สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCBSET กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.80 - - 0.30 20,000.00 2,900.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ม.ค. 2564 18:54   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/01/2564
21 ม.ค. 2564 19:16   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 21/01/2564
20 ม.ค. 2564 19:12   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 20/01/2564
19 ม.ค. 2564 19:25   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/01/2564
18 ม.ค. 2564 19:18   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 18/01/2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-1500
เบอร์โทรสาร 0-2949-1501
URL www.scbam.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/7/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2544
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
-

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 22/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,900.00  2,900.00  2,900.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.80  5.80  5.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 19.55  19.55  20.85 
P/BV (X) 0.30  0.30  0.28 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  0.00  0.00 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.00 
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/01
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 19,024.43 16,896.86 8,901.19 6,267.10
เงินสด 70.91 358.71 730.80 151.71
ลูกหนี้ 884.48 53.53 12.79 11.92
รวมสินทรัพย์ 20,060.70 17,309.20 9,644.83 6,430.77
เจ้าหนี้ 862.81 81.46 111.24 34.64
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 956.85 92.98 117.62 40.71
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9,767.57 8,253.51 4,214.21 3,372.85
กำไร (ขาดทุน) สะสม 2,699.44 3,810.85 4,680.53 3,229.06
สินทรัพย์สุทธิ 19,103.86 17,216.22 9,527.21 6,390.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 19.56 - 22.61 18.95
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 488.23 326.02 210.90 197.34
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 488.23 326.02 210.90 197.34
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 114.08 92.15 72.11 63.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.50 4.20 2.47 2.04
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.59 0.07 0.06 0.16
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 134.44 98.87 75.07 65.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 353.79 227.15 135.82 131.70
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
2560 
(01/02/59 
-31/01/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -3,286.86 -8,933.43 -1,106.61 1,071.04
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,999.06 8,561.34 1,685.70 -1,161.48
เงินสดสุทธิ -287.80 -372.09 579.09 -90.44
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น