สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET50 / SETCLMV
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
63.25 71.50 / 32.75 37.61 2.91 4,292.92 271,527.20 351,032.11 10,861.33 18.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ก.ย. 2564 12:34   การลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
20 ก.ย. 2564 12:31   การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
13 ก.ย. 2564 08:14   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
31 ส.ค. 2564 17:09   การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
25 ส.ค. 2564 12:31   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-2894
เบอร์โทรสาร 0-2586-3007
URL www.scgpackaging.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/10/2563
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) และ (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) โดยมีบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 ก.พ. 2564 19 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.21% 48,801 29.51% 44,901
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.36% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.36% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.55 1.44 4.39
  20 วัน - 1.19 -1.74
  60 วัน -0.78 -0.24 -6.97
  120 วัน 27.14 4.95 22.23
  YTD 52.41 8.12 34.41
  P/E (X) 37.61 26.27 20.99
  P/BV (X) 2.91 2.35 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.40 0.12 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3,095,882,660 72.12
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 134,853,289 3.14
  3. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 71,498,900 1.67
  4. สำนักงานประกันสังคม 44,872,386 1.05
  5. นาย ณรัฐ จิวาลัย 39,188,000 0.91
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,680,276 0.78
  7. นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 32,800,000 0.76
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,775,249 0.67
  9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 22,483,219 0.52
  10. นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 17,100,000 0.40

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชลณัฐ ญาณารณพ รองประธานกรรมการ
  3. นาย วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
  5. นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
  9. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการอิสระ
  10. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการอิสระ
  12. นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,292.92  4,292.92 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 271,527.20  178,156.19 
  ราคา (บาท/หุ้น) 63.25  41.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 21.70  N/A 
  P/BV (X) 2.91 
  P/E (X) 37.61  28.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 102.49  68.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,222.58  2,442.22 
  Beta 0.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 52.41  18.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.71  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.25 บาท 25 ส.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.45 บาท 22 เม.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,407.92 6,531.77 31,255.70 4,393.85
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 21,273.85 16,014.01 16,334.04 16,913.80
  สินค้าคงเหลือ 18,068.70 13,716.31 12,760.10 13,276.14
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69,828.65 37,182.50 62,918.92 35,383.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 89,184.59 86,194.11 87,271.29 82,863.57
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,232.73 107,177.84 109,509.96 104,129.72
  รวมสินทรัพย์ 187,061.38 144,360.35 172,428.88 139,513.05
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 24,497.37 28,506.92 15,080.05 7,131.51
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 13,190.40 12,706.09 10,365.12 10,058.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,502.55 12,667.35 16,302.16 2,183.64
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,318.75 62,095.72 43,236.68 54,014.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 26,349.91 16,850.83 19,351.41 22,683.01
  รวมหนี้สิน 71,668.65 78,946.54 62,588.10 76,697.05
  ทุนจดทะเบียน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,292.92 3,126.00 4,292.92 3,126.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 40,860.25 1,935.00 40,860.25 1,935.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 49,642.08 44,434.81 47,177.02 42,151.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1,646.68 -3,932.20 -3,592.37 -4,260.33
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -448.44 - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 93,148.56 45,563.61 88,737.82 42,952.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22,244.17 19,850.19 21,102.97 19,863.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 57,148.15 45,902.81 92,785.97 89,069.87
  รายได้อื่น 632.28 282.37 602.37 713.74
  รวมรายได้ 57,780.43 46,185.18 93,388.33 89,783.61
  ต้นทุน 44,952.54 35,553.58 73,332.59 71,651.35
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,891.45 5,102.82 10,140.51 9,753.34
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 50,843.99 40,656.40 83,473.10 81,404.68
  EBITDA 10,861.33 9,027.28 16,942.58 14,549.90
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3,831.50 3,552.81 7,183.18 5,990.77
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 7,029.83 5,474.47 9,759.40 8,559.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,397.99 3,636.34 6,457.48 5,268.51
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.02 1.16 1.95 1.69
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,351.71 8,558.65 15,728.67 16,014.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -19,130.19 -3,870.05 -10,672.43 -31,890.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,466.47 -2,599.81 21,789.76 18,256.90
  เงินสดสุทธิ -17,244.95 2,088.78 26,846.01 2,380.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 0.60 1.46 0.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.41 13.81 9.81 12.27
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.83 6.78 6.26 6.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.62 1.21 0.57 1.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.63 0.60 0.64
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.34 22.55 20.97 19.56
  EBIT Margin (%) 12.17 11.85 10.45 9.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.14 9.09 7.82 6.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ย. 2563 PP 39,370,200 4,292,920,200 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 24.50 N/A 4.17 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 26.44 N/A 2.35 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.11 N/A 4.01 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 25.06 N/A 2.54 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.95 N/A 22.57 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.58 5.67 5.58 5.27
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.41 64.37 65.39 69.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.21 5.23 5.63 5.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.12 69.85 64.80 67.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.39 5.64 7.18 7.12
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 57.13 64.71 50.83 51.24
  วงจรเงินสด (วัน) 78.40 69.52 79.36 85.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้