สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
65.00 94.25 / 45.50 17.99 3.98 1,373.15 89,254.91
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 17:46   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 17:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 17:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
21 ก.ค. 2564 18:17   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
22 มิ.ย. 2564 17:04   แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-5555
เบอร์โทรสาร 0-2573-1565
URL http://www.meebaanmeerod.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/05/2557
ราคา IPO (บาท) 6.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 07 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.03% 17,362 45.08% 14,585
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.52% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.40% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -8.77 -3.68 -8.74
  20 วัน -7.80 -4.36 -10.58
  60 วัน -7.80 -3.24 -10.01
  120 วัน -22.16 -12.21 -25.35
  YTD -1.14 -9.35 -12.16
  P/E (X) 17.99 21.69 20.85
  P/BV (X) 3.98 3.24 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.24 0.98 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 284,763,746 20.74
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,610,937 9.73
  3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา 100,582,196 7.32
  4. นาง จริยา แก้วบุตตา 81,523,760 5.94
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 63,992,103 4.66
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 63,250,489 4.61
  7. CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING 63,127,254 4.60
  8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 40,148,464 2.92
  9. UBS AG HONG KONG BRANCH 35,385,976 2.58
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,049,631 2.04

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย ฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วินัย วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย สมยศ เงินดำรง กรรมการ
  6. นาย พินิจ พัวพันธ์ กรรมการ
  7. นาย วีระ วีระกุล กรรมการ
  8. นาย จงฮั่น ไซ กรรมการ
  9. นาย กุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการ
  10. นาย วิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการ
  11. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย สุเมธ มณีวัฒนา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,373.15  1,373.15  1,336.25 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 89,254.91  90,284.77  91,532.94 
  ราคา (บาท/หุ้น) 65.00  65.75  68.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.34  15.15  12.64 
  P/BV (X) 3.98  4.34  5.46 
  P/E (X) 17.99  20.94  26.19 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 180.15  239.29  138.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,046.16  728.78  402.42 
  Beta 1.22  1.36  1.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.14  -4.01  67.44 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.77  2.13  0.02 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.45  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1.80 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.40 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 : 1.00 หุ้น 22 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.012 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 1,866.32 5,024.68 1,837.59 1,648.91 2,409.50
  เงินลงทุนสุทธิ 80.01 198.54 194.70 551.10 512.17
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 34,679.41 39,926.79 40,954.28 38,669.70 198.41
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 34,679.41 39,926.79 40,954.28 38,669.70 33,357.56
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 750.73 829.99 664.72 771.14 33,357.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 646.43 637.03 641.74 640.26 -
  รวมสินทรัพย์ 50,719.01 50,913.00 52,007.37 45,461.61 658.11
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 2,233.83 7,248.20 5,440.10 8,257.86 629.31
  รวมหนี้สิน 26,173.16 27,656.27 27,937.49 25,269.90 39,217.14
  ทุนจดทะเบียน 1,428.08 1,374.66 1,428.08 1,374.66 7,273.97
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,373.15 1,373.15 1,373.15 1,336.25 8,944.08
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,207.18 6,207.18 6,207.18 4,455.07 875.70
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 15,151.26 14,575.86 15,146.65 13,210.88 25,588.94
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 1,249.71
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 1,147.77
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 22,439.12 21,525.92 22,084.87 18,388.37 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 1,147.77
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -321.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 1,424.76
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 9,582.35
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 11,862.86
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 1,765.34
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,525.21 4,149.12 8,168.13 7,242.02 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 3,524.66 4,147.39 8,166.09 7,239.26 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 5,261.01 5,412.08 10,993.03 9,793.26 -
  ต้นทุน - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -222.10 268.43 321.01 552.09 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,622.49 1,891.81 3,625.26 3,354.94 5,798.88
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 86.82 91.71 161.47 176.92 720.93
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,778.02 3,160.12 6,885.28 5,709.31 5,077.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,467.02 2,015.14 4,508.33 3,756.49 2,082.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.80 1.50 3.32 2.85 179,451.00
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - 1,902.99
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 2,866.72
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 388.35
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 3,725.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 2,768.36
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 2.41
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 417.50 1,855.61 -813.84 -3,992.32 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,615.83 199.13 251.41 -68.10 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,004.61 1,320.44 750.78 3,306.67 -
  เงินสดสุทธิ 28.72 3,375.18 188.36 -753.74 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -1,478.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - 1,088.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 948.37
  เงินสดสุทธิ - - - - 558.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.56 18.16 22.28 20.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.77 11.86 14.13 12.56
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.19 1.16 1.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.20 0.23 0.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 49.65 40.12 43.58 40.12

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ค. 2562 XD 120,474,100 1,325,245,688 1.00
  15 ก.พ. 2562 PP 57,000,000 1,204,771,588 1.00
  21 พ.ค. 2561 XD 60,402,681 1,147,771,588 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 22.42 17.38 20.01 35.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SAWAD-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้