สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.64 2.60 / 1.54 4.83 0.44 641.80 1,052.55 2,287.15 350.24 4.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ส.ค. 2562 18:01   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2562 18:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 18:00   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
18 มิ.ย. 2562 08:01   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562
24 พ.ค. 2562 17:01   แจ้งการลงทุนบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 86 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2106-8300
เบอร์โทรสาร 0-2106-8399
URL www.sammakorn.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/7/1970 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/06/2536
ราคา IPO (บาท) 98.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/01/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง พร้อมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงการภายหลังการขาย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 ก.พ. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.28% 3,160 47.50% 2,847
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.89% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.41% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.61 3.03 0.96
  20 วัน 0.61 3.65 -0.04
  60 วัน 3.14 14.19 8.29
  120 วัน -4.65 -1.46 -5.15
  YTD -2.38 -0.51 -6.70
  P/E (X) 4.83 14.32 18.65
  P/BV (X) 0.44 1.48 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.15 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
  2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 37,273,758 5.81
  3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 22,954,891 3.58
  4. น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 22,575,256 3.52
  5. น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
  6. น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 17,517,711 2.73
  7. นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี 13,000,000 2.03
  8. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
  9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 12,610,878 1.96
  10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการ
  2. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ
  4. นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
  5. นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง กุณฑลา ศศะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 641.80  641.80  641.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,052.55  1,078.22  1,809.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.64  1.68  2.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.77  3.65  3.51 
  P/BV (X) 0.44  0.46  0.80 
  P/E (X) 4.83  9.43  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 25.67  10.99  39.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.61  0.67  3.53 
  Beta 0.35  0.38  0.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.38  -40.43  -8.61 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.27  2.98  0.36 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.21  0.28  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสำรองต่างๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.07 บาท 02 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 17 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 11.25 : 1.00 หุ้น 09 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.01111 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 256.23 12.08 39.34 45.23 27.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 34.83 36.55 36.96 32.45 33.43
  สินค้าคงเหลือ 2,241.82 2,377.01 2,525.65 2,403.88 2,115.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,655.18 2,548.23 2,756.83 2,551.40 2,234.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41.60 58.09 45.04 68.46 73.12
  รวมสินทรัพย์ 3,909.66 3,979.54 4,544.68 3,797.33 3,847.56
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 38.82 157.79 396.19 180.43 236.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 144.61 129.41 191.69 132.57 156.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 103.94 146.20 177.93 80.65 156.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 664.78 745.89 1,215.54 765.56 1,084.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 675.94 989.33 870.30 722.34 508.71
  รวมหนี้สิน 1,340.72 1,735.22 2,085.84 1,487.89 1,593.17
  ทุนจดทะเบียน 641.80 641.80 641.80 641.80 589.41
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 641.80 641.80 641.80 641.80 589.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 636.26 636.26 636.26 636.26 636.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -67.02 -67.02 -67.02 -67.02 -67.02
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,207.78 1,033.27 1,149.83 1,098.39 1,095.74
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,418.82 2,244.31 2,360.87 2,309.43 2,254.39
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 150.12 - 97.97 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,523.00 398.14 1,369.48 937.49 1,142.18
  รายได้อื่น 215.68 11.91 24.81 274.49 104.67
  รวมรายได้ 1,738.68 410.05 1,394.30 1,211.98 1,246.86
  ต้นทุนขาย 1,197.61 308.76 989.49 841.18 818.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 216.45 97.46 234.92 242.65 253.65
  รวมค่าใช้จ่าย 1,414.06 406.22 1,224.41 1,083.83 1,072.13
  EBITDA 350.24 28.79 220.62 173.77 221.08
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.62 24.96 50.73 45.62 46.35
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 324.62 3.83 169.89 128.15 174.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 102.88 -33.03 81.98 56.14 102.83
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 -0.05 0.13 0.09 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,197.06 -146.14 -333.85 152.96 -153.93
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -115.60 -87.33 -257.01 -34.93 -26.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -864.56 200.32 584.96 -99.91 184.53
  เงินสดสุทธิ 216.90 -33.16 -5.90 18.12 4.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.99 3.42 2.27 3.33
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.35 0.71 3.51 2.46
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.44 2.37 4.07 3.35
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.77 0.88 0.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.69 0.28 0.33 0.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.36 22.45 27.75 10.27
  EBIT Margin (%) 18.67 0.93 12.18 10.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.92 -8.06 5.88 4.63

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 พ.ค. 2560 XD 52,390,106 641,800,446 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 282.52 5.28 46.08 -17.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 287.88 -15.26 17.63 2.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 324.01 -20.72 15.04 -2.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 248.10 -15.02 12.97 1.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 46.04 -45.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 69.89 27.54 39.46 28.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 5.22 13.25 9.25 12.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.81 0.35 0.40 0.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 448.76 1,034.10 909.19 980.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.71 6.07 6.10 5.82
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 26.62 60.11 59.81 62.67
  วงจรเงินสด (วัน) 427.36 987.24 858.64 930.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น