สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.30 24.70 / 14.60 8.04 1.08 425.19 7,781.05 8,227.34 478.20 4.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 พ.ค. 2562 17:16   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2562 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2562 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
24 เม.ย. 2562 09:13   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
23 เม.ย. 2562 21:17   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2312-5318
เบอร์โทรสาร 0-2312-5076 , 0-2312-5317
URL www.satpcl.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/09/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/01/2548
ราคา IPO (บาท) 12.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft)ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer ?OEM?)ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 ก.พ. 2562 05 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.94% 4,352 58.12% 4,231
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.24% (ณ วันที่ 15/07/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  16.29% (ณ วันที่ 15/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.62 0.18
  20 วัน - 3.05 -3.22
  60 วัน -2.14 4.44 -5.96
  120 วัน 3.39 8.31 -5.64
  YTD 19.61 22.81 8.25
  P/E (X) 8.04 11.46 18.62
  P/BV (X) 1.08 1.10 1.89
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.04 1.06

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ก.พ. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,302,750 29.94
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,570,283 17.77
  3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 22,323,800 5.25
  4. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 7,170,500 1.69
  5. น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 6,621,147 1.56
  6. น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ 6,015,531 1.41
  7. BBHISL NOMINEES LIMITED 5,844,400 1.37
  8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 4,655,100 1.09
  9. ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว 4,217,386 0.99
  10. กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 4,035,200 0.95

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ
  3. น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ
  5. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ
  8. นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 425.19  425.19  425.19 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,781.05  6,505.47  9,269.23 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.30  15.30  21.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.87  15.65  14.43 
  P/BV (X) 1.08  0.98  1.51 
  P/E (X) 8.04  6.91  13.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.25  57.97  72.14 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.43  21.43  23.79 
  Beta 1.14  1.06  0.54 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.61  -29.82  48.30 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.38  5.88  2.75 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.59  0.45  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.00 บาท 07 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.35 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.65 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.25 บาท 06 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.41 บาท 02 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.19 บาท 02 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,781.18 1,385.52 1,362.78 1,884.62 1,071.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,510.88 1,410.47 1,387.44 1,391.40 1,331.38
  สินค้าคงเหลือ 479.92 402.63 476.21 427.86 625.01
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,631.55 4,123.56 4,224.38 4,486.48 3,463.22
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,698.14 4,008.36 3,804.07 4,113.92 5,409.57
  รวมสินทรัพย์ 9,401.14 9,128.34 9,064.76 9,571.97 9,421.05
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 200.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,133.71 1,050.85 1,518.71 1,216.10 1,136.52
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 111.53 419.47 114.63 537.88 754.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,791.31 1,929.99 1,723.59 2,464.59 2,248.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 436.15 542.83 454.53 687.41 1,285.50
  รวมหนี้สิน 2,227.47 2,472.82 2,178.12 3,152.00 3,534.19
  ทุนจดทะเบียน 425.19 425.19 425.19 425.19 425.19
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 425.19 425.19 425.19 425.19 425.19
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 716.44 716.44 716.44 716.44 716.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 1.98 - 1.21 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,032.04 5,511.91 5,745.00 5,277.13 4,744.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,173.67 6,655.53 6,886.64 6,419.97 5,886.86
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 2,201.95 1,991.02 8,193.80 8,593.22 8,298.78
  รายได้อื่น 33.26 28.53 114.14 209.06 98.57
  รวมรายได้ 2,269.75 2,048.41 8,396.82 8,894.41 8,470.37
  ต้นทุนขาย 1,769.00 1,628.63 6,684.02 7,262.15 7,062.21
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 183.52 151.47 682.47 680.02 669.79
  รวมค่าใช้จ่าย 1,952.52 1,780.10 7,366.49 7,942.18 7,732.00
  EBITDA 478.20 434.21 1,693.79 1,740.76 1,548.54
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 160.97 165.90 663.46 788.52 810.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 317.23 268.31 1,030.33 952.24 738.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 287.03 234.78 915.60 811.24 607.56
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.68 0.55 2.15 1.91 1.43
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 359.11 164.55 1,452.88 1,532.34 1,441.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 90.77 -193.07 -628.04 174.35 -553.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.47 -470.59 -1,346.68 -893.36 -816.65
  เงินสดสุทธิ 418.40 -499.11 -521.85 813.33 71.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.59 2.14 2.45 1.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.00 13.77 13.76 13.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.65 10.95 11.06 10.03
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.37 0.32 0.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.93 0.95 0.90 0.94
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.66 18.20 18.43 15.49
  EBIT Margin (%) 13.98 13.10 12.27 10.71
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.65 11.46 10.90 9.12

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 10.59 -4.89 -4.65 3.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.62 -7.46 -7.96 2.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.81 -3.88 -5.59 5.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.69 -7.61 -7.25 2.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 22.25 37.60 12.86 33.52

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.75 5.99 5.90 6.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.43 60.96 61.89 57.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.47 14.19 14.79 13.79
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.60 25.72 24.68 26.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.25 6.59 4.89 6.17
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.42 55.38 74.67 59.12
  วงจรเงินสด (วัน) 28.62 31.29 11.91 25.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น