สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
46.75 62.53 / 28.50 20.15 4.86 1,147.77 53,658.32
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ธ.ค. 2561 12:36   จัดตั้งบริษัทย่อย
03 ธ.ค. 2561 12:35   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SAWAD-W1 (F53-5)
30 พ.ย. 2561 12:32   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 บนเว็ปไซด์บริษัท
16 พ.ย. 2561 18:41   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 พ.ย. 2561 17:39   กำหนดการใช้สิทธิของ SAWAD-W1
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-5555
เบอร์โทรสาร 0-2573-1565
URL http://www.meebaanmeerod.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/05/2557
ราคา IPO (บาท) 6.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.48% 8,621 47.41% 5,713
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 29.63% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.35% (ณ วันที่ 15/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.10 1.31 -3.07
  20 วัน -0.53 3.49 1.51
  60 วัน - 14.46 7.56
  120 วัน 47.24 43.67 53.46
  YTD 3.89 5.97 3.02
  P/E (X) 20.15 16.49 14.87
  P/BV (X) 4.86 2.77 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.45 0.13 0.65

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ต.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 242,144,612 21.10
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 96,186,784 8.38
  3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา 88,141,959 7.68
  4. นาง จริยา แก้วบุตตา 71,413,600 6.22
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 57,388,413 5.00
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 57,384,809 5.00
  7. UBS AG HONG KONG BRANCH 54,888,888 4.78
  8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 37,865,321 3.30
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,106,933 2.36
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 23,727,373 2.07

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย ฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วินัย วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
  5. นาย สมยศ เงินดำรง กรรมการ
  6. นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการ
  7. นาย พินิจ พัวพันธ์ กรรมการ
  8. นาย ประยงค์ แสนนวล กรรมการ
  9. นาย วีระ วีระกุล กรรมการ
  10. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สุเมธ มณีวัฒนา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,147.77  1,147.77  1,087.37 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 53,658.32  51,649.72  70,950.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 46.75  45.00  61.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.61  9.61  7.95 
  P/BV (X) 4.86  4.68  8.21 
  P/E (X) 20.15  19.40  27.83 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.93  227.62  140.67 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 212.92  475.97  330.42 
  Beta 2.04  2.03  1.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.89  -27.21  64.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.01  0.01  0.01 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 18.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.007 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 25.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.005 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 40.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.003 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 2,560.97 2,776.24 1,853.08 713.11 332.80
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 512.10 3,456.44 2,312.46 302.96 3.60
  เงินลงทุนสุทธิ 248.79 362.65 347.52 251.98 -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 30,854.03 25,000.97 27,005.61 19,389.42 12,477.53
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 30,854.03 25,000.97 27,005.61 19,389.42 12,477.53
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 505.22 257.00 335.24 660.44 94.53
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 640.44 496.83 490.60 463.13 390.90
  รวมสินทรัพย์ 36,792.75 33,078.48 33,376.88 22,236.70 13,639.68
  เงินรับฝาก 6,090.86 4,779.79 6,067.78 - -
  เงินกู้ยืม - - - 400.00 400.00
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
  รวมหนี้สิน 24,032.02 23,086.37 22,202.33 15,379.44 8,867.89
  ทุนจดทะเบียน 1,192.72 1,129.95 1,129.95 1,086.49 1,060.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,147.77 1,087.32 1,087.37 1,045.50 1,020.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 1,147.77 1,087.32 1,087.37 1,045.50 1,020.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,424.76 1,421.80 1,424.76 1,421.80 1,421.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -321.62 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,751.73 6,158.05 6,882.01 4,263.26 2,287.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,034.30 8,642.67 9,426.83 6,842.23 4,765.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,726.44 1,349.44 1,747.71 15.03 5.96
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 4,162.27 3,688.12 4,943.55 4,008.14 2,814.12
  - จากเงินให้สินเชื่อ 4,159.90 2,705.47 - 3,260.61 2,179.90
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 521.71 429.09 608.44 368.77 280.59
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 3,640.56 3,259.03 4,335.11 3,639.37 2,533.52
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 324.79 207.34 393.81 158.12 168.10
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย - - - - -
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 1,562.09 1,625.64 2,055.14 1,327.21 962.63
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,087.65 1,968.58 2,474.80 2,123.47 1,551.12
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 133.55 140.39 191.01 174.32 126.53
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,656.66 2,568.36 3,330.63 2,510.66 1,650.40
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,937.74 1,941.83 2,666.60 2,004.62 1,336.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.69 1.79 2.45 1.92 1.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,138.75 1,202.09 1,404.13 -4,732.93 -2,426.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,604.73 -1,634.34 -455.76 -645.00 -134.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,255.89 1,889.15 191.60 5,758.23 2,545.01
  เงินสดสุทธิ 721.87 1,456.90 1,139.97 380.30 -15.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.06 34.37 32.78 34.54
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.79 12.75 11.98 14.00
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.85 36.54 38.10 37.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 พ.ค. 2561 XD 60,402,681 1,147,771,588 1.00
  22 พ.ค. 2560 XD 41,818,902 1,087,315,394 1.00
  23 พ.ค. 2559 XD 25,498,607 1,045,496,492 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ 53.76 N/A -100.00 49.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -0.21 39.00 33.02 50.03


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SAWAD-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น