สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
144.00 191.00 / 97.50 13.30 1.26 2,980.00 42,912.00 82,043.62 7,534.40 8.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 17:07   แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (AGM 2564)
01 ธ.ค. 2563 18:57   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
18 พ.ย. 2563 18:03   แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
10 พ.ย. 2563 17:25   การเผยแพร่เอกสารนำเสนอ (Presentation) บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 พ.ย. 2563 18:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 3, 10, 12 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2797-7000
เบอร์โทรสาร 0-2797-7001-2
URL http://www.siamcitycement.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/5/1969 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/04/2520
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 10.00 @ 19/11/2536

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า อินทรี ทั้งในลักษณะผงและเม็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
27.92% 8,071 27.91% 8,262
การถือครองหุ้นต่างด้าว 30.05% (ณ วันที่ 22/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.75% (ณ วันที่ 22/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.01 1.42
20 วัน 6.67 0.77 1.43
60 วัน 23.08 4.64 -0.28
120 วัน 1.77 0.27 -7.80
YTD 6.27 2.05 2.83
P/E (X) 13.30 15.54 29.89
P/BV (X) 1.26 1.59 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.32 1.46

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 106,612,288 35.78
2. JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 76,107,368 25.54
3. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 28,091,034 9.43
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,293,363 1.44
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2,920,399 0.98
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2,920,399 0.98
7. นาง ศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 2,714,824 0.91
9. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 2,567,445 0.86
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 2,542,945 0.85

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ
2. นาย ศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย เอเดน จอห์น ไลนัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / กรรมการ
4. นาย วันชัย โตสมบุญ กรรมการ
5. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
6. นาย เบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส กรรมการ
7. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ กรรมการ
8. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 298.00  298.00  298.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 42,912.00  40,379.00  56,620.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 144.00  135.50  190.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 113.86  113.86  106.71 
P/BV (X) 1.26  1.19  1.78 
P/E (X) 13.30  12.51  19.14 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.36  14.84  8.69 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 38.42  24.41  23.83 
Beta 0.82  0.81  0.50 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.27  -28.68  -7.32 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.56  5.90  4.21 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37  0.37  0.81 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 4.00 บาท 03 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 4.00 บาท 28 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 4.00 บาท 25 เม.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 4.00 บาท 23 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4.00 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 7,765.63 3,220.66 4,821.00 2,647.09 1,706.85
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,968.26 6,016.13 5,455.71 5,433.08 5,920.86
สินค้าคงเหลือ 3,560.90 4,756.08 4,608.21 4,873.10 3,901.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,009.63 14,635.05 15,424.38 13,621.86 12,008.00
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31,127.16 33,309.81 32,522.67 35,458.97 37,463.08
รวมสินทรัพย์ 80,828.78 77,606.92 78,206.11 79,562.68 81,466.05
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,793.84 3,440.76 2,687.52 4,128.23 4,880.45
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,860.52 5,339.80 5,683.98 5,625.90 4,510.23
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 991.10 3,507.54 3,578.37 442.28 525.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,290.30 15,846.63 15,413.65 13,580.13 13,627.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34,216.81 28,739.51 30,121.47 31,441.52 31,899.80
รวมหนี้สิน 45,507.11 44,586.14 45,535.12 45,021.65 45,526.90
ทุนจดทะเบียน 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 26,412.55 26,412.55 26,412.55 26,412.55 26,412.55
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -146.51 - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,826.02 9,020.41 9,273.49 8,725.61 8,068.23
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33,931.54 31,799.15 31,393.91 33,030.47 34,463.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,390.14 1,221.62 1,277.09 1,510.56 1,475.57
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 31,561.00 35,732.85 47,592.90 44,763.91 43,633.58
รายได้อื่น 231.38 324.57 398.07 275.76 251.28
รวมรายได้ 32,268.41 36,493.71 48,527.02 45,369.92 44,011.11
ต้นทุนขาย 21,265.92 24,348.17 32,462.50 29,299.85 29,186.86
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,394.67 7,724.61 10,190.98 10,398.58 9,930.82
รวมค่าใช้จ่าย 27,738.59 32,087.90 43,042.89 40,029.89 39,631.53
EBITDA 7,534.40 6,812.28 8,813.78 8,608.22 7,343.96
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3,004.57 2,406.47 3,329.66 3,268.19 2,964.39
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4,529.82 4,405.81 5,484.13 5,340.03 4,379.58
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,748.31 2,677.73 3,156.99 3,021.83 1,818.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 9.22 8.99 10.59 10.14 6.59
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,421.66 4,896.67 7,585.82 6,988.87 3,941.41
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -48.87 -1,113.89 -1,434.89 -2,219.93 -21,023.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,529.61 -3,129.68 -3,854.95 -3,847.38 15,340.82
เงินสดสุทธิ 2,843.17 653.10 2,295.98 921.55 -1,740.87
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.51 0.92 1.00 1.00
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.82 9.08 9.80 8.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.08 6.56 6.95 6.63
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.34 1.40 1.45 1.36
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 0.60 0.62 0.56
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.62 31.86 31.79 34.55
EBIT Margin (%) 14.04 12.07 11.30 11.77
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.52 7.34 6.51 6.66

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.68 5.89 6.32 2.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.66 11.57 10.79 0.39
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.58 6.49 6.96 3.09
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.55 7.92 7.53 1.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2.64 -2.33 4.47 66.21

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.91 7.47 8.74 7.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.17 48.88 41.75 46.29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.07 6.80 6.85 6.68
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.66 53.72 53.30 54.65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.39 6.41 5.74 5.78
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 57.15 56.95 63.58 63.13
วงจรเงินสด (วัน) 40.68 45.65 31.47 37.81


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น