.57 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.18  2.18  2.21 
  P/BV (X) 0.72  0.60  0.71 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.45  103.75  43.71 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.69  4.90  2.61 
  Beta 0.81  0.81  1.01 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 18.94  -15.92  -36.69 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.27  1.52  3.18 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.02 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.05 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 226.84 170.03 206.47 322.30 243.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 621.31 386.49 461.79 317.18 537.42
  สินค้าคงเหลือ 430.47 325.77 338.66 232.61 347.16
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,118.45 1,904.36 1,851.88 2,049.99 2,423.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 602.01 628.68 612.91 675.25 440.60
  รวมสินทรัพย์ 3,237.81 3,042.97 2,968.37 3,213.88 3,312.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 10.00 - - 6.98 30.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,159.70 971.84 942.11 959.13 1,148.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 353.85 24.29 339.95 37.84 4.97
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,535.69 997.98 1,285.82 1,007.16 1,195.97
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 61.52 383.66 54.95 388.25 208.52
  รวมหนี้สิน 1,597.21 1,381.64 1,340.77 1,395.41 1,404.49
  ทุนจดทะเบียน 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 879.04 879.04 879.04 879.04 879.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 26.56 52.83 23.07 191.82 274.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,636.80 1,655.28 1,622.22 1,809.94 1,898.46
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.80 6.05 5.39 8.53 9.80
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 993.49 777.27 1,102.66 1,285.00 1,659.73
  รายได้อื่น 28.26 24.60 29.59 21.95 18.56
  รวมรายได้ 1,021.76 801.87 1,132.26 1,306.96 1,678.29
  ต้นทุนขาย 843.91 736.14 1,013.47 1,152.36 1,443.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 130.23 150.59 225.53 183.99 182.12
  รวมค่าใช้จ่าย 976.67 888.79 1,245.29 1,346.33 1,634.14
  EBITDA 87.53 -36.38 -49.21 -9.94 82.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 42.44 50.54 63.82 29.43 38.75
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 45.08 -86.92 -113.03 -39.37 44.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 18.48 -101.49 -134.83 -45.47 20.50
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.14 -0.18 -0.06 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 17.30 -124.13 -119.06 162.43 -44.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 24.09 45.28 85.82 -200.02 -50.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -15.32 -73.33 -82.51 122.41 33.93
  เงินสดสุทธิ 26.06 -152.18 -115.75 84.82 -60.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.38 1.91 1.44 2.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.90 -7.86 -7.86 -2.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.60 -3.77 -3.66 -1.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 0.83 0.83 0.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.43 0.33 0.37 0.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.06 5.29 8.09 10.32
  EBIT Margin (%) 4.41 -10.84 -9.98 -3.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.81 -12.66 -11.91 -3.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 27.82 -24.15 -14.19 -22.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 14.64 -18.50 -12.05 -20.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 27.42 -23.09 -13.37 -22.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.89 -15.19 -7.51 -17.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.62 2.75 2.83 3.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 139.45 132.75 128.93 121.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.97 3.08 3.55 3.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 123.09 118.51 102.87 91.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.05 0.96 1.07 1.09
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 346.94 382.04 342.36 333.80
  วงจรเงินสด (วัน) -84.40 -130.78 -110.57 -120.60


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น