สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
123.00 137.00 / 83.25 12.79 0.98 33,956.49 417,664.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 พ.ย. 2564 17:11   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
26 พ.ย. 2564 17:06   กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ SCB
22 พ.ย. 2564 12:56   ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
15 พ.ย. 2564 20:20   แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ย. 2564 17:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2777-7777
เบอร์โทรสาร 0-2937-7931
URL www.scb.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/10/1904 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/02/2519
ราคา IPO (บาท) 600.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 05/03/2536

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2564 22 พ.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
76.61% 58,503 76.43% 69,445
การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.96% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.81%
การถือครองหุ้น NVDR  7.84% (ณ วันที่ 03/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.15 -0.78 -1.78
20 วัน -6.46 -3.55 -5.07
60 วัน 16.04 7.11 20.58
120 วัน 18.84 9.07 21.04
YTD 40.57 21.35 28.28
P/E (X) 12.79 9.70 19.82
P/BV (X) 0.98 0.69 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26 0.27 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 ต.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 793,832,359 23.38
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.56
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 392,649,100 11.56
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 263,539,204 7.76
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 130,756,135 3.85
6. สำนักงานประกันสังคม 120,344,700 3.54
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 106,956,506 3.15
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 50,952,119 1.50
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 43,830,993 1.29
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,315,336 1.16

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ
2. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
4. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
5. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล กรรมการ
6. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
7. น.ส. ชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ
8. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ
9. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
11. นาย เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
12. นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการอิสระ
13. นาย พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
15. นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
16. น.ส. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ
17. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,395.65  3,395.59  3,395.58 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 417,664.87  297,114.18  414,260.94 
ราคา (บาท/หุ้น) 123.00  87.50  122.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 125.28  119.49  116.34 
P/BV (X) 0.98  0.73  1.05 
P/E (X) 12.79  10.72  9.87 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 97.55  118.55  71.68 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,626.24  1,320.93  1,263.14 
Beta 1.27  1.14  1.03 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 40.57  -28.28  -8.61 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.87  7.14  4.51 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.58  0.44 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (ตามงบการเงินรวม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 1.43 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.30 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 4.00 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.75 บาท 14 ก.พ. 2563 เงินปันผล
- 1.50 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
- 4.00 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 43,379.47 41,445.44 51,631.54 47,615.16 47,116.87
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 506,162.26 579,049.54 547,504.04 433,510.18 377,904.58
เงินลงทุนสุทธิ 261,897.98 356,805.41 339,828.26 312,065.03 568,853.60
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,144,899.47 2,055,333.80 2,130,308.12 2,002,460.86 2,040,622.18
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - 2,146,866.95 2,170,100.80
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 114,272.45 103,272.63
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 17,124.47 15,313.64 16,136.33 16,641.79 13,449.58
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 37,126.66 40,680.44 40,308.64 40,776.52 43,206.36
รวมสินทรัพย์ 3,272,204.01 3,225,380.90 3,278,383.52 2,963,746.32 3,187,339.62
เงินรับฝาก 2,410,171.83 2,406,641.12 2,420,455.43 2,159,425.20 2,159,630.55
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 76,138.86 71,631.96 67,234.66 77,952.01 107,560.90
หนี้สินอื่น 55,234.50 60,706.33 72,802.10 94,377.99 336,358.48
รวมหนี้สิน 2,844,970.49 2,818,778.43 2,866,554.47 2,562,899.85 2,806,356.58
ทุนจดทะเบียน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92
 - หุ้นบุริมสิทธิ 35.59 36.02 36.02 36.11 37.18
 - หุ้นสามัญ 33,956.33 33,955.90 33,955.91 33,955.82 33,954.74
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,124.19 11,124.19 11,124.19 11,124.19 11,124.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม 364,659.81 344,367.27 349,406.80 339,071.78 319,241.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 425,856.80 406,154.28 411,429.91 400,357.83 380,026.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,376.72 448.19 399.14 488.64 956.45
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 83,111.33 90,045.37 118,370.77 135,025.20 129,127.21
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 12,727.77 16,766.95 21,471.86 35,623.65 32,757.80
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 70,383.56 73,278.41 96,898.92 99,401.54 96,369.41
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 37,374.77 31,971.73 45,621.23 39,103.28 37,016.12
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,460.24 6,806.95 9,034.92 9,433.18 8,559.78
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 29,914.53 25,164.78 36,586.31 29,670.10 28,456.34
รายได้จากเงินปันผล 150.21 - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 106.39 1,689.18 1,702.71 29,406.73 2,930.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 8,315.34 6,497.94 7,662.07 6,816.70 7,944.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 46,290.46 48,280.35 64,330.22 70,537.81 64,638.75
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 22,247.35 23,841.65 31,344.25 33,280.57 29,347.04
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 8,003.27 9,530.78 12,749.33 13,894.16 13,263.89
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 30,070.63 32,415.47 46,649.47 36,210.94 24,022.74
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 34,770.46 27,706.25 33,788.02 59,349.08 49,563.34
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 27,720.26 22,252.16 27,217.60 40,436.35 40,067.56
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.15 6.55 8.01 11.90 11.79
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -39,430.62 50,255.50 60,951.60 -26,194.82 36,961.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 45,026.10 -35,254.69 -34,943.44 36,902.21 -14,825.79
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14,073.42 -21,117.43 -21,994.76 -10,021.14 -15,801.23
เงินสดสุทธิ -8,477.93 -6,116.62 4,013.39 686.25 6,334.93
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.86 6.93 6.71 10.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.79 1.94 1.77 3.09
อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.54 17.82 16.26 23.01
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.03 0.03 0.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 4.36 0.63 6.38 -1.87
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 0.15 9.70 12.09 -0.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 24.57 -36.30 -32.69 0.92


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCB-P, SCB-P-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้