สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET50
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
46.50 46.75 / 32.75 32.37 - 4,292.92 199,620.79 - 13,165.26 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ม.ค. 2564 07:34   การควบรวมกิจการ Go-Pak UK Limited
18 ธ.ค. 2563 08:56   การควบรวมกิจการ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ("SOVI") ในประเทศเวียดนาม
15 ธ.ค. 2563 08:32   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 ธ.ค. 2563 13:04   วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
03 ธ.ค. 2563 13:00   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-2894
เบอร์โทรสาร 0-2586-3007
URL www.scgpackaging.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/10/2563
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) และ (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) โดยมีบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.51% 44,901
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.57% (ณ วันที่ 18/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.23% (ณ วันที่ 18/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.29 1.39 8.14
  20 วัน 9.41 1.28 7.40
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD 12.05 1.62 7.54
  P/E (X) 32.37 24.42 30.15
  P/BV (X) - 5.31 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.45 0.18 1.18

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2,926,752,660 68.81
  2. UBS SECURITIES PTE LTD 83,594,388 1.97
  3. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 71,498,900 1.68
  4. สำนักงานประกันสังคม 59,850,475 1.41
  5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 53,750,000 1.26
  6. บัวหลวงหุ้นระยะยาว 43,595,718 1.02
  7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 19,399,268 0.46
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,886,818 0.37
  9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,430,045 0.34
  10. นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์ 14,291,000 0.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชลณัฐ ญาณารณพ รองประธานกรรมการ
  3. นาย วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการ
  5. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
  6. นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กรรมการ
  7. นาย ชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ
  8. นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
  12. นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,292.92  4,292.92 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 199,620.79  178,156.19 
  ราคา (บาท/หุ้น) 46.50  41.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 32.37  28.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.00  68.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2,063.63  2,442.22 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.05  18.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 7,019.87 4,393.84
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 16,587.04 16,913.80
  สินค้าคงเหลือ 11,981.78 13,276.14
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,356.32 35,383.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 86,311.15 82,863.57
  รวมสินทรัพย์ 144,494.24 139,513.04
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 28,199.77 7,131.51
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 13,202.90 10,058.56
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 16,378.16 2,271.44
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 58,567.45 54,014.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19,646.38 22,683.01
  รวมหนี้สิน 78,213.83 76,697.05
  ทุนจดทะเบียน 4,500.00 4,500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,126.00 3,126.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,935.00 1,935.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 45,758.72 42,151.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 46,836.42 42,952.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19,443.99 19,863.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 69,190.25 89,069.87
  รายได้อื่น 459.72 841.21
  รวมรายได้ 69,704.90 89,963.81
  ต้นทุนขาย 54,254.69 71,651.34
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,521.65 9,753.34
  รวมค่าใช้จ่าย 61,904.30 81,404.68
  EBITDA 13,165.26 14,549.90
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,364.65 5,990.77
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 7,800.60 8,559.12
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,971.48 5,268.51
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.59 1.69
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 13,007.04 16,014.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6,304.86 -31,890.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4,200.98 18,256.90
  เงินสดสุทธิ 2,501.20 2,380.81
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ย. 2563 PP 39,370,200 4,292,920,200 1.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น