สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
142.00 162.50 / 117.00 11.55 1.31 33,954.74 482,157.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ต.ค. 2561 07:31   หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2561
01 ต.ค. 2561 17:35   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
20 ก.ย. 2561 08:59   ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. 2561 13:16   วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
27 ส.ค. 2561 13:08   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2777-7777
เบอร์โทรสาร 0-2937-7931
URL www.scb.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/10/1904 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/02/2519
ราคา IPO (บาท) 600.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 05/03/2536

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
73.95% 37,885 71.09% 34,189
การถือครองหุ้นต่างด้าว 26.55% (ณ วันที่ 16/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.81%
การถือครองหุ้น NVDR  9.03% (ณ วันที่ 16/10/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.05 -1.55 -1.14
20 วัน -5.02 -3.64 -3.66
60 วัน 16.39 6.75 11.58
120 วัน 0.71 -1.85 4.82
YTD -5.33 -1.28 -2.22
P/E (X) 11.55 11.88 16.73
P/BV (X) 1.31 1.19 1.93
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.10 0.36

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 793,832,359 23.38
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.56
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.56
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 309,242,483 9.11
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 140,165,220 4.13
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 130,649,706 3.85
7. สำนักงานประกันสังคม 83,817,200 2.47
8. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 50,331,605 1.48
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 47,704,195 1.40
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 43,005,585 1.27

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
5. นาย อรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการ
6. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการ
7. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
8. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
9. นาย ประภาศ คงเอียด กรรมการ
10. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย เอกกมล คีรีวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
14. นาย เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
15. นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการอิสระ
16. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
17. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 ต.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,395.47  3,395.41  3,395.30 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 482,157.29  509,311.08  517,783.54 
ราคา (บาท/หุ้น) 142.00  150.00  152.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 108.00  104.26  95.76 
P/BV (X) 1.31  1.44  1.59 
P/E (X) 11.55  10.93  11.10 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 52.96  52.05  67.97 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,310.55  1,101.88  1,332.81 
Beta 0.96  0.89  1.50 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.33  -1.64  27.62 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.87  3.67  3.61 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45  0.40  0.40 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (ตามงบการเงินรวม) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 1.50 บาท 20 ก.ย. 2561 เงินปันผล
- 4.00 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
- 1.50 บาท 19 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.00 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
- 1.50 บาท 16 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 4.00 บาท 03 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย วินิจ ศิลามงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 39,263.59 35,603.81 40,797.18 40,488.51 38,979.29
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 346,203.99 361,810.15 316,733.08 257,256.08 260,942.97
เงินลงทุนสุทธิ 541,716.80 571,933.48 570,370.84 590,920.60 536,999.52
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 2,009,097.80 1,892,342.22 1,948,069.72 1,865,819.23 1,773,173.62
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,129,947.52 1,994,868.06 2,059,948.45 1,962,604.96 1,856,004.74
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 92,439.77 77,300.16 85,699.30 73,353.57 64,777.29
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 12,307.24 11,308.50 11,283.64 11,604.43 10,558.08
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 43,721.72 40,928.94 44,164.38 40,887.72 39,987.65
รวมสินทรัพย์ 3,099,561.90 3,002,577.78 3,024,032.02 2,913,023.14 2,774,309.17
เงินรับฝาก 2,145,592.34 2,057,363.96 2,092,457.20 2,026,272.11 1,890,728.92
เงินกู้ยืม - - - - -
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,731,836.16 2,655,606.58 2,660,269.03 2,578,724.92 2,466,616.14
ทุนจดทะเบียน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92
- หุ้นบุริมสิทธิ 37.64 37.98 37.85 38.90 47.03
- หุ้นสามัญ 33,954.28 33,953.94 33,954.07 33,953.02 33,944.89
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,124.19 11,124.19 11,124.19 11,124.19 11,124.19
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 307,378.03 283,993.65 298,362.37 273,630.58 244,420.54
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 367,114.79 346,715.54 363,463.57 334,088.77 307,462.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 610.95 255.67 299.42 209.45 230.30
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 63,254.86 61,940.52 125,113.06 122,443.06 122,462.49
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 16,074.11 16,591.57 32,803.55 33,993.72 39,628.06
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 47,180.75 45,348.95 92,309.51 88,449.35 82,834.43
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,127.05 3,521.61 4,887.32 7,232.50 9,884.12
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 19,199.32 17,648.20 36,854.86 34,379.24 32,704.40
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 32,009.38 27,719.01 57,650.06 51,643.66 48,948.08
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 14,761.43 13,878.41 27,488.33 24,597.29 22,378.78
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 6,380.60 5,566.14 11,553.84 10,823.31 9,664.55
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 3,970.70 3,214.19 6,530.98 5,965.04 5,629.60
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 27,693.27 29,426.09 53,495.76 59,162.46 58,738.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 22,475.66 23,822.86 43,151.90 47,612.23 47,182.41
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.61 7.01 12.69 14.01 13.88
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -16,067.54 6,455.52 5,953.91 71,227.51 63,018.57
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 26,154.63 7,952.60 1,805.66 -50,990.44 -42,419.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -11,660.24 -19,176.79 -7,246.82 -18,704.44 -23,917.06
เงินสดสุทธิ -1,573.14 -4,768.68 512.75 1,532.64 -3,317.90
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.71 14.42 12.37 14.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.70 2.06 1.80 2.08
อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.57 28.66 25.86 29.02

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.66 1.96 -9.37 0.91


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCB-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น