สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
388.00 402.00 / 244.00 14.02 1.54 1,200.00 465,600.00 841,067.58 57,761.64 11.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 08:02   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 ม.ค. 2564 07:42   บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC214A
14 ม.ค. 2564 08:09   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 ม.ค. 2564 12:57   การควบรวมกิจการ Go-Pak UK Limited ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
08 ม.ค. 2564 08:00   การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
เบอร์โทรสาร 0-2587-2199, 0-2587-2201
URL www.scg.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/12/1913 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/04/2546

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 พ.ค. 2563 27 ก.พ. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
66.11% 46,820 66.50% 39,516
การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.17% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  11.27% (ณ วันที่ 19/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.57 -0.56 2.72
20 วัน 1.04 -1.38 -1.63
60 วัน 16.17 -2.07 -7.78
120 วัน 0.78 -0.74 -10.01
YTD 2.65 -1.50 -2.29
P/E (X) 14.02 15.55 30.41
P/BV (X) 1.54 1.59 1.72
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.27 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 403,647,840 33.64
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 115,932,282 9.66
3. สำนักงานประกันสังคม 52,932,150 4.41
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,649,404 2.89
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,557,692 2.46
6. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,205,600 1.27
7. มูลนิธิเอสซีจี 13,347,300 1.11
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,984,132 0.92
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 7,796,642 0.65
10. นาย ศักดิ์ นานา 7,652,400 0.64

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ
2. นาย ชุมพล ณ ลำเลียง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย เกษม วัฒนชัย กรรมการ
5. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
6. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ
7. นาย ชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการ
8. นาง ธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ
10. นาย พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. น.ส. พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,200.00  1,200.00  1,200.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 465,600.00  453,600.00  470,400.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 388.00  378.00  392.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 252.29  252.29  229.31 
P/BV (X) 1.54  1.50  1.71 
P/E (X) 14.02  13.66  13.30 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.24  61.35  65.28 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,245.34  1,052.64  1,388.84 
Beta 0.91  0.93  0.91 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.65  -3.57  -10.09 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.61  3.70  4.59 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45  0.45  0.56 
นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 5.50 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 7.00 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 7.00 บาท 23 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 9.50 บาท 19 เม.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 8.50 บาท 22 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.50 บาท 20 เม.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 44,930.80 20,721.92 27,626.96 28,788.51 43,936.64
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 61,243.34 62,444.19 62,165.76 63,915.00 55,407.32
สินค้าคงเหลือ 52,277.79 58,370.24 56,411.27 60,817.21 57,649.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 198,883.48 152,575.98 164,385.92 177,270.54 171,619.28
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 354,104.03 284,561.28 305,985.80 247,466.38 248,847.06
รวมสินทรัพย์ 723,147.37 611,502.54 634,733.23 589,787.38 573,412.03
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 36,674.54 19,265.88 18,796.80 21,751.82 19,586.06
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 69,128.91 52,230.35 55,886.93 48,991.89 46,056.05
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 68,491.03 43,191.00 52,784.66 32,108.56 44,705.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน 178,927.96 118,512.57 131,505.23 107,799.90 116,007.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 193,089.18 171,262.58 175,484.87 164,118.39 155,579.77
รวมหนี้สิน 372,017.14 289,775.15 306,990.10 271,918.29 271,587.12
ทุนจดทะเบียน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 5,203.71 -1,430.19 - -122.97 -407.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม 323,811.84 306,741.98 312,671.41 301,614.90 280,807.72
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 302,749.00 275,175.16 280,215.41 277,096.53 261,097.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 48,381.23 46,552.24 47,527.72 40,772.57 40,727.34
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 302,688.99 331,803.10 437,979.88 478,437.64 450,921.00
รายได้อื่น 5,694.99 6,216.61 8,846.89 11,823.28 13,316.17
รวมรายได้ 314,374.92 346,815.93 458,458.82 505,307.44 482,449.47
ต้นทุนขาย 236,055.64 268,557.57 355,752.30 383,463.21 349,306.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39,066.73 42,309.37 54,363.79 55,093.03 52,576.25
รวมค่าใช้จ่าย 277,101.55 310,866.94 412,653.87 438,556.25 401,883.20
EBITDA 57,761.64 53,690.54 69,736.46 90,498.53 103,848.29
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 20,488.26 17,741.56 23,931.50 23,747.34 23,282.02
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 37,273.37 35,948.98 45,804.95 66,751.19 80,566.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 26,096.41 24,909.94 32,014.28 44,748.34 55,041.25
กำไรต่อหุ้น (บาท) 21.75 20.76 26.68 37.29 45.87
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 52,593.34 47,137.76 59,816.65 61,686.74 60,692.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -51,370.20 -29,549.19 -45,054.31 -31,576.12 -5,122.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 15,522.20 -25,089.52 -15,282.43 -44,985.44 -38,700.33
เงินสดสุทธิ 16,745.33 -7,500.96 -520.10 -14,874.82 16,869.44
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.11 1.29 1.25 1.64
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.49 13.04 11.49 16.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.06 8.18 7.48 11.48
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.05 1.10 0.98
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.64 0.78 0.75 0.87
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.01 19.06 18.77 19.85
EBIT Margin (%) 11.86 10.37 9.99 13.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.30 7.18 6.98 8.86

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.77 -8.14 -8.46 6.10
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.10 -5.99 -7.23 9.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.35 -8.95 -9.27 4.74
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.86 -5.08 -5.91 9.13
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 4.76 -27.34 -28.46 -18.70

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.61 6.84 6.95 8.02
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.21 53.33 52.54 45.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.84 5.87 6.07 6.47
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 62.47 62.19 60.14 56.38
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.33 6.26 6.78 8.07
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 68.52 58.26 53.80 45.24
วงจรเงินสด (วัน) 49.16 57.26 58.87 56.66


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น