สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.66 3.80 / 2.66 7.91 0.79 4,191.21 15,339.84 39,664.87 2,064.54 14.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ม.ค. 2565 08:36   หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2565
05 ม.ค. 2565 18:00   แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5)
28 ธ.ค. 2564 18:28   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
13 ธ.ค. 2564 08:20   หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ธันวาคม 2564
02 ธ.ค. 2564 18:05   แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-2000
เบอร์โทรสาร 0-2949-2134
URL www.scasset.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/8/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/11/2546
ราคา IPO (บาท) 15.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/04/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้วย 1. ธุรกิจเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่า 3. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการบริหาร เทคนิควิศวกรรม และระบบงานสนับสนุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 15 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.10% 11,105 39.06% 8,838
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.12% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.61% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.54 -0.81 0.65
  20 วัน 9.58 7.57 7.56
  60 วัน 4.57 4.21 3.98
  120 วัน 21.19 7.47 12.99
  YTD 8.93 8.63 9.25
  P/E (X) 7.91 28.22 20.74
  P/BV (X) 0.79 1.40 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.75 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. แพทองธาร ชินวัตร 1,216,149,870 29.04
  2. น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 1,176,915,495 28.10
  3. นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ 201,234,375 4.81
  4. คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ 117,109,887 2.80
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 116,104,512 2.77
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 111,159,721 2.65
  7. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 56,395,016 1.35
  8. นาย วิทวัส พรกุล 49,010,000 1.17
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 39,524,675 0.94
  10. นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 39,085,800 0.93

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย รัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ
  4. นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ
  5. นาย คุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการอิสระ
  9. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,191.21  4,189.90  4,179.62 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,339.84  14,078.08  11,619.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.66  3.36  2.78 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.65  4.65  4.36 
  P/BV (X) 0.79  0.72  0.64 
  P/E (X) 7.91  7.26  4.79 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.86  30.53  30.49 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.95  16.88  12.03 
  Beta 0.71  0.71  0.68 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.93  20.86  23.01 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.91  5.35  6.83 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.39  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.18 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.19 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,612.76 1,548.24 2,245.28 880.14 1,141.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 195.70 167.91 181.58 179.97 69.10
  สินค้าคงเหลือ 30,729.63 32,446.48 30,167.46 33,906.39 32,188.63
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,583.09 34,707.17 35,334.60 36,441.12 34,191.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,143.95 1,115.24 1,133.73 2,001.71 1,976.16
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,828.63 8,966.46 8,984.24 8,641.59 8,382.60
  รวมสินทรัพย์ 47,411.72 43,673.62 44,318.84 45,082.71 42,573.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,309.74 8,645.30 7,871.90 8,697.14 4,870.37
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 482.28 459.20 518.58 1,225.91 2,561.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,927.56 3,916.01 4,438.07 4,248.30 4,536.68
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,172.12 15,302.45 15,366.12 16,827.51 14,598.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,792.73 10,172.31 10,310.03 10,698.64 11,770.29
  รวมหนี้สิน 27,964.85 25,474.76 25,676.15 27,526.15 26,368.70
  ทุนจดทะเบียน 4,379.33 4,379.33 4,379.33 4,379.33 4,379.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,188.27 4,179.62 4,179.62 4,179.62 4,179.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 330.58 319.36 319.36 319.36 319.36
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 14,872.78 13,686.98 14,145.14 13,050.54 11,693.29
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 82.31 2.82 - 15.84 13.00
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,473.94 18,214.12 18,661.84 17,565.36 16,205.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -27.07 -15.27 -19.16 -8.79 -0.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 13,445.53 13,576.59 18,976.91 17,636.56 14,784.33
  รายได้อื่น 18.31 56.59 57.40 37.86 863.08
  รวมรายได้ 13,463.84 13,635.62 19,037.32 17,674.42 15,647.41
  ต้นทุน 9,261.16 9,343.89 13,126.67 11,846.19 10,187.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,243.21 2,303.23 3,314.27 3,251.79 3,106.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 11,504.36 11,687.36 16,481.18 15,097.98 13,293.84
  EBITDA 2,064.54 2,057.31 2,708.73 2,794.18 2,483.55
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 123.72 121.61 162.57 120.07 132.58
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,940.82 1,935.70 2,546.16 2,674.11 2,350.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,481.45 1,440.48 1,897.94 2,026.42 1,781.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.34 0.45 0.48 0.43
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 922.23 2,968.34 5,835.53 -1,761.17 546.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,245.03 -251.38 -2,325.28 -169.62 -881.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,690.38 -2,048.77 -2,145.44 1,676.37 415.68
  เงินสดสุทธิ 1,367.58 668.19 1,364.82 -254.42 79.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.32 2.27 2.30 2.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.29 13.94 10.48 12.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.60 7.07 5.70 6.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 1.40 1.38 1.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.45 0.43 0.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.12 31.18 30.83 32.83
  EBIT Margin (%) 14.42 14.20 13.37 15.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.94 10.52 9.92 11.41

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.97 24.30 7.60 19.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.89 27.62 10.81 16.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.26 24.57 7.71 12.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.57 23.16 9.16 13.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2.84 38.68 -6.34 13.73

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 103.66 126.76 104.97 141.62
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.52 2.88 3.48 2.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.41 0.41 0.41 0.36
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 883.91 888.95 890.82 1,018.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 27.71 15.57 15.05 6.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 13.17 23.44 24.25 58.34
  วงจรเงินสด (วัน) 874.26 868.39 870.04 962.48


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้