สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sSET / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.45 10.30 / 4.72 N/A 3.13 1,006.50 9,511.46 22,901.56 1,429.75 16.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 เม.ย. 2564 08:22   แจ้งการลงนามในสัญญาว่าจ้างโครงการงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
01 เม.ย. 2564 08:27   การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SAMART-W2
30 มี.ค. 2564 17:39   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SAMART-W2 (เพิ่มเติมหมายเหตุ)
29 มี.ค. 2564 17:32   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SAMART-W2
25 มี.ค. 2564 17:05   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2502-6000, 0-2975-5777
เบอร์โทรสาร 0-2502-6186
URL www.samartcorp.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/3/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2536
ราคา IPO (บาท) 80.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 12/12/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจ 5 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สายธุรกิจ Digital สายธุรกิจ Call Center สายธุรกิจ Utilities and Transportations และสายธุรกิจ Technology Related Services

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.59% 9,278 57.69% 9,859
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.99% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.06% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.07 0.87 1.43
  20 วัน 42.11 42.23 44.60
  60 วัน 36.96 40.91 36.84
  120 วัน 80.00 77.54 48.73
  YTD 73.39 73.45 63.07
  P/E (X) N/A 22.76 40.26
  P/BV (X) 3.13 2.28 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.65 0.48 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 148,772,200 14.78
  2. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 126,977,160 12.62
  3. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 112,704,960 11.20
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 46,479,400 4.62
  5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 43,890,200 4.36
  6. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 37,715,700 3.75
  7. นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์ 26,028,500 2.59
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 17,745,200 1.76
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,415,700 1.43
  10. พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 11,750,000 1.17

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ประดัง ปรีชญางกูร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  5. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
  6. นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ
  7. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ
  8. นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
  9. นาย เสรี สุขสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,006.50  1,006.50  1,006.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,511.46  5,485.45  6,844.23 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.45  5.45  6.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.02  3.30  3.47 
  P/BV (X) 3.13  1.65  1.96 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 54.26  77.87  66.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 60.00  18.23  22.67 
  Beta 0.88  0.81  1.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 73.39  -19.85  7.09 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  2.75  1.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,599.86 1,915.47 2,671.28 2,646.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,451.49 6,710.87 6,497.85 7,791.48
  สินค้าคงเหลือ 605.18 475.22 363.60 648.84
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,893.62 13,354.47 12,148.75 13,842.07
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,810.37 4,723.18 5,851.26 4,838.58
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,137.34 7,870.05 9,318.81 8,367.86
  รวมสินทรัพย์ 18,030.96 21,224.52 21,467.56 22,209.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,465.92 7,196.81 6,265.45 7,637.15
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,470.34 1,627.25 2,098.60 1,429.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,559.15 2,533.24 1,600.98 3,044.65
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,423.15 13,703.35 12,367.49 13,821.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,373.63 2,190.00 4,159.08 2,238.34
  รวมหนี้สิน 13,796.77 15,893.35 16,526.57 16,060.11
  ทุนจดทะเบียน 1,342.00 1,342.00 1,342.00 1,207.80
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,006.50 1,006.50 1,006.50 1,006.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 243.40 243.40 243.40 243.40
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,901.08 3,357.40 3,046.43 4,207.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1,109.99 -937.66 -980.20 -877.17
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -928.17 -735.50 -781.85 -635.35
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,041.00 3,669.65 3,316.15 4,580.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,193.18 1,661.52 1,624.84 1,569.30
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 9,105.75 14,134.18 12,184.80 13,022.76
  รายได้อื่น 147.36 73.00 66.50 47.89
  รวมรายได้ 9,280.55 14,275.95 12,292.70 13,098.70
  ต้นทุน 7,993.80 11,368.46 9,734.27 10,842.73
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,294.71 1,541.51 1,618.97 1,889.01
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 9,443.16 13,120.12 12,474.60 14,432.45
  EBITDA 1,429.75 2,757.57 1,323.65 457.73
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,357.89 1,633.03 1,589.39 1,770.63
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 71.86 1,124.54 -265.75 -1,312.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -309.14 426.03 -1,075.64 -947.96
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.31 0.42 -1.07 -0.94
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,365.79 1,306.87 3,201.55 2,428.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,674.09 -1,689.29 -2,316.96 -951.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,034.28 -274.88 -904.18 -957.47
  เงินสดสุทธิ -342.58 -657.31 -19.59 519.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.06 0.97 0.98
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -9.21 12.20 -27.24
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.37 5.27 -1.22
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.26 2.98 3.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.47 0.67 0.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.21 19.57 20.11
  EBIT Margin (%) 0.77 7.88 -2.16
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.88 3.79 -10.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.58 16.00 -6.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -29.68 16.79 -10.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -34.99 16.13 -6.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -28.03 5.17 -13.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.86 3.42 2.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 127.41 106.80 151.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.80 27.11 19.23
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.67 13.47 18.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.16 6.10 5.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.72 59.81 66.14
  วงจรเงินสด (วัน) 81.36 60.46 104.55


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SAMART-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น