สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET50 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
474.00 552.00 / 470.00 10.33 2.18 1,200.00 568,800.00 837,177.82 103,848.29 8.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 เม.ย. 2561 12:42   การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2018 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เม.ย. 2561 12:42   การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งและมอบหมายกรรมการในหน้าที่ต่างๆ
25 เม.ย. 2561 12:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน)
25 เม.ย. 2561 12:40   งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน)
25 เม.ย. 2561 12:39   งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
เบอร์โทรสาร 0-2587-2199, 0-2587-2201
URL www.scg.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/12/1913 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/04/2546

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 ก.พ. 2560 12 ก.พ. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
67.36% 24,291 66.88% 29,772
การถือครองหุ้นต่างด้าว 22.44% (ณ วันที่ 25/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  7.43% (ณ วันที่ 25/04/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.47 -0.75 -2.91
20 วัน -5.20 -1.57 -4.42
60 วัน -4.05 1.91 -1.90
120 วัน -2.87 4.78 -6.73
YTD -2.07 2.47 -3.49
P/E (X) 10.33 13.54 18.29
P/BV (X) 2.18 2.12 2.07
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.63 0.10 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 เม.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 360,000,000 30.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,857,048 7.32
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 56,073,882 4.67
4. สำนักงานประกันสังคม 39,709,950 3.31
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,201,821 2.02
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,634,224 1.55
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 18,493,076 1.54
8. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 17,585,100 1.47
9. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,105,600 1.26
10. มูลนิธิซิเมนต์ไทย 13,294,300 1.11

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ
2. นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. นาย เกษม วัฒนชัย กรรมการ
4. พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
5. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ
6. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
7. นาย สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ
8. นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ
10. นาย ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาง ธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 เม.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,200.00  1,200.00  1,200.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 568,800.00  580,800.00  595,200.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 474.00  484.00  496.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 217.58  210.22  189.04 
P/BV (X) 2.18  2.30  2.62 
P/E (X) 10.33  10.57  10.81 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.87  48.90  55.70 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,678.77  1,213.01  1,321.80 
Beta 0.77  0.77  0.91 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.07  -2.42  7.83 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.01  3.93  3.23 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.41  0.41  0.35 
นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.50 บาท 20 เม.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 8.50 บาท 24 ส.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 10.50 บาท 27 เม.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 8.50 บาท 25 ส.ค. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 8.50 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 7.50 บาท 27 ส.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย วินิจ ศิลามงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 43,936.64 27,709.35 16,077.80 19,030.72
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 55,407.32 48,328.87 54,293.88 51,842.11
สินค้าคงเหลือ 57,649.89 53,334.69 52,897.61 52,747.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 171,619.28 155,990.72 148,396.10 137,997.73
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 248,847.05 245,183.48 230,932.12 205,085.28
รวมสินทรัพย์ 573,412.03 539,687.99 509,980.64 465,822.63
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 19,586.06 15,601.26 16,191.86 12,509.44
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 46,056.05 45,956.80 48,833.49 45,080.30
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 44,705.65 49,530.51 56,838.49 33,023.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน 116,007.35 118,068.01 127,317.18 95,517.55
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 155,579.77 140,001.86 139,657.75 160,988.05
รวมหนี้สิน 271,587.12 258,069.87 266,974.93 256,505.59
ทุนจดทะเบียน 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -407.03 1,734.48 - 445.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม 280,807.72 248,669.46 213,116.24 185,249.40
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 261,097.57 240,023.01 206,161.03 177,283.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 40,727.34 41,595.11 36,844.69 32,033.98
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 450,921.00 423,442.37 439,613.70 487,545.10
รายได้อื่น 13,316.17 9,198.20 10,134.41 9,923.70
รวมรายได้ 482,449.47 450,573.26 460,041.16 503,577.25
ต้นทุนขาย 349,306.96 319,021.05 341,511.03 409,431.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52,576.25 50,231.50 49,660.88 44,952.05
รวมค่าใช้จ่าย 401,883.21 369,252.56 391,171.91 454,383.24
EBITDA 103,848.29 104,030.52 89,639.22 67,256.14
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 23,282.02 22,709.82 20,769.97 18,062.14
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 80,566.27 81,320.70 68,869.25 49,194.01
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 55,041.25 56,084.19 45,399.71 33,615.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) 45.87 46.74 37.83 28.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 60,692.21 76,052.41 67,747.03 47,170.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,122.44 -15,245.02 -47,800.40 -34,095.65
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -38,700.33 -49,175.83 -22,899.55 -11,477.74
เงินสดสุทธิ 16,869.44 11,631.56 -2,952.92 1,596.80
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.48 1.32 1.17
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.97 25.14 23.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.48 15.49 14.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 1.08 1.29
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.87 0.86 0.94
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.53 24.66 22.32
EBIT Margin (%) 16.70 18.05 14.97
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.41 12.45 9.87

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.49 -3.68 -9.83
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.49 -6.59 -16.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.07 -2.06 -8.65
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.84 -5.60 -13.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -1.86 23.53 35.06

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.69 8.25 8.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 41.98 44.23 44.06
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.29 6.01 6.47
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.99 60.77 56.46
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.59 6.73 7.27
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 48.07 54.23 50.19
วงจรเงินสด (วัน) 51.90 50.78 50.33


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น