สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SBPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.68 3.00 / 1.62 - 0.57 828.00 221.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
31 ส.ค. 2563 17:21   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31/07/2563
28 ส.ค. 2563 09:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)
27 ส.ค. 2563 18:30   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
27 ส.ค. 2563 18:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ส.ค. 2563 18:27   งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ 44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.cimb-principal.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/05/2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/08/2553
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนโดยเข้าซื้อ (freehold) โครงการโรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.52 3.30 3.00
20 วัน 15.52 13.30 18.40
60 วัน 3.88 16.18 10.80
120 วัน 26.42 26.95 12.41
YTD 8.94 39.40 35.78
P/E (X) - N/A 21.74
P/BV (X) 0.57 1.15 1.43
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.02 0.84

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคารออมสิน 20,000,000 24.15
2. บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด 6,285,500 7.59
3. นางสาว ภรภัทร ประพฤติชอบ 2,377,020 2.87
4. นาง นงนาด เพ็ญโฉม 2,237,200 2.70
5. นางสาว วารินดา จันทรังษี 2,011,800 2.43
6. นาย ชิน เราประเสริฐ 1,016,200 1.23
7. นาง อารยา เกรียงไกรกุล 1,000,000 1.21
8. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,000,000 1.21
9. นางสาว วรางคณา นาคประเสริฐ 894,500 1.08
10. นางสาว วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล 705,400 0.85

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 82.80  82.80  82.80 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 221.90  203.69  230.18 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.68  2.46  2.78 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.72  6.41  7.33 
P/BV (X) 0.57  0.38  0.38 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.67  2.38  2.66 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.02  0.03 
Beta 0.46  -0.16  0.20 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 4.72  (ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.94  -11.51  -18.24 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิประจํารอบปีที่ไม่รวมกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า หรือ สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2020)
นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/06
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 399.00 536.80 601.40 646.60
เงินสด 6.53 8.24 10.09 54.94
ลูกหนี้ 3.00 1.66 - -
รวมสินทรัพย์ 408.75 547.97 611.69 701.81
เจ้าหนี้ - 1.11 - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 17.27 17.08 3.49 12.69
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 828.00 828.00 828.00 828.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม -436.52 -297.11 -219.80 -138.88
สินทรัพย์สุทธิ 391.48 530.89 608.20 689.12
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 4.73 6.41 7.35 8.32
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 7.20 7.20 7.10 2.90
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 7.20 7.20 7.10 71.51
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.09 3.70 4.10 3.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.62 0.74 0.82 0.73
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 8.82 19.91 42.83 13.52
รายได้จากการลงทุนสุทธิ -1.62 -12.70 -35.72 57.99
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
2561 
(01/07/60 
-30/06/61) 
2560 
(01/07/59 
-30/06/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1.71 -1.85 -44.85 54.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - -
เงินสดสุทธิ -1.71 -1.85 -44.85 54.94
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น