สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
92.75 119.50 / 58.00 11.36 0.78 33,955.92 314,941.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 17:07   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
08 ม.ค. 2564 17:23   การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ภายใต้บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
21 ธ.ค. 2563 08:45   ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
30 พ.ย. 2563 13:26   กรรมการธนาคารลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)
27 พ.ย. 2563 17:36   กรรมการธนาคารลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2777-7777
เบอร์โทรสาร 0-2937-7931
URL www.scb.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/10/1904 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/02/2519
ราคา IPO (บาท) 600.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 05/03/2536

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 พ.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
76.43% 69,445 71.14% 39,547
การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.16% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.81%
การถือครองหุ้น NVDR  10.83% (ณ วันที่ 15/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.92 2.24 3.08
20 วัน 2.20 -2.18 -0.62
60 วัน 43.80 -2.00 17.66
120 วัน 24.50 -0.83 10.99
YTD 6.00 -0.79 1.13
P/E (X) 11.36 9.83 30.34
P/BV (X) 0.78 0.68 1.72
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33 0.21 1.50

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 793,832,359 23.38
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.56
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.56
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 346,262,309 10.20
5. สำนักงานประกันสังคม 109,198,100 3.22
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 93,227,355 2.75
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 71,172,784 2.10
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 50,975,962 1.50
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 43,297,693 1.28
10. GIC PRIVATE LIMITED 41,617,900 1.23

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ
2. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
4. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
5. นาย ประภาศ คงเอียด กรรมการ
6. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล กรรมการ
7. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
9. นาย เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
10. นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการอิสระ
11. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
12. นาย พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. น.ส. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ
14. นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,395.59  3,395.59  3,395.58 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 314,941.03  297,114.18  414,260.94 
ราคา (บาท/หุ้น) 92.75  87.50  122.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 119.49  119.49  116.34 
P/BV (X) 0.78  0.73  1.05 
P/E (X) 11.36  10.72  9.87 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.21  118.55  71.68 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,291.45  1,320.93  1,263.14 
Beta 1.13  1.14  1.03 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.00  -28.28  -8.61 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.74  7.14  4.51 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.58  0.58  0.44 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 4.00 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.75 บาท 14 ก.พ. 2563 เงินปันผล
- 1.50 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
- 4.00 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 1.50 บาท 20 ก.ย. 2561 เงินปันผล
- 4.00 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 41,445.44 40,181.13 47,615.16 47,116.87 40,797.18
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 579,049.54 454,080.22 433,510.18 377,904.58 316,733.08
เงินลงทุนสุทธิ 356,805.41 272,556.60 312,143.18 568,900.99 570,370.84
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 2,055,333.80 2,042,490.56 2,002,460.86 2,040,622.18 1,948,069.72
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 2,183,697.21 2,146,866.95 2,170,100.80 2,059,948.45
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 107,918.40 111,150.37 99,404.68 85,699.30
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 15,313.64 16,614.62 16,641.79 13,449.58 11,283.64
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 40,680.44 40,822.70 40,776.52 43,206.36 44,164.38
รวมสินทรัพย์ 3,225,380.90 2,981,218.24 2,963,746.32 3,187,339.62 3,024,032.02
เงินรับฝาก 2,406,641.12 2,193,822.33 2,159,425.20 2,159,630.55 2,092,457.20
เงินกู้ยืม - - - - -
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,818,778.43 2,585,232.43 2,562,899.85 2,806,356.58 2,660,269.03
ทุนจดทะเบียน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92
- หุ้นบุริมสิทธิ 36.02 36.43 36.11 37.18 37.85
- หุ้นสามัญ 33,955.90 33,955.50 33,955.82 33,954.74 33,954.07
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,124.19 11,124.19 11,124.19 11,124.19 11,124.19
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 344,367.27 333,396.86 339,071.78 319,241.90 298,362.37
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 406,154.28 395,471.79 400,357.83 380,026.60 363,463.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 448.19 514.02 488.64 956.45 299.42
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 90,045.36 103,306.40 135,025.20 129,127.21 125,113.06
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 16,766.95 26,865.21 35,623.65 32,757.80 32,803.55
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 73,278.41 76,441.20 99,401.54 96,369.41 92,309.52
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,849.90 535.01 772.01 2,476.69 4,887.32
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 31,971.73 28,049.00 39,103.28 37,016.12 36,854.86
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 48,280.35 52,055.06 70,537.81 64,638.75 57,650.06
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 23,841.64 24,739.07 33,280.57 29,347.04 27,488.33
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 9,530.78 10,228.29 13,894.16 13,263.88 11,553.84
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 6,806.95 6,805.51 9,433.18 8,559.78 6,530.98
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 27,706.25 52,405.29 59,349.08 49,563.34 53,495.76
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 22,252.16 34,930.47 40,436.35 40,067.56 43,151.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.55 10.28 11.90 11.79 12.69
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 50,255.50 -77,990.84 -26,194.82 36,961.96 5,953.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -35,254.69 81,318.33 36,902.21 -14,825.79 1,805.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -21,117.43 -10,108.22 -10,021.14 -15,801.23 -7,246.82
เงินสดสุทธิ -6,116.62 -6,780.73 686.24 6,334.93 512.75
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.93 10.94 10.36 10.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.12 2.01 1.93 1.60
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.96 26.48 23.12 23.76

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -36.30 5.90 0.92 -7.15


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCB-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น