สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCBSET กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.80 - - 0.31 20,000.00 2,900.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ก.ย. 2564 19:36   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/09/2564
23 ก.ย. 2564 19:04   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/09/2564
22 ก.ย. 2564 20:08   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2564
22 ก.ย. 2564 18:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2564
22 ก.ย. 2564 18:49   งบการเงินครึ่งปี 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-1500
เบอร์โทรสาร 0-2949-1501
URL www.scbam.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/7/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2544
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
-

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 27/09/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ก.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,900.00  2,900.00  2,900.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.80  5.80  5.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 18.82  19.55  20.85 
P/BV (X) 0.31  0.30  0.28 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  0.00  0.00 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.00 
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/01
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2564 
(01/02/63 
-31/01/64) 
2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 392.93 70.91 358.71 730.80
เงินลงทุน 12,318.58 19,024.43 16,896.86 8,901.19
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 5.28 884.48 53.53 12.79
รวมสินทรัพย์ 12,990.10 20,060.70 17,309.20 9,644.83
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9.65 862.81 81.46 111.24
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 291.89 956.85 92.98 117.62
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6,739.94 9,767.57 8,253.51 4,214.21
กำไร (ขาดทุน)สะสม 1,602.65 2,699.44 3,810.85 4,680.53
สินทรัพย์สุทธิ 12,698.21 19,103.86 17,216.22 9,527.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 18.84 19.56 - 22.61
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2564 
(01/02/63 
-31/01/64) 
2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
รายได้จากเงินลงทุน 523.82 488.23 326.02 210.90
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 523.82 488.23 326.02 210.90
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 104.66 114.08 92.15 72.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.10 5.50 4.20 2.47
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.04 2.59 0.07 0.06
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 132.87 134.44 98.87 75.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 390.96 353.79 227.15 135.82
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/02/62 
-31/01/63) 
2562 
(01/02/61 
-31/01/62) 
2561 
(01/02/60 
-31/01/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -3,286.86 -8,933.43 -1,106.61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,999.06 8,561.34 1,685.70
เงินสดสุทธิ -287.80 -372.09 579.09
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2564  2563  2562 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.75 0.72 0.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.02 0.05 0.01

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2564  2563  2562 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -69.49 929.11 -20.95
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -35.25 15.90 79.47


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้